blog background
 
Zglebij-istote-Kosciola-Boga-Wszechmogacego: Zglebij-istote-Kosciola-Boga-Wszechmogacego
Kościół Boga Wszechmogącego,Bóg Wszechmogący,Błyskawica ze wschodu,Bóg,Jezus
metka_epoznan
3. Świadectwo wiary „Biblia została zebrana przez człowieka, a nie przez Boga; Biblia nie może przedstawiać Boga
ok
0
not ok
0
liczba odsłon: 11

3. Świadectwo wiary Biblia została zebrana przez człowieka, a nie przez Boga; Biblia nie może przedstawiać Boga


Wersety biblijne do wykorzystania:

„Badajcie Pisma; sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie. A jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie” (J 5:39-40).

„Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie” (J 14:6).

Ważne słowa Boga:

Biblia jest historycznym zapisem Bożego dzieła w Izraelu, dokumentującym liczne przepowiednie starożytnych proroków, jak również niektóre słowa samego Jahwe, wpisujące się w Jego dzieło z owych czasów. Tak więc wszyscy ludzie postrzegają tę księgę jako świętą (gdyż Bóg jest święty i wielki). Oczywiście wszystko to wypływa z ich szacunku dla Jahwe oraz czci, jaką żywią wobec Boga. Ludzie odnoszą się do tej księgi w taki sposób jedynie dlatego, że istoty Boże tak bardzo adorują swego Stwórcę; są nawet tacy, którzy księgę tę nazywają niebiańską. W istocie jest ona świadectwem wyłącznie ludzkim. Sam Jahwe jej nie zatytułował, ani też nie kierował osobiście jej powstaniem. Innymi słowy, autorem księgi nie jest Bóg, lecz ludzie. Pismo Święte to tylko pełen czci tytuł nadany jej przez człowieka. O takim tytule nie zadecydowali Jahwe i Jezus, uprzednio go przedyskutowawszy; nie jest on niczym więcej jak tylko ludzkim konceptem. Księga ta bowiem nie została napisana przez Jahwe, ani – tym bardziej – przez Jezusa. Jest ona zbiorem relacji o wielu starożytnych prorokach, apostołach i wieszczach, skompilowanych przez kolejne pokolenia w formie książki złożonej ze starożytnych tekstów, ludzie zaś wierzą, że jest ona wyjątkowa i święta oraz że zawiera wiele nieprzeniknionych, głębokich tajemnic oczekujących na rozwikłanie przez przyszłe pokolenia. Sami z siebie ludzie są tym bardziej skłonni wierzyć, że owa książka jest księgą niebiańską. Gdy dodatkowo uwzględnić cztery Ewangelie i Księgę Objawienia, stosunek ludzi do Biblii jest diametralnie różny niż w przypadku jakiejkolwiek innej książki, nikt więc nie śmie poddać owej niebiańskiej księgi wnikliwej analizie – jest ona zbyt święta.

z rozdziału „W odniesieniu do Biblii (4)” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele


Wcześniej lud Izraela czytał jedynie Stary Testament. To znaczy, że na początku Wieku Łaski lud czytał Stary Testament. Nowy Testament w Wieku Łaski dopiero się pojawił. Nie istniał podczas działalności Jezusa; to ludzie po Jego zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu spisali Jego czyny. Dopiero wtedy pojawiły się Cztery Ewangelie uzupełnione o listy św. Pawła i Piotra, jak również Księga Objawienia. Dopiero ponad trzysta lat po wniebowstąpieniu Jezusa, kiedy następne pokolenia zebrały zapisy, powstał Nowy Testament. Dopiero po skończeniu tego dzieła stało się ono Nowym Testamentem; wcześniej nie istniało. Bóg wykonał swoje dzieło, apostoł Paweł wykonał swoje dzieło, następnie dołączone zostały listy Pawła i Piotra, a największa wizja, zapisana przez Jana na wyspie Patmos, została umieszczona jako ostatnia, ponieważ przepowiadała dzieło dni ostatecznych. Wszystko to było działaniem późniejszych pokoleń i słowa te różnią się w odniesieniu do dzisiejszych wypowiedzi. To, co jest zapisywane dzisiaj, pozostaje zgodne z etapami dzieła Bożego; to, czym ludzie zajmują się dzisiaj, jest dziełem dokonanym osobiście przez Boga oraz słowami osobiście przez Niego wypowiedzianymi. Nie jest konieczna żadna ingerencja – słowa płynące bezpośrednio od Ducha zostały ułożone krok po kroku i są odmienne od porządku w zapisach człowieka. Można powiedzieć, że to co było zapisywane wówczas, odpowiadało poziomowi edukacji zapisujących oraz ludzkiemu kalibrowi. To, co zostało zapisane, stanowiło doświadczenia ludzi, a każdy człowiek miał własne środki zapisu oraz poznania, więc każdy zapis był inny. A zatem, jeżeli czcisz Biblię jak Boga, jesteś skrajnym ignorantem i głupcem!

z rozdziału „W odniesieniu do Biblii (3)” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”


W końcu, co jest większe: czy Biblia? Dlaczego Boże dzieło ma być według Biblii? Czyżby Bóg nie miał prawa wykraczać poza Biblię? Czy Bóg nie może odejść od Biblii i wykonywać innego dzieła? Dlaczego Jezus i Jego uczniowie nie przestrzegali szabatu? Gdyby On miał przestrzegać szabatu i postępować zgodnie z przykazaniami Starego Testamentu, to powinien był przestrzegać szabatu po swoim przyjściu, ale zamiast tego umył stopy, nakrył głowę, łamał chleb i pił wino? Czy w przykazaniach Starego Testamentu jest o tym mowa? Jeśli Jezus szanował Stary Testament, to dlaczego przeciwstawiał się jego naukom? Teraz powinieneś wiedzieć, kto jest ważniejszy, Bóg czy Biblia! Będąc Panem szabatu, czyż nie może On również być Panem Biblii?

z rozdziału „W odniesieniu do Biblii (1)” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”


Wielu ludzi wierzy, że zrozumienie Biblii i umiejętność jej interpretowania jest tym samym co odnalezienie prawdziwej drogi – ale czy jest to naprawdę takie proste? Nikt nie zna rzeczywistości Biblii: tego, że nie jest ona niczym więcej jak tylko historycznym zapisem dzieła Boga, świadectwem dwóch poprzednich etapów Bożego dzieła, i że nie umożliwia zrozumienia celów Bożego dzieła. Każdy, kto czytał Biblię, wie, że dokumentuje ona dwa etapy urzeczywistniania się Bożego dzieła: w Wieku Prawa i w Wieku Łaski. Stary Testament jest kroniką dziejów Izraela oraz dzieła dokonanego przez Jahwe począwszy od czasów stworzenia aż do kresu Wieku Prawa. Nowy Testament jest zapisem dzieła dokonanego przez Jezusa na ziemi, o czym mowa w czterech Ewangeliach, jak również dzieła Pawła; czyż nie są to świadectwa historyczne? Przywoływanie wydarzeń z przeszłości czyni z nich historię, niezależnie od tego, do jakiego stopnia mogą być prawdziwe czy rzeczywiste, nadal są historią – historia zaś nie może odnosić się do teraźniejszości. Bóg nie ogląda się bowiem na historię! Jeśli więc ograniczasz się do rozumienia Biblii, nie rozumiejąc nic z tego, co Bóg zamierza uczynić dzisiaj, i jeśli wprawdzie wierzysz w Boga, ale nie poszukujesz dzieła Ducha Świętego, to nie rozumiesz, co to znaczy szukać Boga. Jeśli czytasz Biblię, żeby studiować historię Izraela i żeby badać dzieje Bożego stworzenia nieba i ziemi, to nie wierzysz w Boga. Dziś jednak, ponieważ wierzysz w Boga i poszukujesz życia, albowiem zgłębiasz wiedzę o Bogu, nie zgłębiasz zaś martwych liter, doktryn ani historii – musisz dążyć do poznania Bożej woli tu i teraz, musisz też szukać kierunku wytyczonego przez dzieło Ducha Świętego. Gdybyś był archeologiem, mógłbyś czytać Biblię – ale nim nie jesteś, jesteś jednym z tych, którzy wierzą w Boga i najlepiej postąpisz, starając się dowiedzieć, czego Bóg pragnie dzisiaj.

z rozdziału „W odniesieniu do Biblii (4)” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”


Sam Bóg jest życiem i prawdą, a Jego życie i prawda współistnieją. Ci, którzy nie są zdolni do pozyskania prawdy, nigdy nie zdobędą życia. Bez przewodnictwa, wsparcia i dostępu do prawdy, możesz tylko zdobyć litery, doktryny, a ponadto – śmierć. Życie Boże jest wszechobecne, a Jego prawda i życie współistnieją. Jeżeli nie możesz znaleźć źródła prawdy, to nie uzyskasz pożywienia dla życia; jeżeli nie możesz uzyskać dostępu do życia, to na pewno nie będziesz mieć prawdy i tak poza wyobrażeniami i koncepcjami, całe twoje ciało będzie niczym innym jak ciałem, twoim śmierdzącym ciałem. Wiedz, że słowa książek nie liczą się jako życie, zapisy historii nie mogą być uczczone jako prawda, a doktryny przeszłości nie mogą służyć jako relacja słów wypowiedzianych obecnie przez Boga. Tylko to, co Bóg wyraża, gdy przychodzi na ziemię i żyje pośród ludzi, jest prawdą, życiem, Bożą wolą i Jego obecnym sposobem działania. Jeśli zastosujesz zapisy słów wypowiedzianych przez Boga w minionych wiekach do teraźniejszości, to jesteś archeologiem, a najlepszym sposobem na opisanie cię jest nazwanie cię znawcą dziedzictwa historycznego. Wierzysz bowiem ciągle w ślady dzieła, które Bóg wykonał w dawnych czasach; wierzysz tylko w cień Boga pozostały po jego wcześniejszym dziele wśród ludzi oraz w drogę, którą Bóg ukazał swoim naśladowcom w dawnych czasach. Nie wierzysz w kierunek Bożego dzieła dzisiaj, nie wierzysz w chwalebne oblicze Boga dzisiaj i nie wierzysz w drogę prawdy obecnie wyrażaną przez Boga. Jesteś więc bezsprzecznie marzycielem, który jest całkowicie oderwany od rzeczywistości. Jeśli teraz nadal trzymasz się słów, które nie są w stanie ożywić człowieka, to jesteś zatwardziały jak głaz,[a] ponieważ jesteś zbyt konserwatywny, zbyt uparty, zbyt zamknięty na głos rozsądku!

z rozdziału „Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”


Wszyscy ludzie, którzy ulegli zepsuciu, żyją w pułapce szatana, żyją w ciele, w samolubnym pożądaniu i nie ma wśród nich nawet jednej osoby zgodnej ze Mną. Są tacy, którzy twierdzą, że owszem są ze Mną zgodni, ale wszyscy oni wielbią jakieś bożki. Choć uznają Moje imię za święte, kroczą ścieżką przeciwną do Mojej, a ich słowa pełne są arogancji i pewności siebie, ponieważ – w głębi duszy – są przeciwko Mnie i są niezgodni ze Mną. Codziennie szukają Moich śladów w Biblii i znajdują na chybił trafił „odpowiednie” urywki, które bez końca odczytują i cytują jako święte pisma. Nie wiedzą, jak być zgodnymi ze Mną, nie wiedzą, co to znaczy być w nieprzyjaźni ze Mną i jedynie ślepo odczytują Pismo Święte. Zamykają w Biblii jakiegoś niejasnego Boga, którego nigdy nie widzieli i nie są w stanie zobaczyć, przeglądając ją w wolnej chwili. Wierzą w Moje istnienie tylko w ramach Biblii. Jestem dla nich tym samym, co Biblia. Bez Biblii nie ma Mnie, a beze Mnie nie ma Biblii. Nie zważają na Moje istnienie ani na Moje działania, poświęcając raczej ogromną i szczególną uwagę każdemu słowu z Pisma Świętego, a wielu z nich jest nawet przekonanych, że nie powinienem robić niczego, co nie zostało zapowiedziane w Piśmie Świętym. Zbyt wielką wagę przywiązują do Pisma Świętego. Można powiedzieć, że słowa i wyrażenia są dla nich aż tak ważne, że wykorzystują wersety z Biblii do zmierzenia każdego Mojego słowa i potępienia Mnie. Nie dążą do osiągnięcia zgodności ze Mną albo z prawdą, lecz raczej do zgodności ze słowami Biblii, są bowiem przekonani, że jeśli coś nie jest zgodne z Biblią to, bez wyjątku, nie jest Moim dziełem. Czy ludzie ci nie są sumiennymi potomkami faryzeuszy? Żydowscy faryzeusze wykorzystali prawo Mojżeszowe do potępiania Jezusa. Nie szukali zgodności z ówczesnym Jezusem, lecz skrupulatnie i co do joty przestrzegali prawa, do tego stopnia, że w końcu przybili niewinnego Jezusa do krzyża, oskarżywszy Go o nieprzestrzeganie prawa Starego Testamentu i o to, że nie był Mesjaszem. Kim tak naprawdę byli? Czyż nie jest tak, że nie dążyli do zgodności z prawdą? Mieli obsesję na punkcie każdego słowa Pisma Świętego, nie zważając na Moją wolę oraz na etapy i metody realizacji Mojego dzieła. Nie byli ludźmi poszukującymi prawdy, lecz ludźmi sztywno trzymającymi się słów Pisma Świętego. Nie byli ludźmi wierzącymi w Boga, lecz ludźmi wierzącymi w Biblię. Mówiąc krótko, byli strażnikami Biblii. Aby zabezpieczyć interes Biblii, aby zachować godność Biblii i chronić jej reputację, posunęli się tak daleko, że w końcu przybili miłosiernego Jezusa do krzyża. Zrobili to tylko po to, by bronić Biblii i zachować w sercach ludzi status każdego słowa z Biblii. Woleli więc odrzucić swoją przyszłość i ofiarę za grzech, aby skazać Jezusa – który nie podporządkował się doktrynie Pisma Świętego – na śmierć. Czyż nie byli sługusami każdego jednego słowa Pisma Świętego?


A ludzie dzisiaj? Chrystus przyszedł, aby uwolnić prawdę, ale oni woleliby raczej wygnać Go spośród ludzi, aby zyskać bilet do nieba i łaskę. Woleliby raczej całkowicie zaprzeczyć nadejściu prawdy, aby zabezpieczyć interes Biblii, i woleliby raczej ponownie przybić do krzyża Chrystusa, który powrócił w ciele, aby zapewnić wieczne istnienie Biblii. Jak może człowiek uzyskać Moje zbawienie, skoro jego serce jest tak podłe, a jego natura tak antagonistycznie nastawiona wobec Mnie? Żyję wśród ludzi, ale oni nie wiedzą o Moim istnieniu. Oświetlam człowieka swoim światłem, a on nadal nie wie o Moim istnieniu. Kiedy wybucham gniewem na człowieka, ten jeszcze bardziej kategorycznie zaprzecza Mojemu istnieniu. Człowiek szuka zgodności ze słowami, z Biblią, ale nawet jedna osoba nie staje przede Mną, aby szukać drogi do zgodności z prawdą. Człowiek podziwia Mnie w niebie i poświęca szczególną uwagę Mojemu istnieniu w niebie, ale nie dba o Mnie w formie cielesnej, bo Ja żyjący wśród ludzi jestem po prostu bez znaczenia. Ci, którzy dążą tylko do zgodności ze słowami Biblii, którzy dążą tylko do zgodności z niejasnym Bogiem, są dla Mnie obrazem nędzy. Wynika to z tego, że wielbią jedynie martwe słowa i Boga, który może dać im nieopisane skarby. Wielbią Boga, który oddaje się w ręce człowieka i który nie istnieje. Cóż więc mogą ci ludzie otrzymać ode Mnie? Nie da się nawet wyrazić słowami, jak nędzny jest człowiek. Ci, którzy są przeciwko Mnie, którzy wysuwają wobec Mnie niezliczone żądania, którzy nie miłują prawdy, którzy buntują się wobec Mnie – jakże mogą być ze Mną zgodni?

z rozdziału „Powinieneś dążyć do zgodności z Chrystusem” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”


Fakt, który wyjaśniam tutaj, jest następujący: to, czym Bóg jest i co ma, jest na zawsze niewyczerpalne i nieograniczone. Bóg jest źródłem życia oraz wszystkich rzeczy. Boga nie potrafi zmierzyć żadne stworzenie. Na koniec wciąż muszę przypomnieć wszystkim: nie wytyczajcie Bogu po raz kolejny granic w książkach, słowach czy Jego przeszłych wypowiedziach. Jest tylko jedno słowo dla określenia Bożego dzieła – nowe. Nie lubi On iść starymi ścieżkami ani powtarzać swego dzieła, a co więcej nie chce, aby ludzie czcili Go przez wytyczanie Mu granic. Takie jest usposobienie Boga.

z Posłowia do księgi „Słowo ukazuje się w ciele”Źródło: Kościół Boga WszechmogącegoZalecenie: Ewangelia na dziś


 
WASZE KOMENTARZE
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
ZGLEBIJ-ISTOTE-KOSCIOLA-BOGA-WSZECHMOGACEGO
Zglebij-istote-Kosciola-Boga-Wszechmogacego.epoznan.pl
RSSsend_message
Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego został założony przez samego wcielonego Chrystusa. Tworzą go wszyscy prawdziwi wyznawcy Boga, którzy przyjęli dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych, a także zostali podbici i zbawieni przez słowo Boże. Usłyszeli głos Boga i powrócili przed tron Boży. Jestem pojony i karmiony przez Boga oraz wiem, że Chrystus jest prawdą, drogą i życiem.
POLECANE STRONY
https://pl.kingdomsalvation.org
ARCHIWUM WPISÓW
Film chrześcijański 2019 „Pochwycenie do nieba zagrożone” Klip filmowy (5) – Jak odróżnić dzieło Boże od dzieła człowieka? Zobacz więcej (1 kwi 2020)
Słowo Boże na dziś „Dzieło Boga i dzieło człowieka” (Część Druga) (1 kwi 2020)
Muzyka uwielbienia „Bóg całkowicie pokłada swą nadzieję w człowieku” (30 mar 2020)
4. Świadectwo wiary „W Biblii nie ma drogi życia wiecznego; jeśli człowiek trzyma się Biblii i czci ją, to nie uzyska życia wiecznego” (28 mar 2020)
Chrzescijanskie filmy | „Zabójcza Niewiedza” Jak zażegnać ignorancję i powitać Pana (zwiastun) (27 mar 2020)
1. Świadectwo wiary „Biblia jest tylko zapisem dwóch etapów dzieła Boga w Wieku Prawa i Wieku Łaski; nie jest zapisem całego Bożego dzieła” (26 mar 2020)
3. Świadectwo wiary „Biblia została zebrana przez człowieka, a nie przez Boga; Biblia nie może przedstawiać Boga (25 mar 2020)
Filmy religijne 2020 | „Pukanie do drzwi” Czy słyszysz pukanie Pana do drzwi? (Dubbing PL) (23 mar 2020)
Dzieło Boże „Czym jest prawdziwa wiara w Boga? Jak należy wierzyć w Boga, aby zyskać Jego uznanie?” (23 mar 2020)
5. Świadectwa wiary chrześcijańskiej „Jak Bóg panuje nad całym światem i zarządza nim?” (18 mar 2020)
Powtórne przyjście Jezusa „związek między każdym z trzech etapów Bożego dzieła” (16 mar 2020)
Słowo Boże na dziś I „adamowi i również jego żonie Bóg Jahwe wykonał okrycia ze skór i przyodział ich” I Świadectwo wiary (15 mar 2020)
Słowo Boże na każdy dzień „Boży nakaz dany Adamowi” (15 mar 2020)
Muzyka do modlitwy 2019 „Prawda o następstwach zepsucia człowieka przez szatana” Błyskawica ze Wschodu (13 mar 2020)
Muzyka uwielbienia 2019 l „Prawda jest najwyższym z życiowych aforyzmów” l Czasy ostateczne (11 mar 2020)
Skecz chrześcijański 2019 | „Policyjne spiski” Tak KPCh prześladuje chrześcijan | Błyskawica ze Wschodu (9 mar 2020)
Filmy o Bogu „Trzymaj się z dala ode mnie” Klip filmowy (1) – Czy traktujemy Błyskawicę ze Wschodu w sposób zgodny z wolą Pana? (9 mar 2020)
Słowo Boże na każdy dzień „Syn Człowieczy bowiem jest też Panem szabatu” (7 mar 2020)
Słowo Boże na dziś „Bóg zamierza zniszczyć świat potopem, poleca Noemu zbudować arkę” (7 mar 2020)
Ewangelia na dziś „Dzieło głoszenia ewangelii jest również dziełem zbawienia ludzkości” Błyskawica ze Wschodu (4 mar 2020)
Piosenki o Bogu | „Hymn Królestwa: Królestwo zstępuje na ziemię” | Chór ewangelii (25 lut 2020)
Muzyka uwielbienia „Bądź kimś, kto przyjmuje prawdę” Błyskawica ze Wschodu (23 lut 2020)
Filmy religijne | „Zabójcza Niewiedza” Klip filmowy – Za czyimi słowami podążać, gdy zgłębiasz prawdziwą drogę? (21 lut 2020)
Filmy o wierze w Boga | „Długo wyczekiwane szczęście” Bóg dał mi szczęśliwe życie (Dubbing PL) (21 lut 2020)
Filmy o Bogu „Ciernie wspomnień” Klip filmowy (2) – Jakie są kryteria umożliwiające wejście do królestwa niebieskiego? (18 lut 2020)
Filmy chrześcijańskie familijne „Wiara w Boga 2 – Po upadku kościoła” | Film oparty na faktach (Zwiastun) (17 lut 2020)
muzyka chrześcijańska utwory | Dramat muzyczny „Każdy naród wielbi Boga Wszechmogącego” (16 lut 2020)
Muzyka uwielbienia | „Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” Muzyka chrześcijańska (Wspaniały Bóg) (15 lut 2020)
Filmy o Bogu | „Kto jest moim Panem” Jaki jest związek między Biblią a Bogiem? (Dubbing PL) (14 lut 2020)
Ewangelia na dziś | „Zepsuty człowiek jest niezdolny do reprezentowania Boga” Słowo Ducha Świętego | Jak poznać Boga (12 lut 2020)
Filmy o Bogu | „Czas zmiany” Czy znasz drogę do królestwa niebieskiego? (Dubbing PL) (12 lut 2020)
Kościół Boga Wszechmogącego – Świadectwo brutalnych prześladowań przez KPCh złożone przez chrześcijankę Zeng Qing (10 lut 2020)
wiadomości chrześcijańskie – Francuskie władze deportują członków Kościoła Boga Wszechmogącego: Współudział w prześladowaniach – Eric Roux (9 lut 2020)
Filmy chrześcijańskie 2019 | „Kłamstwa komunizmu” Jak chrześcijanie polegają na Bogu, by pokonać szatana? (Dubbing PL) (8 lut 2020)
Film o Bogu 2019 | „Pieśń zwycięstwa” Świadectwa zwycięzców (Dubbing PL) (4 lut 2020)
Filmy chrześcijańskie 2019 | „Przepiękny głos” Czy słyszysz, co mówi Duch Święty? (Dubbing PL) (3 lut 2020)
Filmy chrześcijańskie 2019 | „Trzymaj się z dala ode mnie” Duchowe przebudzenie chrześcijan (Dubbing PL) (2 lut 2020)
Najlepsze filmy o Bogu po polsku | „Niebezpieczna jest droga do królestwa niebieskiego” Bóg jest moją skałą (Zwiastun) (1 lut 2020)
Muzyka uwielbienia „Chrystus dni ostatecznych rozpoczął Wiek Królestwa” (30 sty 2020)
Piosenki o Bogu | „Prawdziwa Boża miłość” Wychwalaj Boga Wszechmogącego (29 sty 2020)
Muzyka do modlitwy | „Często przychodźcie przed Boga” Bóg jest ze mną (28 sty 2020)
Świadectwa wiary chrześcijańskiej – Znalazłam prawdziwe szczęście (27 sty 2020)
Świadectwa wiary chrześcijańskiej – chrześcijańskie przebudzenie duchowe (26 sty 2020)
Świadectwa wiary chrześcijańskiej – W końcu odnalazłam drogę odrzucenia grzechu (24 sty 2020)
Pytania o wiarę – Czy Bóg ma konkretną płeć? Odkrywam nową interpretację (Część 2) (24 sty 2020)
Powtórne przyjście chrystusa – Czy Bóg ma konkretną płeć? Odkrywam nową interpretację (Część 1) (22 sty 2020)
3. Świadectwa wiary chrześcijańskiej – Rozpoznawanie różnic między wcielonym Chrystusem a fałszywymi Chrystusami i fałszywymi prorokami (20 sty 2020)
2. Powtórne przyjście chrystusa – Jakie są różnice między dziełem osób używanych przez Boga i dziełem przywódców religijnych? (18 sty 2020)
1. Pytania o wiarę – Jakie są zasadnicze różnice między dziełem Boga a dziełem człowieka? (17 sty 2020)
Świadectwa wiary chrześcijańskiej | Kroniki prześladowań na tle religijnym w Chinach „Długa droga na wygnaniu” (Dubbing PL) (15 sty 2020)
Film chrześcijański 2019 | „Słodycz w niedoli” Pan jest moją skałą i moją siłą (Dubbing PL) (14 sty 2020)
Najlepsze filmy o Bogu | „Pochwycenie do nieba zagrożone” Miałem szczęście powitać powracającego Pana (Dubbing PL) (13 sty 2020)
Piosenki o Bogu „Hymn Królestwa: Królestwo zstępuje na ziemię” Fragment 3: Nowe niebo i ziemia po katastrofie (11 sty 2020)
Piosenka chrześcijańska „Mamy szczęście doświadczać przyjścia Boga” (Oficjalny Teledysk) (9 sty 2020)
2 . Pytania o wiarę – Dlaczego Bóg musi sądzić i karcić ludzi? (9 sty 2020)
1. Świadectwa wiary chrześcijańskiej – Czym jest sąd? (8 sty 2020)
Świadectwa wiary chrześcijańskiej Dlaczego podczas swego drugiego przyjścia Jezus Chrystus ukaże się i dokona swego dzieła w Chinach? (Część 1) (6 sty 2020)
Świadectwa wiary chrześcijańskiej | „Zrozumiałam prawdę dotyczącą rozróżniania między prawdziwym Chrystusem a fałszywymi Chrystusami i powitałam powtórne przyjście Jezusa ”(Część1) (5 sty 2020)
1. Bóg Wszechmogący jest Jedynym Prawdziwym Bogiem, który rządzi wszystkimi rzeczami (4 sty 2020)
Muzyka uwielbienia chóralna „Hymn Królestwa: Królestwo zstępuje na ziemię” Fragment 1: Świętowanie Królestwa | Błyskawica ze Wschodu (4 sty 2020)
Filmy chrześcijańskie familijne | Kroniki prześladowań na tle religijnym w Chinach „Mroczna godzina przed świtem” (Dubbing PL) (2 sty 2020)
Świadectwa wiary chrześcijańskiej | Kroniki prześladowań na tle religijnym w Chinach „Kto jest winowajcą?” (Dubbing PL) (1 sty 2020)
Prześladowanie chrześcijan | „Massimo Introvigne. Część druga: Analiza plotek na temat Kościoła Boga Wszechmogącego rozpowszechnianych przez KPCh” | Błyskawica ze Wschodu (30 gru 2019)
Kościół Boga Wszechmogącego | Skecz chrześcijański | „Prawdziwi nie mogą być fałszywi” Jak odróżnić Chrystusa prawdziwego do fałszywych | Błyskawica ze Wschodu (29 gru 2019)
Kościół Boga Wszechmogącego | Skecz chrześcijański | „Pobożne życzenia” Czy zdobyłeś bilet do królestwa niebieskiego? (Dubbing PL) (28 gru 2019)
Najlepsze filmy o Bogu „Tajemnica pobożności – ciąg dalszy” Klip filmowy (3) – Różnica między normalnym człowieczeństwem Chrystusa a człowieczeństwem zepsutej ludzkości | Błyskawica ze Wschodu (27 gru 2019)
Prześladowanie chrześcijan | „Parlament Europejski: zaniepokojenie o kwestię azylu dla prześladowanych chrześcijan z Kościoła Boga Wszechmogącego” | Błyskawica ze Wschodu (27 gru 2019)
Filmy o bogu „Zerwij kajdany i biegnij” Klip filmowy (3) – Wyjdź poza Biblię, weź udział wraz z Panem w uczcie królestwa niebieskiego (25 gru 2019)
Najpiękniejsze pieśni kościelne | „Skoro Bóg wybawia człowieka, wybawi go w pełni” Miłość Boża jest wszechobecna (24 gru 2019)
Piosenki o Bogu | „Boża litość nad ludzkością” Miłość Boga (23 gru 2019)
Powtórne przyjście chrystusa „Bóg kieruje losem całej ludzkości” (23 gru 2019)
Słowo Boże na każdy dzień „Bóg jest źródłem ludzkiego życia” (22 gru 2019)
3. Świadectwo wiary „Związek między każdym z trzech etapów Bożego dzieła” (22 gru 2019)
2. Powtórne przyjście Jezusa „Cel i znaczenie każdego z trzech etapów Bożego dzieła” (19 gru 2019)
1. Prawdziwa wiara „Cele trzech etapów dzieła Bożego zarządzania ludzkością” (19 gru 2019)
Prawdziwa wiara w Boga „Obwieszczenie siedmiu gromów – proroctwo, że ewangelia królestwa rozpowszechni się po całym wszechświecie” (17 gru 2019)
Świadectwo wiary „Czy jesteś prawdziwie wierzącym w Boga?” (16 gru 2019)
Słowo Boże na dziś | „Tylko ci, którzy znają Boga i Jego dzieło mogą zadowolić Boga” Błyskawica ze Wschodu (15 gru 2019)
Prześladowania religijne | „Naukowcy z Zachodu kontra przedstawiciele KPCh w dyskusji na temat Kościoła Boga Wszechmogącego w Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie”| Błyskawicy ze Wschodu (14 gru 2019)
Film chrześcijański 2018 | „Pragnienie” Bóg odkrywa tajemnicę królestwa niebieskiego (Dubbing PL) (14 gru 2019)
Słowo Boże na każdy dzień | „Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego” (Fragment 1) (12 gru 2019)
Prześladowanie chrześcijan | „Prześladowania Kościoła Boga Wszechmogącego ujawnione na forum ONZ. Dlaczego KPCh prześladuje za poglądy religijne?”| Błyskawica ze Wschodu (10 gru 2019)
Słowo Boże na każdy dzień | „Westchnienie Wszechmogącego” (Fragment 2)| Wola Boża (10 gru 2019)
Film o wierze w Boga po polsku | „Ze szponów śmierci” Prawdziwa historia chrześcijanki (Zwiastun)| Błyskawica ze Wschodu (8 gru 2019)
Muzyka chrześcijańska | „Bóg boleje nad przyszłością człowieka” Tylko Bóg najmocniej kocha człowieka | Błyskawica ze Wschodu (7 gru 2019)
Piosenka chrześcijańska | „Bóg postępuje z człowiekiem jak ze swoją ukochaną” Wielka miłość Boga | Błyskawicy ze Wschodu (5 gru 2019)
Powtórne przyjście jezusa - Wszyscy wierzymy w Pana od wielu lat i w naszej pracy dla niego idziemy śladem apostoła Pawła. Byliśmy wierni imieniu Pana oraz Jego drodze i korona sprawiedliwości na pewno na nas czeka. Dziś musimy się zająć ciężką pracą i wy (4 gru 2019)
Słowo Boże na każdy dzień | „Jak panny głupie są demaskowane i wykluczane?” Błyskawica ze Wschodu (2 gru 2019)
9. Powtórne przyjście Jezusa | „Jak wcielenie Boga, aby wykonać dzieło sądu kładzie kres epoce wiary ludzkości w niejasnego Boga i ciemnemu wiekowi dziedziny szatana?” Błyskawica ze Wschodu (1 gru 2019)
Słowo Boże | „Czy dzieło Boga jest tak proste, jak to wydaje się człowiekowi?” Błyskawicy ze Wschodu (30 lis 2019)
Ewangelia na dziś „Wiara w Boga powinna skupiać się na rzeczywistości, a nie na obrzędach religijnych” Błyskawica ze Wschodu (30 lis 2019)
Prawdziwa wiara | „Jak służyć zgodnie z wolą Boga?” Słowo Boże | Błyskawica ze Wschodu (28 lis 2019)
Ładne piosenki religijne | „Wszyscy ci, którzy szczerze kochają Boga, są uczciwymi ludźmi” Nowe życie królestwa (Taniec dzieci) (27 lis 2019)
Słowo Boże na każdy dzień | „Istota ciała zamieszkana przez Boga” Błyskawica ze Wschodu (26 lis 2019)
Powtórne przyjście Jezusa | „Zepsuta ludzkość jeszcze bardziej potrzebuje wybawienia przez ucieleśnionego Boga” Błyskawica ze Wschodu (26 lis 2019)
7. Prawdziwa wiara w Boga | „Dlaczego mówi się, że dwa wcielenia Boga dopełniają znaczenia wcielenia?” Błyskawicy ze Wschodu (24 lis 2019)
8. Pytania o wiarę | „Jak powinno się rozumieć to, że Chrystus jest prawdą, drogą i życiem?” Błyskawica ze Wschodu (23 lis 2019)
Filmy o bogu | „Tożsamość i pozycja Samego Boga” Bóg jest Królem Wszechświata | Błyskawica ze Wschodu (21 lis 2019)
Świadectwo wiary | „Tajemnica szczęścia świadectwa: Harmonia małżeńska nie jest już dłużej problemem” Bóg jest miłością (19 lis 2019)
Świadectwo wiary | „Moc modlitwy: Cudowne przetrwanie ataku roju os”| Błyskawica ze Wschodu (17 lis 2019)
Prawdziwa wiara | „Miłość Boża przeprowadziła mnie przez próbę choroby” (Część druga) (15 lis 2019)
Prawdziwa wiara w Boga | „Miłość Boża przeprowadziła mnie przez próbę choroby”(Część pierwsza) (14 lis 2019)
Najlepsze filmy o Bogu | „Kto ponownie przybija Boga do krzyża?” Faryzeusze powrócili (Dubbing PL) (14 lis 2019)
Świadectwo wiary | „Zbłąkane serce powraca do domu” (13 lis 2019)
Słowo Boże na każdy dzień | „Poznanie Boga jest ścieżką do tego, by bać się Boga i unikać zła”| Błyskawica ze Wschodu (11 lis 2019)
Prawdziwa wiara „Policja składa noworoczną wizytę” (Dubbing PL) (10 lis 2019)
6. Prawdziwa wiara w Boga | „Dlaczego mówi się, że ludzkość poddana skażeniu jeszcze bardziej potrzebuje wybawienia przez Boga, który stał się ciałem?” | Błyskawica ze Wschodu (9 lis 2019)
5. Prawdziwa wiara | „Zasadnicze różnice między wcielonym Bogiem a tymi, którzy są przez Niego używani”. | Błyskawica ze Wschodu (8 lis 2019)
4.Powtórne przyjście Jezusa | „Dlaczego Bóg nie używa człowieka do wykonywania swojego dzieła sądu w dniach ostatecznych; dlaczego musi się wcielić i wykonać je sam?” |Błyskawica ze Wschodu (7 lis 2019)
Powtórne przyjście Jezusa | „Powinieneś przygotować dostatecznie wiele dobrych uczynków dla swego przeznaczenia”| Błyskawica ze Wschodu (7 lis 2019)
I.Proroctwa biblijne | Pan ukazał się w dniach ostatecznych i wypowiedział swe słowa, by dokonać dzieła osądzania, rozpoczynając od domu Bożego. To całkowicie wypełnia proroctwa biblijne: „Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów” (5 lis 2019)
Kim naprawdę są panny głupie? (4 lis 2019)
Jak panny mądre słyszą głos Boga i witają Pana? (3 lis 2019)
Poezja chrześcijańska „Tylko ci, co zaakceptują prawdę usłyszą głos Boga” (2 lis 2019)
Piosenki o Bogu | „Czy jesteś świadomy swojej misji” Szerzenie ewangelii Pana (2 lis 2019)
Ładne piosenki religijne | „Czy jesteś świadomy swojej misji” Szerzenie ewangelii Pana (31 paź 2019)
Chrześcijański wideo „Jak właściwie przychodzi Pan” Błyskawica ze Wschodu (30 paź 2019)
Chrześcijański wideo | „Tajemnica Bożego imienia” Dlaczego Bóg zmienia imiona? (Przesłuch) (30 paź 2019)
Chrześcijański film dokumentalny | Kroniki prześladowań na tle religijnym w Chinach „Kto zepchnął ją w przepaść?” (Dubbing PL) Błyskawica ze Wschodu (28 paź 2019)
Filmy religijne | „Rozmowy” Bitwa pomiędzy sprawiedliwością i złem (Dubbing PL) (27 paź 2019)
Prześladowanie chrześcijan | „Pozoranci” Złowieszcze taktyki stosowane przez KPCh, by pojmać chrześcijan (26 paź 2019)
Skecz chrześcijański 2019 „Czy możemy wstąpić do królestwa niebieskiego, jeśli zostaniemy zbawieni?” (25 paź 2019)
Ewangelia na dziś | „Wielu jest wezwanych, lecz nieliczni są wybrani” Słowo Boże (24 paź 2019)
Słowo Ducha Świętego „Czy ożyłeś?” (23 paź 2019)
Film ewangelia „Posłaniec ewangelii” Klip filmowy (3) – Jak pastorzy i starsi traktują powrót Pana (23 paź 2019)
„Posłaniec ewangelii” Klip filmowy (2) – Chrystus jest Bogiem wcielonym (21 paź 2019)
Najlepsze filmy o Bogu | „Posłaniec ewangelii” Klip filmowy (1) – Co miał na myśli Pan Jezus, gdy z krzyża rzekł: „wykonało się”? (20 paź 2019)
Filmy o Bogu „Przebudzenie ze snu” Klip filmowy (1) – Czy królestwo Boże znajduje się w niebie czy na ziemi? (19 paź 2019)
Ewangelia na dziś | „Jak Piotr poznał Jezusa” Słowo Ducha Świętego (18 paź 2019)
Słowo Ducha Świętego „Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia” (17 paź 2019)
3. Jakie są różnice między dziełem Boga wcielonego a dziełem Ducha? (16 paź 2019)
„Bóg pragnie, by więcej ludzi dostąpiło Jego zbawienia” Nauki Boże (15 paź 2019)
2. Czym jest wcielenie? Jaka jest istota wcielenia? (14 paź 2019)
„Wcielony Bóg prowadzi ludzkość do nowej ery” Boże zbawienie (13 paź 2019)
1) Pan Jezus sam przepowiedział, że Bóg wcieli się w dniach ostatecznych i pojawi się jako Syn Człowieczy, aby wykonywać dzieło (12 paź 2019)
Pan Jezus powrócił i ma nowe imię: Bóg Wszechmogący. Bóg Wszechmogący wyraził swoje słowa w książce „Słowo ukazuje się w ciele” i jest to głos oblubieńca, a jednak wielu spośród braci i sióstr wciąż nie potrafi odróżnić głosu Boga. Dlatego zap (11 paź 2019)
Tajemnica Wcielenia (4) (10 paź 2019)
„Tajemnica pobożności – ciąg dalszy” Klip filmowy (2) – Jak rozumieć Boga wcielonego (9 paź 2019)
Jak mamy zachować czujność i w jaki sposób czekać, aby być w stanie powitać Pana pojawienie się? (8 paź 2019)
Najlepsze filmy religijne - Wcielenie jest naprawdę niezwykłą tajemnicą. (7 paź 2019)
Tajemnica Wcielenia (3) (6 paź 2019)
„Bóg jest pełen miłosierdzia i wielkiego gniewu” Wychwalaj sprawiedliwe usposobienie Boga (5 paź 2019)
„Błogosławieni, którzy przyjmują nowe dzieło” Dostrzeganie ukazania się Boga (4 paź 2019)
„Bóg w ciele działa po cichu, by zbawić ludzkość” (3 paź 2019)
„Chrzest ognia” Jedyna droga wiodąca do wejścia do królestwa niebieskiego (Dubbing PL) (2 paź 2019)
„Lud z królestwa niebieskiego” Klip filmowy (2) – Jak poradzić sobie z kłamliwością i stać się osobą uczciwą, która przynosi radość (1 paź 2019)
„Pragnienie” Klip filmowy (4) – Czy Królestwo Niebieskie znajduje się w niebie czy na ziemi? (30 wrz 2019)
„Hymn Królestwa: Królestwo zstępuje na ziemię” – Dłuższy zwiastun (29 wrz 2019)
Słowo Boże „Dzieło Boga i dzieło człowieka” (Część Druga) (28 wrz 2019)
Słowo Boże „Dzieło Boga i dzieło człowieka” (Część Pierwsza) (27 wrz 2019)
Słowo Boże „Tylko ci, którzy znają dzisiejsze dzieło Boże, mogą służyć Bogu” (26 wrz 2019)
„Poznawanie Bożego Dzieła w dniu dzisiejszym” Słowo Boże (25 wrz 2019)
„Wyzwól się z sideł” Klip filmowy (7) – Dlaczego pastorzy i rady starszych potępiają Błyskawicę ze Wschodu (24 wrz 2019)
„Wyzwól się z sideł” Klip filmowy (4) – Czy można uzyskać zbawienie poprzez wiarę w Pana w ramach religii? (23 wrz 2019)
„Wyzwól się z sideł” Klip filmowy (5) – Poddajcie się osądowi w dniach ostatecznych i wyswobódźcie się z sidełszatana (22 wrz 2019)
„Słodycz w niedoli” Klip filmowy (1) – Strategia przymusu wobec chrześcijan poprzez grożenie ich rodzinom, stosowana przez Komunistyczną Partię Chin (21 wrz 2019)
Skecz chrześcijański 2019 „Czy okazujesz prawdziwą skruchę?” (Dubbing PL) (20 wrz 2019)
„Elektroniczne oczy w całym mieście” Gdzie panuje wolność wyznania? (19 wrz 2019)
“Lud Boży we wszystkich narodach w jedności wyraża swoje uczucia” Chwalcie Boga (18 wrz 2019)
Tajemnica Wcielenia (2) (17 wrz 2019)
Tajemnica Wcielenia (1) (16 wrz 2019)
„Hymn Królestwa” Pierwszy występ chóru gospel (15 wrz 2019)
Jak panny mądre słyszą głos Boga i witają Pana? (14 wrz 2019)
Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego (13 wrz 2019)
Bóg kieruje losem całej ludzkości (12 wrz 2019)
Bóg kieruje losem całej ludzkości (11 wrz 2019)
W jaki sposób rzeczywiście pojawi się Pan i jakie dzieło wykona, kiedy powróci? (10 wrz 2019)
Hymn słów Boga „Wszyscy ludzie żyją w świetle Boga” (9 wrz 2019)
„Wiara w Boga” Czym jest prawdziwa wiara w Boga? (Oficjalny zwiastun) (8 wrz 2019)
Słowo Boga jest moją siłą (7 wrz 2019)
„Wszyscy ci, którzy szczerze kochają Boga, są uczciwymi ludźmi” (Taniec dzieci) (6 wrz 2019)
Bóg jest przy mnie (5 wrz 2019)
Słowo Boże „Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego” (Fragment 1) (4 wrz 2019)
Słowo Boże „Wierząc w Boga powinieneś być Mu posłuszny” (3 wrz 2019)
„Zerwij kajdany i biegnij” Klip filmowy (2) – Czy wszystko w Biblii to słowo Boże? (2 wrz 2019)
Kościół Boga Wszechmogącego „Ujawniona prawda o zajściu 28 maja w mieście Zhaoyuan” (Dubbing PL) (1 wrz 2019)
Chrześcijański wideo „Nasz pastor powiedział” (Dubbing PL) (31 sie 2019)
Ewangelia na dziś | „Istota ciała zamieszkana przez Boga” Słowo Ducha Świętego (30 sie 2019)
Pieśń chrześcijańska 2018 „Zepsuty człowiek potrzebuje zbawienia Boga wcielonego” (29 sie 2019)
„Moje marzenie o królestwie niebieskim” Powitanie powrotu Pana Jezusa (Dubbing PL) (28 sie 2019)
„Zerwij kajdany i biegnij” Bóg jest moim pasterzem i moją siłą (Zwiastun) (27 sie 2019)
„Niebezpieczna Jest Droga Do Królestwa Niebieskiego” Bóg jest moją siłą (26 sie 2019)
Głos Ducha Świętego „Obwieszczenie siedmiu gromów – proroctwo, że Ewangelia Królestwa rozpowszechni się po całym wszechświecie” (25 sie 2019)
Wiara katolicka: Pan naprawdę powrócił (24 sie 2019)
Piosenka chrześcijańska 2018 „Znaczenie modlitwy” (23 sie 2019)
Wiara katolicka: Pan naprawdę powrócił (22 sie 2019)
Przedmowa (22 sie 2019)
„Szczęście w dobrej ziemi Kanaan” Powitajmy z radością powrót Pana Jezusa (20 sie 2019)
Skecz chrześcijański 2019 „‚Dobre’ chęci pastora” (Dubbing PL) (19 sie 2019)
Słowo Boże „Czy dzieło Boga jest tak proste, jak to wydaje się człowiekowi?” (18 sie 2019)
„Oczekiwanie” Klip (6) – Jak rozpoznać głos Boga? (2) (17 sie 2019)
„Oczekiwanie” Klip (5) – Jak rozpoznać głos Boga? (1) (16 sie 2019)
Represjonowanie i prześladowanie chrześcijan przez rząd Chin: niezbity dowód (15 sie 2019)
„Boże czyny wypełniają bezmiar wszechświata” Chwalcie wielką moc Boga (14 sie 2019)
„Jak szukać śladów Boga” (Oficjalne wideo) (13 sie 2019)
Słowo Boże „Bóg kieruje losem całej ludzkości” (12 sie 2019)
„Dziecko, wróć do domu” Klip filmowy (3) – Szczera wiara w Boga może skutecznie zwalczyć uzależnienie od gier (11 sie 2019)
„Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” | Świadectwo Bożej potęgi (zwiastun) (10 sie 2019)
„Oczekiwanie” Pan Jezus powrócił (Dubbing PL) (9 sie 2019)
Organizatorzy ICFF: Gdzie jest mój dom – film, jakiego świat potrzebuje (8 sie 2019)
Skecz chrześcijański | „Mój Ojciec, Pastor” Burzliwa rozmowa między ojcem a córką (7 sie 2019)
Słowo Boże „Bóg jest Panem wszelkiego stworzenia” (6 sie 2019)
„Prawdziwa modlitwa” Dobry sposób, by być bliżej Boga (5 sie 2019)
Każdy naród wielbi Boga Wszechmogącego (4 sie 2019)
Słowo Ducha Świętego „Bóg jest źródłem ludzkiego życia” (2 sie 2019)
Słowo Ducha Świętego „Bóg jest źródłem ludzkiego życia” (2 sie 2019)
„Pukanie do drzwi” Czy słyszysz pukanie Pana do drzwi? (Dubbing PL) (31 lip 2019)
Pojawienie się Boga zapoczątkowało nowy wiek (29 lip 2019)
„Bóg sprowadził swoją chwałę na Wschód” Bóg nadszedł z „obłokami“ (28 lip 2019)
Słowo Boże „Zbawiciel powrócił już na ‚Białym obłoku’” (26 lip 2019)
Film chrześcijański „Pragnienie” Klip (1) – Oto sposób w jaki powróci Pan (24 lip 2019)
O mój ukochany, proszę poczekaj na mnie (22 lip 2019)
Dwa tysiące lat tęsknoty (20 lip 2019)