blog background
 
reformowany katolik: Alternatywny Katolik
"Wiara", "Kościół", "Społeczeństwo", "Otwartość", "Wolność", "Radość", "Ciekawość"
metka_epoznan
Nieomylny?
ok
118
not ok
5
liczba odsłon: 906

Jedną z najwyrażniejszych różnic między Kościołami tradycji starokatolickiej zrzeszonymi zarówno w Unii Utrechckiej Kościołów Starokatolickich jak i Ekumenicznej Wspólnocie Katolickiej, do której należy Reformowany Kościół Katolicki w Polsce, jest podejście do prymatu i władzy papieża. Dogmat o nieomylności papieskiej oraz jego uniwersalnej władzy nad całym Kościołem, który jest odrzucany przez wszystkie Kościoły starokatolickie, kształtował się przez wieki. W procesie tym, z bólem trzeba przyznać, wykorzystano m.in. nieprawdziwe dokumenty. Zaliczane są do nich m.in. Dekrety Pseudo-Izydora. Poniższy artykuł dotyczy własne tego dokumentu a opublikowany został w czasopiśmie Kościoła Polskokatolickiego „Rodzina”.

Dekrety Pseudo-Izydora

Starokatolicy uważają, iż roszczenie papieży do pełni władzy kościelnej nie wynika z ustrojowych praw starego Kościoła. Dlatego zwolennicy papieskiego centralizmu musieli sięgać po takie środki, jak „historyczna fikcja i literackie fałszerstwo” ( I. von Döllinger ). Jest to trudny problem, który jednak nie powinien być przemilczany. Bp Urs Küry pisał: „Już na Soborze powszechnym IV w Chalcedonie (451 r.) trzeba było zarzucić legatom rzymskim, że w przedłożonym przez nich rzymskim rękopisie 6-ty kanon Soboru Nicejskiego (325 r.) został rozszerzony przez sfałszowany dodatek: , Kościół rzymski posiadał zawsze prymat’. Najważniejszymi tego rodzaju fałszerstwami, dokonywanymi aż do XIII wieku włącznie, są pochodzące z IX wieku .Dekrety Pseudo-Izydora’. Ten zbiór praw, powstały najprawdopodobniej we Francji, zawiera — obok autentycznych — około 100 sfałszowanych dekretów papieskich i uchwał soborowych, których powstanie datowano wstecznie, aż do pierwszych wieków”.

W oparciu o Dekrety Pseudo-Izydora (115 całkowicie sfałszowanych dokumentów biskupów rzymskich z dwóch pierwszych wieków, poczynając od Klemensa Rzymskiego oraz 125 autentycznych dokumentów) dokonał się wielki przełom w dziedzinie prymatu. „Dokumenty” te dowodzą, że wszystkie sobory uzależnione były od decyzji papieża. W dekretach Pseudo-Izydora m.in. twierdzi się, że uchwały synodów wymagają zatwierdzenia przez papieży, a sobory powszechne winny być zwoływane i kierowane przez papieża, który posiada pełnię władzy.

Papież Mikołaj I (zm. 867 r.) przyjął zbiór Dekretów Pseudo-Izydora, twierdząc, że był on przechowywany od najdawniejszych czasów w archiwach rzymskich. Jednak w pełni wykorzystano te teksty dopiero za Grzegorza VII (1073-1085 r.) Korzystając z tych dekretów, Grzegorz VII wydał „Dictatus Papae”, tekst składający się z 27 krótkich zdań (z marca 1075 r.), dotyczący m.in. prymatu papieża, jego nieograniczonej władzy.

W XII wieku „dokumenty” te zostały włączone do powstałego w XII wieku tzw. Dekretu Gracjana, zbioru praw o decydującym znaczeniu dla ustawodawstwa kościelnego następnych wieków. Na podstawie tych tekstów prawnicy i kanoniści — przede wszystkim na uniwersytecie w Bolonii — opracowali w XII i XIII wieku teoretyczne podstawy nauki o papiestwie. Kiedy — wraz z rozwojem scholastyki — rozwija się teologia, scholastycy w swych dziełach teologicznych wcale nie poruszali problemu papiestwa.

W XIII wieku władza biskupa Rzymu osiągnęła swój szczyt, przyczynił się do tego także Tomasz z Akwinu (zm. 1274 r.), który przygotował podstawy teologiczne monarchiczno-absolutystycznego prymatu papieża. Nauczał, „że posłuszeństwo biskupowi rzymskiemu jest czymś koniecznym do zbawienia”. Tomasz opiera się tu na sfałszowanych cytatach Cyryla. Aby uzasadnić doktrynę papiestwa, Tomasz korzystał — niczego nie podejrzewając — w pracy pt. Sprostowanie błędów greckich z przekazanego mu przez papieża Urbana IV (zm. 1264 r.) dokumentu „Pseudo-Cyryla”. Urs Küry pisał: „Nauka Tomasa zawierała w zasadzie już wszystkie podstawowe elementy późniejszych watykańskich zasad wiary. Na razie jednak uchodziła ona za zwykłą teorię szkolną, istniejącą obok innych, przeciwnych teorii, które aż do XIX wieku mogły być i faktycznie były nauczane”.

Yves Congar, znany teolog rzymskokatolicki, zajmując się pojęciem prymatu i nieomylności w średniowieczu, tak o tym pisze: „Powszechnie podzielanym zasadniczym przekonaniem jest, że sam Kościół nie może zbłądzić (Albert Wielki, Tomasz z Akwinu, Bonawentura, dekretyści). Rozumiano przez to Kościół traktowany jako całość, jako congregatio albo universitas fidelium. Ta lub inna część Kościoła może błądzić, nawet biskupi, nawet papież; Kościołem mogą wstrząsać burze — on i tak ostatecznie pozostanie wierny. Cytuje się w związku z tym szczególnie Mt 28, 20, a nawet Mt 16, 18; Łk 22, 32; J 16, 13. Wychodząc od tego podstawowego przekonania, które odnosi się do Kościoła, formułuje się inne twierdzenia, odnoszące się do tej czy innej instancji w obrębie hierachii”. A dalej Y. Congar pisze: „Niezwykle liczne są na początku XVI wieku świadectwa żywionej przez wiele umysłów niepewności co do prymatu papieża jako boskiego prawa, a szczególnie jego nieomylności. Kościół był nieomylny, ale kto był dokładnie podmiotem tej nieomylności? Niepewność, a nawet spory dotyczące tego punktu ciągną się aż do połowy XIX wieku. Istniała jedna pewna tradycja, tradycja nieomylności Kościoła. Rozpowszechniona jest ona w dalszym ciągu (…). W atmosferze nad wyraz silnego w obliczu reformacji akcentowania autorytetu i posłuszeństwa, nieomylność Kościoła ewoluuje wyraźnie i omalże wyłącznie w kierunku nieomylności pasterzy, a w szczególności papieża”.

Zdaniem Y. Congara, należy więc powrócić do tradycji nieomylności Kościoła; jest to powrót do nauki, która nigdy nie wygasła w Kościele starokatolickim. Papieskie roszczenie do prymatu, zdefiniowane przez Vaticanum I z pominięciem uzasadnienia z Pisma Świętego i Tradycji apostolskiej, utrwaliły się — zdaniem teologów starokatolickich — przy pomocy niehistorycznych tekstów. Urs Küry pisał: „Nawet uwzględniając wiele zasługujących na szacunek motywów (m.in. autentycznej troski o jedność Kościoła) i przy założeniu, że niektóre sprawy są historycznie sporne, to jednak pozostaje faktem, iż papiestwo kurialne w jego dzisiejszym kształcie pozbawione jest historycznych podstaw, na podstawie których wysuwa swe roszczenia. Jednak nie na to należy tutaj położyć główny nacisk, ale na tę nie zawsze dostatecznie docenianą okoliczność, iż pod wpływem tego nie historycznego, wyłącznie kanoniczno- -abstrakcyjno jurysdycznego myślenia, dokonała się prawie niezauważalna zmiana samego pojęcia Kościoła. Zmiana ta w konsekwencji musiała doprowadzić do całkowitego zerwania z ustrojem zarówno starego Kościoła, jak również ze strukturą Kościoła Wschodniego”.

 
WASZE KOMENTARZE[1]
~Autor: W XV w. kościół nawoływał całą europę na zjazd pod Grunwaldem celem unicestwienia narodu Polskiego... NIE DZIĘKUJEMY!!!
dodano: Poniedziałek, 2014.03.24 16:11, IP:46.170.187.XXX
ok
26
not ok
5
odpowiedz|usuń
avatarHolt: ~Autor: W XV w. kościół nawoływał całą europę na zjazd pod Grunwaldem celem unicestwienia narodu Polskiego... NIE DZIĘKUJEMY!!!...
zapomniałeś dodać ze również chcieli zniszczyć Jarosława Kaczyńskiego oraz Antoniego Macierewicza.
dodano: Poniedziałek, 2014.03.24 17:52
ok
36
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarespe: Skoro Papieża wybiera Święte Konklawe pod natchnieniem Ducha Świętego to i dogmat o nieomylności Papieża nie dziwi. Jest On skałą, na której stoi chrystusowy Kościół.
dodano: Poniedziałek, 2014.03.24 18:42
ok
1
not ok
54
odpowiedz|usuń
avatarPicjusz: Żaden człowiek nie jest nieomylny. ŻADEN!
dodano: Poniedziałek, 2014.03.24 18:47
ok
33
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarespe: Picjusz: Żaden człowiek nie jest nieomylny. ŻADEN!...
Papież działa pod natchnieniem samego Ducha Świętego. W sprawach dogmatycznych zakłada się jego nieomylność. Zobacz, co byłoby w przeciwnym wypadku choćby na przykładzie wyznań protestanckich, które pączkują jak grzyby po deszczu. Dlaczego? Brak im jednego, nieomylnego, przywódcy.
dodano: Poniedziałek, 2014.03.24 18:54
ok
4
not ok
60
odpowiedz|usuń
avatarPicjusz: espe: Papież działa pod natchnieniem samego Ducha Świętego. W sprawach dogmatycznych zakłada się jego nieomylność. Zobacz, co byłoby w przeciwnym wypadku c...
Pod natchnieniem Ducha Świętego może działać każdy człowiek. Cała niedoskonałość, jak i zarazem dar to wątpliwość w duszy człowieka. Na tym opiera się rozumne myślenie, bez którego istota życia człowieka byłaby bezsensowna, tak z filozoficznego punktu widzenia, jak i Boga, który dał nam wolę by wybierać konkretne drogi z wielu możliwych. Dogmat nie powinien opierać się na bezwzględnym uznaniu nieomylności Papierza, a wierze i przypuszczeniu w nieomylność, co daje nam powód do pozostawania w czujności przed wilkami w owczej skórze.
dodano: Poniedziałek, 2014.03.24 19:10
ok
34
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarrb: Widzę brak logiki i wewnętrznej spójności w tym tekście. Skoro kościół jest nieomylny, zatem można uznać że postanowienia soborów są wynikiem tej nieomylności. Skoro dogmat o nieomylności papieży w sprawach wiary wygłaszanych ex cathedra został zapisany w dokumentach soborowych to można uznać, że dogmat ten wypływa z owej nieomylności kościoła. Równocześnie można powiedzieć, że w miejscach gdzie różne małe wspólnoty negują ustalenia soborów sprzeciwiają się kościołowi powszechnemu.
dodano: Poniedziałek, 2014.03.24 19:29
ok
4
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarHolt: espe: Papież działa pod natchnieniem samego Ducha Świętego. W sprawach dogmatycznych zakłada się jego nieomylność. Zobacz, co byłoby w przeciwnym wypadku c...
Weź się natchnij i wniebowstąp gdzieś na orbitę Io, im dalej przygłupie tym lepiej.
dodano: Poniedziałek, 2014.03.24 20:16
ok
43
not ok
2
odpowiedz|usuń
avatarPicjusz: Picjusz: Pod natchnieniem Ducha Świętego może działać każdy człowiek. Cała niedoskonałość, jak i zarazem dar to wątpliwość w duszy człowieka. Na tym opiera si...
Papieża- miało być... 8P
dodano: Poniedziałek, 2014.03.24 20:25
ok
33
not ok
1
odpowiedz|usuń
avatarHolt: espe: Skoro Papieża wybiera Święte Konklawe pod natchnieniem Ducha Świętego to i dogmat o nieomylności Papieża nie dziwi. Jest On skałą, na której stoi chry...
konklawe... to tak jak by dziwki wybierały dziewice z własnego grona.
dodano: Poniedziałek, 2014.03.24 21:19
ok
43
not ok
2
odpowiedz|usuń
avatarespe: Picjusz: Pod natchnieniem Ducha Świętego może działać każdy człowiek. Cała niedoskonałość, jak i zarazem dar to wątpliwość w duszy człowieka. Na tym opiera si...
Dary Ducha Świętego można przyjąć, ale można tez odrzucić. Trzeba o tym pamiętać, wtedy marnujemy w sobie tę Boska cząstkę, którą zajmuje natychmiast zły. Papież nie może (nie powinien) sobie na utratę tego daru pozwolić.
dodano: Poniedziałek, 2014.03.24 21:33
ok
0
not ok
55
odpowiedz|usuń
avatarMelaniS: espe: Dary Ducha Świętego można przyjąć, ale można tez odrzucić...
A kto to jest ten Święty Duch?
dodano: Poniedziałek, 2014.03.24 22:59
ok
1
not ok
0
odpowiedz|usuń
~semir: MelaniS: A kto to jest ten Święty Duch? ...
To ten co wielokrotnie natchnął papieży aby wydawali dekrety by palić ludzi na stosie. Ten co natchnął papieża by współpracował z Hitlerem. To taki swojski ktoś. I to wreszcie ten który natchnął papieży by ukrywali pedofilię w kościele
dodano: Poniedziałek, 2014.03.24 23:24, IP:62.21.25.XXX
ok
26
not ok
3
odpowiedz|usuń
avatarMelaniS: ~semir: To ten co wielokrotnie natchnął papieży aby wydawali dekrety by palić ludzi na stosie. Ten co natchnął papieża by współpracował z Hitlerem. To taki sw...
Aha! To jest ten cały Szatan, tak?
dodano: Poniedziałek, 2014.03.24 23:35
ok
1
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Autor: espe: Skoro Papieża wybiera Święte Konklawe pod natchnieniem Ducha Świętego to i dogmat o nieomylności Papieża nie dziwi. Jest On skałą, na której stoi chry...
HAHAHHAHAHAHAHHAHAHHAHHA!!!!!!!!!!
dodano: Wtorek, 2014.03.25 11:04, IP:31.61.140.XXX
ok
1
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Autor: Holt: konklawe... to tak jak by dziwki wybierały dziewice z własnego grona....
Czego się dziwisz, w podobny sposób załapałeś się na ciecia do Zakładu Pracy Chronionej.
dodano: Wtorek, 2014.04.08 05:01, IP:46.175.43.XXX
ok
1
not ok
9
odpowiedz|usuń
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
REFORMOWANY KATOLIK
alternatywny-katolik.epoznan.pl
RSSsend_message
Alternatywny Katolik - to blog, który postanowiłem założyć, by podzielić się swoimi przemyśleniami z pozycji duchownego chrześcijańskiego z mniejszościowego Kościoła tradycji starokatolickiej - Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce.

Kościoły starokatolickie (do tej tradycji należy wspólnota dla której zostałem wyświęcony i do której należę), od swojego początku były otwarte na dialog a decyzje były podejmowane wspólnie. Zachowujemy jednocześnie to co dla katolików jest ważne.
POLECANE STRONY
www.starokatolicy.eu
www.facebook.pl/rkkpolska
www.ecumenical-catholic-communion...
ARCHIWUM WPISÓW
Wniebowstąpił, aby Zstąpił! (12 maj 2018)
Ochrzcić Halloween (31 paź 2017)
#Metoo (18 paź 2017)
Zapraszamy na koncert - Wstęp Wolny (12 maj 2017)
"I wszystko każdego rodzaju będzie dobrze" (9 maj 2017)
Jak pomagać bezdomnym - zaproszenie. (6 mar 2017)
Zawalcz o życie - Przygotowanie Paschalne (1 mar 2017)
Bezwarunkowy chrzest! (23 lut 2017)
Zmarł Ks. Inf. Roman Skrzypczak (13 sty 2017)
Zachwyceni (18 gru 2016)
Jest Radość! (11 gru 2016)
Usiądź i przestań gadać! (8 gru 2016)
O uważności i schronieniach. (28 lis 2016)
Co z tym Jezusem Królem? (21 lis 2016)
Miłosierdzie, harfy i noc świątyń. (16 wrz 2016)
Medytacja chrześcijańska (1 wrz 2016)
Włoska kuchnia ma w sobie coś boskiego. (17 lip 2016)
Maść na bolesne rany. (12 lip 2016)
A jeśli to Bóg przyjdzie do Ciebie? (31 maj 2016)
Skandal ciała! (26 maj 2016)
Powstań z kolan! (22 kwi 2016)
Przeskocz do życia (26 mar 2016)
W kilku słowach... Palma Zwycięstwa (18 mar 2016)
Droga do nowego życia (14 mar 2016)
Potrzebujesz przestrzeni (2 mar 2016)
Sposób na przemienienie codzienności. (24 lut 2016)
Robota po chrzcie (14 lut 2016)
Co ma wspólnego Bóg i sąsiadka? (31 sty 2016)
Każdy jest miły Bogu! (23 sty 2016)
Zaryzykuj (8 lis 2015)
Wzbudźmy więzi solidarności. (26 sie 2015)
Nie wystarczy chodzić do kościoła (22 sie 2015)
Nieuciszona gęś! (6 lip 2015)
Nienawiść zabija! (3 lip 2015)
O modlitwie, medytacji i życiu duchowym. (8 cze 2015)
Uroczystość Bożego Ciała i błogosławieństwo nowego ołtarza. (1 cze 2015)
Jest moc! (19 maj 2015)
Inspiracja. Miłość. Wolność. (1 kwi 2015)
Równość religijna w edukacji publicznej. (25 mar 2015)
Przełomy w teologii (11 mar 2015)
Nabożeństwo z tropików (5 mar 2015)
Pogoda ducha (23 lut 2015)
Przygotowanie paschalne (19 lut 2015)
Chrześcijanie zjednoczeni (20 sty 2015)
Poczęta tak samo jak my. (8 gru 2014)
Noc Kościoła (29 paź 2014)
125 lat alternatywnego katolicyzmu. (23 wrz 2014)
Dziwna ekonomia (21 wrz 2014)
Historia starokatolicyzmu (11 wrz 2014)
Ekumeniczna modlitwa za Irak (18 sie 2014)
Solidarni z chrześcijanami z Mosulu. (23 lip 2014)
Reformowany – czyli jaki? (17 lip 2014)
Śmiech paschalny (6 cze 2014)
Czy reformowani katolicy wierzą w czyściec? (22 maj 2014)
Idzie maj... (30 kwi 2014)
Nieomylny? (24 mar 2014)
Post czyli zaproszenie do miłości (5 mar 2014)
Cechy reformowanych katolików (19 lut 2014)
Czy Chrystus jest podzielony? (21 sty 2014)
Papież a starokatolicy (31 gru 2013)
Bóg wciąż jest... (21 gru 2013)
Dar niemówienia (19 gru 2013)
Boskie sploty (17 gru 2013)
Wspomnienie ks. Konrada (19 lis 2013)
11 listopada, Papież Franciszek i Tęcza (11 lis 2013)
Starokatolik o świętych (5 lis 2013)
IV Ekumeniczna Noc Kościoła (23 paź 2013)
Janseniści nie tacy źli? (17 paź 2013)
Pierwsze święcenia kobiety w Poznaniu (14 paź 2013)
Pogadaj z Biskupem (9 paź 2013)
Ubuntu - człowieczeństwo wobec innych! (23 wrz 2013)
Święty Jordan z Poznania? (20 wrz 2013)
Co jest najbardziej niezbędne (13 wrz 2013)
Codziennie na nowo (5 wrz 2013)
Stawiajmy tamy! (1 wrz 2013)
Jedność chrześcijan jest faktem! (1 sie 2013)
Bóg nie jest zapchajdziurą (8 lip 2013)
Porozmawiajmy o Kościele (19 cze 2013)
Spotkanie Anonimowych Katolików (11 cze 2013)
In nomine ss. Trinitatis. (7 cze 2013)
Właściciele prawdy? (5 cze 2013)
Kościół Episkopalny w Polsce (4 cze 2013)
Bądźcie płodni i mnóżcie się... (4 kwi 2013)
Powiedz mi jakie masz wyobrażenie Boga, a powiem Ci, jak wierzysz. (22 mar 2013)
O święceniu kobiet. (20 lut 2013)
My, Wy, Oni. (15 lut 2013)
Popiół na ulicy (14 lut 2013)
Otwórz się! (12 lut 2013)
W dżungli zabija się anioły. (12 lut 2013)
Anarchiści i Jezus (11 lut 2013)
Budować Kościół Chrystusa (11 lut 2013)
Zdjęcie: Artur Kaźmierczak