blog background
 
Krzysztof Mączkowski: Ezoteryczny Poznań
kultura, społeczeństwo, środowisko
metka_epoznan
Krótki przewodnik po wielkopolskim funduszu ochrony środowiska
ok
5
not ok
3
liczba odsłon: 1701

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu obchodzi swoje 20-lecie. To dobra okazja do podsumowań, do nakreślenia planów na kolejne lata, ale i na to, by zaprosić Państwa do lektury krótkiego Przewodnika po Funduszu.

A jak alokacja – pojęcie związane z funduszami unijnymi. Oznacza przyporządkowanie pewnych środków w odniesieniu do rodzajów -> działań. Każde działanie ma inną alokację – jest ona zależna od potrzeb związanych z ochroną poszczególnych komponentów środowiska. W przypadku Priorytetu III Środowisko przyrodnicze WRPO na lata 2007-2013 największą alokację ma działanie związane z gospodarką wodno-ściekową (ok. 103,5 mln euro).

B jak beneficjenci lub potencjalni beneficjenci. To też pojęcie, które upowszechniło się wraz z wdrażaniem -> programów operacyjnych. Potencjalni beneficjenci to podmioty mogące ubiegać się o wsparcie finansowe. W ochronie środowiska są to najczęściej samorządy gminne i powiatowe, ale również przedsiębiorcy, instytucje rządowe, organizacje pozarządowe, parki narodowe, placówki oświatowe. Potencjalny beneficjent przeistacza się w beneficjenta w momencie otrzymania wsparcia finansowego.

C jak celowość wydatków. Beneficjenci starający się o wsparcie finansowe WFOŚiGW w Poznaniu wykazują we wniosku celowość przedsięwzięć, wraz z efektem rzeczowym i -> efektem ekologicznym.

D jak działania. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 został podzielony na priorytety, a te – na działania. Priorytet III Środowisko przyrodnicze WRPO zawierał 7 działań związanych z ochroną wód, gospodarką odpadami, ochroną przyrody, ochroną przeciwpowodziową, retencją, wsparciem odnawialnych źródeł energii, oszczędności energii cieplnej czy edukacji ekologicznej.

E jak efekt ekologiczny – wskaźnik opisywany we wniosku o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków WFOŚiGW w Poznaniu, wykazujący przewidywaną poprawę stanu środowiska na skutek zrealizowanego przedsięwzięcia, czyli zminimalizowanie szkodliwego oddziaływania na środowisko. Efekt ekologiczny przewidziany we wniosku musi zgadzać się z efektem osiągniętym w wyniku realizacji przedsięwzięcia. Analogiczny efekt rzeczowy odnosi się do zakresu rzeczowego zadania (ilości, pojemności, wielkości inwestycji), czyli to co ma zostać wykonane w wyniku realizacji przedsięwzięcia.

F jak Fundusz. WFOŚiGW w Poznaniu jest jednym z 16 wojewódzkich funduszy. Wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tworzą polski system finansowania ochrony środowiska. Fundusze działają w oparciu o regulamin działalności, -> zasady finansowania i statut.

G jak GIS – znaczy dosłownie: system zielonych inwestycji. Jest to system wsparcia finansowego inwestycji z zakresu ochrony klimatu i redukcji emisji CO2 za pomocą środków uzyskanych przez Polskę w międzynarodowych transakcjach sprzedaży nadwyżek jednostek emisji CO2, przyznanych w systemie ONZ w ramach Protokołu z Kioto. WFOŚiGW w Poznaniu na mocy porozumienia z NFOŚiGW prowadzi kontrole realizacji przedsięwzięć finansowanych przez Narodowy Fundusz w Wielkopolsce.

H jak harmonogram. Zainteresowany pomocą finansową Funduszu składa -> wniosek wraz z harmonogramem realizacji przedsięwzięcia – opisuje w nim planowany przebieg realizacji dofinansowanego przedsięwzięcia wraz z planowanymi kosztami.

I jak inwestycje – to najpopularniejszy rodzaj przedsięwzięć finansowanych przez WFOŚiGW w Poznaniu. Najczęściej są to inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (np. budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków), gospodarki wodnej (np. zbiorniki wodne, wały przeciwpowodziowe), gospodarki odpadami (m.in. stacje recyklingu i segregacji odpadów), ochrony powietrza i efektywności energetycznej (np. zamiana źródeł energii z węglowych na gazowe, termomodernizacja budynków).

J jak jakość. Wsparcie finansowe Funduszu wymaga od wnioskodawcy przygotowywania przedsięwzięć najwyższej jakości, które gwarantują wysoki -> efekt ekologiczny, jak największe ograniczenie szkodliwego oddziaływania na środowisko.

K jak „krajówka” – kolokwialne określenie finansowania przedsięwzięć ze środków krajowych. Środki zasilające Fundusz pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska i kar za jego zanieczyszczanie. Z tych środków Fundusz udziela pomocy finansowej w formie pożyczek (z częściowymi umorzeniami), dotacji oraz dopłat do oprocentowania kredytu i dopłat do kapitału kredytu.

L jak linia demarkacyjna – pojęcie używane najczęściej w odniesieniu do -> programów operacyjnych. Oznacza podział (finansowy, terytorialny, według -> wskaźników) rodzajów przedsięwzięć finansowanych ze środków Funduszu Spójności (poprzez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (poprzez regionalne programy operacyjne).

Ł jak łatwość pozyskiwania środków finansowych z WFOŚiGW. Fundusz posiada bogatą ofertę wsparcia poprzez atrakcyjne oprocentowanie, bez żadnych marż i prowizji, oraz szeroką paletę możliwości finansowania (pożyczki, pożyczki z umorzeniami, dotacje, dopłaty). Wniosek jest prosty do wypełnienia, a pracownicy Funduszu pomagają w ich wypełnieniu.

M jak monitoring. Każde przedsięwzięcie współfinansowane ze środków WFOŚiGW jest monitorowane i kontrolowane przez Fundusz. Monitorowane są zapisy -> umowy jak i przebieg inwestycji. Jednym z ważniejszych obowiązków Funduszu jest dbałość o staranne przekazywane środków publicznych w zakresie ochrony środowiska.

N jak Natura 2000 – europejska sieć obszarów ochrony siedlisk i gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. To nowa forma ochrony przyrody wprowadzona w naszym kraju wraz ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej w 2004r. Natura 2000 nakazuje dokonanie analizy przed rozpoczęciem określonej inwestycji pod kątem możliwości jej zlokalizowania na terenie „naturowym”, zmusza do wprowadzenia mechanizmów minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko, a w najbardziej ekstremalnych przypadkach nakłada na inwestora obowiązek kompensacji, czyli odtworzenia zniszczonego komponentu środowiska.

O jak ochrona środowiska (przyrody, wód, powietrza) – podstawowy sens istnienia systemu Funduszy. Każda aktywność człowieka wpływa na środowisko. Rzecz w tym, by zmniejszać jego negatywne oddziaływanie. Zagadnienia ochrony środowiska są dzisiaj elementem rozwoju regionalnego, rozwoju gospodarczego, aktywności samorządów, obowiązków przedsiębiorców i sferą szerokiego zaangażowania obywatelskiego. Wszystkie działania proekologiczne wymagają finansowania – wsparciem jest polski system finansowania.

P jak programy operacyjne. Pomoc finansowa Unii Europejskiej jest prowadzona poprzez programy operacyjne. WFOŚiGW w Poznaniu – poza finansowaniem ze środków krajowych, -> „krajówki” – obsługuje też niektóre programy operacyjne – jest instytucją wdrażającą dla priorytetów I (gospodarka wodno-ściekowa) i II (gospodarka odpadami) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla projektów do 25 mln Euro (powyżej 25 mln Euro są obsługiwane przez NFOŚiGW) oraz instytucją pośredniczącą dla Priorytetu III Środowisko przyrodnicze Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

R jak realizacja przedsięwzięcia. W procesie inwestycyjnym rozróżniamy realizację rzeczową i realizację finansową przedsięwzięcia. Ta pierwsza oznacza okres czasu potrzebny do wykonania / zbudowania określonej inwestycji; realizacja finansowa – oznacza ramy zamknięte procedurą finansową (rozliczenie ostateczne następuje po wybudowaniu i oddaniu do użytku inwestycji).

S jak struktura Funduszu. Struktura WFOŚiGW w Poznaniu została zbudowana według „drogi wniosku”. Zainteresowany pomocą finansową Funduszu składa wniosek w Dziale Identyfikacji Wniosków, gdzie wniosek jest oceniany. W Dziale Przygotowania Umów dokonywana jest kompletowanie dokumentacji potrzebnej do podpisania umowy, -> umowa jest przygotowywana podpisywana. Dokumentacja beneficjenta trafia potem do Działu Monitoringu Umów – tam następuje rozliczanie umowy, weryfikowane są -> efekty ekologiczne i efekty rzeczowe, jak również monitorowane są terminy wynikające z umowy. Oceny zgodności prowadzonego zadania z zapisami wniosku dokonuje Dział Kontroli Przedsięwzięć. Dział Weryfikacji Finansowej zajmuje się weryfikacją formalną i rachunkową wniosku, a gdy cały proces kontroli dokumentów dobiegnie końca Dział Finansowo-Księgowy wypłaca zainteresowanym pieniądze. W strukturze Funduszu znajduje się też Dział Funduszy Europejskich – on zajmuje się obsługą Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz prowadzi organizację konkursów w ramach Priorytetu III WRPO („droga” wniosków zgłaszanych w ramach priorytetu środowiskowego WRPO jest analogiczna dla „drogi” wniosków krajowych). Organizacją pracy biura Funduszu zajmuje się Dział Organizacyjno-Administracyjny. Funduszem rządzi 3-osobowy zarząd.

T jak terminowość – to jedno z kluczowych pojęć w Funduszu. Dotyczy zarówno beneficjenta rozliczającego się z Funduszem, jak i samego Funduszu. Pomoc finansowa wymaga zachowania terminów realizacji przedsięwzięć przez beneficjenta, terminów rozliczania poszczególnych rat pożyczki, jak też zachowania terminowości płatności dokonywanych przez Fundusz. Zachowanie terminów dotyczy też konkursów ogłaszanych przez Fundusz – wnioski muszą być składane w terminie zapisanym w regulaminach.

U jak umowa – to gwarancja otrzymania pomocy finansowej ze strony Funduszu. Umowa jest podpisywana przez obie strony, gdy wniosek i załączone dokumenty zostają ocenione pozytywnie. Umowa jest zapisem całości dofinansowywanego zadania: zakresu przedsięwzięcia, terminu jego wykonania, zasad płatności, osiągnięcia efektu ekologicznego. To według zapisów umowy jest rozliczany -> beneficjent.

W jak wskaźniki – w oparciu o nie Fundusz może ocenić skalę realizowanego przedsięwzięcia, tempo jego wdrożenia i efektywność ekologiczną; w programach operacyjnych jest oceniana efektywność wdrażanej pomocy finansowej z Unii Europejskiej.

X i Y – z tymi literkami zawsze jest problem w polskim alfabecie, więc litościwie je pominę, chyba, że komuś na myśl przychodzą jakieś ekologiczne skojarzenia.

Z jak zasady finansowania przedsięwzięć ochrony środowiska –  to jeden z podstawowych dokumentów – obok naborów, kryteriów oceny przedsięwzięć i  obszarów priorytetowych wsparcia finansowego – regulujący zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu. Ich analiza pozwala potencjalnemu beneficjentowi ocenić realność pozyskania pomocy ze środków Funduszu.

WASZE KOMENTARZE
Autor bloga wyłączył możliwość komentowania tego wpisu
avatar
KRZYSZTOF MĄCZKOWSKI
kmaczkowski.epoznan.pl
RSSsend_message
ARCHIWUM WPISÓW
Becoming, pokaz eleganckiej siły (21 cze 2019)
Młodzieżowy Strajk Klimatyczny - czas by posłuchać młodych... (15 mar 2019)
NIKSY, opowieść o ucieczkach i powrotach (29 sty 2019)
Chore podziały w 100-lecie odzyskania niepodległości (30 paź 2018)
Indiański świat Pow Wow w Poznaniu! (18 paź 2018)
Nie wyrywajmy człowieka z natury! (21 wrz 2018)
Sierpień'80 był przełomem, trzeba umieć to docenić. (31 sie 2018)
Nowiny ze świata (14 sie 2018)
Poznański Czerwiec'56. Duma, radość i refleksja. (28 cze 2018)
Mundial czy wojna? (20 cze 2018)
Gdzie leży granica wytrzymałości? (25 maj 2018)
ŚCIANA (20 kwi 2018)
Co głupiego można powiedzieć o smogu? (6 mar 2018)
Polak Polakowi smogiem (23 lut 2018)
Dumna, kochana prowincja (12 sty 2018)
Smród (wielko)polski (7 lis 2017)
Wyspa Żółwia (3 lis 2017)
Dennis Banks z dalekiego ludu Anishinabe 1937 - 2017 (31 paź 2017)
Mówisz, że dasz sobie radę sam...? (27 wrz 2017)
Zabić nienawiść w sobie (29 sie 2017)
Jerzyki, miejskie ptaki (18 lip 2017)
Wizjonerzy z Sieci (30 maj 2017)
Sienkiewicz po amerykańsku... (26 maj 2017)
Woda jest życiem (23 maj 2017)
Unia Europejska jako jedno wielkie "merde" (19 maj 2017)
Eco-szydera (12 maj 2017)
Tango na prerii (9 maj 2017)
Byliśmy głupi (5 maj 2017)
Wspólne "święta majowe"? (2 maj 2017)
Nadzieja, Początek i Nowa Droga (21 kwi 2017)
Dezercja nauki i kultury ze swej misji (18 kwi 2017)
Wczoraj. Dziś. Jutro. (7 kwi 2017)
Nie dewastujmy Starego Miasta w Poznaniu i Puszczy Białowieskiej! (24 mar 2017)
Dwie narracje dwóch społeczeństw (21 mar 2017)
Nie będą drzewa pluć nam w twarz! (14 mar 2017)
Jak się zachować w Dzień Kobiet? :) (8 mar 2017)
Każde życie jest święte (3 mar 2017)
Postanowienie noworoczne 2017 (2 sty 2017)
Pokój trwał tylko chwilę (27 gru 2016)
Poznań bez smogu. Czy to możliwe? (23 lis 2016)
Dramat Obozu Świętej Skały (5 lis 2016)
Za ciasne gacie deweloperów (25 paź 2016)
Ile rezygnacji w "spotkaniach bez przyszłości", a ile nadziei? (21 paź 2016)
Środowisko i zdrowie - naczynia połączone (20 wrz 2016)
Dziedzictwo Sierpnia'80 (1 wrz 2016)
Zazdroszczę poetom... (9 sie 2016)
Świat po Nienackim istnieje (8 lip 2016)
60. rocznica Poznańskiego Czerwca'56. Antylekcja patriotyzmu (1 lip 2016)
Poznań był pierwszy... (28 cze 2016)
Mój 4 czerwca 1989 (3 cze 2016)
Ślepe ścieżki edukacji ekologicznej (20 maj 2016)
Była rzeka, nie ma rzeki... I nadal jej nie ma... (27 kwi 2016)
Prosty wybór (19 kwi 2016)
Gdzie ten Chrzest??? (16 kwi 2016)
Dwanaście srok za ogon (12 kwi 2016)
Imponujący Nowy Jork (31 mar 2016)
Ech, cywilizacja schodzi na psy ... (29 mar 2016)
Historii nie oszukamy... (25 mar 2016)
Była rzeka, nie ma rzeki... (22 mar 2016)
"Oj, Poznań, Poznań, ja was nie poznaję!" (16 mar 2016)
Nie ma wspólnoty... (12 mar 2016)
Do czego służy las? (1 mar 2016)
Jak nie kochać książek? (23 lut 2016)
Niewolnicze gnomy elektroniki (16 lut 2016)
Ekologia też czeka na dobrą zmianę (12 lut 2016)
Woda (5 lut 2016)
Przekleństwo XXI wieku (2 lut 2016)
Miasto, ciekawostka ... przyrodnicza (12 sty 2016)
Dobrego Nowego Roku! (5 sty 2016)
Czas pamięci o masakrze nad Wounded Knee (29 gru 2015)
Krytycznie o blogach książkowych (15 gru 2015)
Jeśli dokarmiać, to mądrze (11 gru 2015)
Bardziej znani Komancze (3 gru 2015)
Polityka jak narkotyk (1 gru 2015)
Nowe wyzwania w ochronie środowiska (13 lis 2015)
Biało-czerwono-brunatna (10 lis 2015)
Po opadnięciu bitewnego kurzu ... (3 lis 2015)
Papieskie "TAK" dla Ziemi (11 wrz 2015)
Święto demokracji? Wolne żarty... (7 wrz 2015)
Piszę do Was, ludzie "Solidarności"...! (28 sie 2015)
Detroit - przestroga dla polskich miast. (25 sie 2015)
Cały świat się chwali, a my...? (21 sie 2015)
Specjaliści od Syryjczyków (28 lip 2015)
Polskie psucia (21 lip 2015)
Boso, na palcach i w jeden dzień (17 lip 2015)
"Przyroda nigdy nie zawiedzie ludu, który ochrania jej pierwotne piękno" (14 lip 2015)
Gorzka Tequila (10 lip 2015)
Rude jest złote (7 lip 2015)
Kultura ma się dobrze (24 cze 2015)
Szybkość i hałas (12 cze 2015)
Racja PiS i racja PO (26 maj 2015)
Trujemy się sami... (19 maj 2015)
"Polska A", "Polska B" i inne bzdury (12 maj 2015)
Powoli tracę cierpliwość... (6 maj 2015)
Chcecie naprawy Rzeczypospolitej? (29 kwi 2015)
Miasto jako przestrzeń przyrodnicza. (7 kwi 2015)
Miasta (31 mar 2015)
Grabaż 30 - Grabaż 50 (16 mar 2015)
Sprawa odkrywki wymaga szybkich decyzji (19 lut 2015)
Poznań zamknięty (20 sty 2015)
Trudne sąsiedztwo (5 sty 2015)
Niezwykłości wpadające z drzwiami bez pukania… (2 sty 2015)
Dlaczego należy pamiętać o masakrze w Wounded Knee? (29 gru 2014)
Piszczące Piszczele w Pidżamie Porno (19 gru 2014)
Popadłem w nałóg. Poważka. (16 gru 2014)
Umarł król, niech żyje król (11 gru 2014)
Czy Pan Samochodzik jest drewniany? (4 gru 2014)
W Poznaniu przeciąg zmian (1 gru 2014)
Ekologiczne priorytety dla Poznania 2014-2018 (28 lis 2014)
Yamato. Bicie serca Matki Ziemi. (25 lis 2014)
Polska śmierdzi... (21 lis 2014)
Poznański poligon samorządowy (18 lis 2014)
Przybieżeli do Betlejem Maria Czubaszek, Nergal i szefostwo Empiku (14 lis 2014)
O indiańskim bieganiu - rozmowa (3 lis 2014)
Popatrz w niebo! (29 paź 2014)
Po co ta ekologia? (17 wrz 2014)
Książki, które ... (13 wrz 2014)
Szarości i kolory Pine Ridge (19 sie 2014)
Indiańska droga po asfalcie (14 sie 2014)
Czy "oszołom" może być partnerem? (23 lip 2014)
Tymona Tymańskiego AD HD (18 lip 2014)
O Macieju, co rozmawiać potrafi... (11 lip 2014)
Jak nie zmienić wakacji w koszmar (1 lip 2014)
Dwa zdziwienia (24 cze 2014)
Shakin' Stevens vs. Limahl (13 cze 2014)
Zamieszanie wokół "deklaracji wiary" (10 cze 2014)
Nie zapominajmy o dziedzictwie "Solidarności" (3 cze 2014)
Eurowybory jako casting do kiepskiego kabaretu (23 maj 2014)
Polscy (i poznańscy) indianiści (22 kwi 2014)
Śmieci w mediach (4 mar 2014)
Jestem Polakiem i kocham polską przyrodę (6 lut 2014)
Dziękuję! (31 sty 2014)
No uśmiechnij się...! (24 sty 2014)
Poznańska wojna o Studium (10 sty 2014)
Nie ma wolności bez czytania (3 sty 2014)
Dobrego i pięknego Nowego Roku 2014 (31 gru 2013)
Pamięć o Wounded Knee nadal krwawi... (29 gru 2013)
10 procent (28 gru 2013)
Bóg się rodzi, a ludzie klną na korki... (23 gru 2013)
Opowiadanie kolejowe (17 gru 2013)
Potrzebny nowy okrągły stół odpadowy (26 lis 2013)
Tragedia lekceważeniem pisana (19 lis 2013)
Krótki przewodnik po wielkopolskim funduszu ochrony środowiska (13 wrz 2013)
Do nadwiślańskich i nadwarciańskich kowbojów (20 sie 2013)
Ekologia to nie wstecznictwo (13 sie 2013)
Klimatyczny szczyt prowokacji (9 sie 2013)
Indiańskie PowWow to też ... polska tradycja (2 sie 2013)
Szaj szubidu szaj szubidu szaj ............ (19 lip 2013)
A na plaży w dzień plażowy... (16 lip 2013)
Pedofil w "Głosie" (18 cze 2013)
Dobry czas na obserwacje ptaków. Z pomocą "Ptaków" Collinsa (12 cze 2013)
Kościół kontra Poznań. O co tym razem? (31 maj 2013)
Jacy są Poznaniacy? W odpowiedzi Wojciechowi Krukowi (24 maj 2013)
Wydane w Poznaniu: Oczy Wuja Sama (21 maj 2013)
Jeszcze raz o gospodarce odpadami (16 maj 2013)
Gospodarka odpadami kosztuje. Jak wszystko. (13 maj 2013)
Warta Poznania warta (9 maj 2013)
Dzień dobry Poznaniu! (8 maj 2013)
Zdjęcie: Sebastian Urbański