Reklama
Reklama

Jest dokument, który może przynieść rewolucyjne zmiany na Starym Mieście. Co mogą wyburzyć, gdzie budować?

fot. UM Poznań
fot. UM Poznań

Wyłożono do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Miasto".

Nowy mpzp dla Starego Miasta ma zastąpić obowiązujące dotychczas na tym terenie kilkanaście miejscowych planów. Ułatwi to prowadzenie procesów inwestycyjnych, a także dostosuje przepisy do zmieniających się warunków prawnych, społecznych czy ekonomicznych.

Jednymi z ważniejszych zapisów nowego mpzp "Stare Miasto" są te dotyczące zieleni. "Przepisy ustalają zasady ochrony terenów istniejącej zieleni oraz wprowadzają nowe obszary pod nią przeznaczone. Plan umożliwia realizację Północnych Plant Starego Miasta, wzdłuż dawnych murów miejskich od Osady św. Gotarda do Wzgórza Zamkowego. Projekt ustala niemal 30 tys. m2 terenów zieleni publicznej, czyli powszechnie dostępnej. Tę formę uzupełnia roślinność w przestrzeniach prywatnych" - informują miejscy urzędnicy.

Teren Starego Miasta to obszar bogatych nawarstwień historycznych w Poznaniu. Cały obszar projektu mpzp uznany został za obszar ochrony archeologicznej. Oznacza to obowiązkowy nadzór archeologiczny nad wszystkimi pracami ziemnymi na tym terenie. "Projekt zakłada także objęcie najcenniejszych zespołów urbanistyczno-architektonicznych obszarowymi formami ochrony konserwatorskiej wpisanymi do rejestru zabytków Miasta Poznania. Ponadto dokument wskazuje przebieg dawnych murów miejskich i dedykuje tej przestrzeni specjalne zapisy i ustalenia, mające na celu zarówno zabezpieczenia pozostałości muru oraz zasady ich wyeksponowania. W dokumencie podkreślona została też potrzeba ochrony historycznie ukształtowanego terenu Wzgórza Zamkowego" - dodają urzędnicy.

Ochroną objęte zostały osie i otwarcia widokowe, akcenty architektoniczno-urbanistyczne czy dominanty urbanistyczne, a także historyczna mała architektura - fontanny, rzeźby, podcienia i dziedzińce.

Jak wskazano, w obrębie Starego Miasta większość istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej to obiekty odbudowane w latach powojennych. Projekt planu wskazuje jednak kilka miejsc, gdzie możliwa jest realizacja nowej zabudowy. Wśród nich wymienia się między innymi obszar wzdłuż południowej krawędzi ul. Stawnej.

W ramach prac nad nowym mpzp uwzględniono nowe elementy komunikacji i transportu. Tutaj wymienia się między innymi koncepcję przebudowy układu torów tramwajowych w ul. Solnej oraz realizację nowego torowiska tramwajowego w ul. Garbary. Poruszono też problem parkowania. W dokumencie zachowano możliwość realizacji dużego parkingu podziemnego pod placem Wielkopolskim.

"Projekt mpzp "Stare Miasto" ze względu na wyjątkową wartość terenu, jego złożone uwarunkowania i historię, wymagał dla wybranych fragmentów szczególnego podejścia. W ramach prac nad planem wyodrębniono 5 takich obszarów, które wymagają przekształcenia lub realizacji nowych form urbanistycznych i architektonicznych. To np. budynek dawnej synagogi poznańskiej gminy żydowskiej. Projekt planu zakłada przebudowę tego obiektu pod funkcje usługowe lub mieszkaniowe oraz dopuszcza odbudowę kopuły. Nie przewiduje natomiast jego rozbudowy"- przekazują przedstawiciele magistratu.

W planie uwzględniono też obszar Osady św. Gotarda - teren zlokalizowany przy skrzyżowaniu ulic Małe Garbary i Garbary, z pozostałościami poklasztornego wirydarza, czyli ogrodu znajdującego się wewnątrz zabudowań klasztornych. Projekt zakłada zachowanie pozostałości wirydarza w formie ogólnodostępnego skweru zieleni publicznej oraz domknięcie północnej pierzei nową zabudową.

W projekcie wspomniano też o terenie Wzgórza Zamkowego wraz z Zamkiem Królewskim. Plan zakłada możliwość wprowadzenia częściowej, spójnej z sąsiednią, zabudowy przy ul. 23 Lutego. Zachowanie ponad 20 metrowej przerwy między nowymi budynkami umożliwi utworzenie niewielkiej przestrzeni publicznej i wykształcenie atrakcyjnego przejścia pieszego w kierunku Wzgórza Zamkowego.

Zmienić może się też zaniedbany obszar u zbiegu ulic: Koziej, Sierocej i Murnej, gdzie znajduje się parking. Projekt mpzp dopuszcza przekształcenie obecnego zagospodarowania i wprowadza możliwość lokalizacji trzykondygnacyjnej zabudowy o funkcji mieszkaniowo-usługowej.

W projekcie mpzp wyróżniono także tereny, gdzie niegdyś stały mury miejskie. "Projekt planu zakłada wyburzenie kamienic przy ul. Wronieckiej 10 i 11 i dopuszczenie nowej zabudowy o zbliżonej wysokości. Co istotne, projekt przekształcenia istniejącej zabudowy, umożliwi realizację przejścia między nowymi obiektami, a istniejącym obrysem murów miejskich oraz znacznie poszerzy obszar zieleni" - tłumaczą miejscy urzędnicy.

Od 5 stycznia 2023 r. projekt planu wyłożony jest do publicznego wglądu. Uwagi można składać do 17 lutego. Kolejnym etapem będzie rozstrzygnięcie złożonych uwag i uchwalenie projektu planu przez Radę Miasta Poznania.

Najczęściej czytane w tym tygodniu

Dziś w Poznaniu

IMGW wydłuża czas ostrzeżenia i podnosi stopień zagrożenia
1℃
-5℃
Poziom opadów:
0 mm
Wiatr do:
8 km
Stan powietrza
PM2.5
5.85 μg/m3
Bardzo dobry
Zobacz pogodę na jutro