blog background
 
Maciej Brzeziński: Poznańskie Historie
historia, zabytki, kultura, ludzie
metka_epoznan
Poznański pułk rumuńskiego króla
ok
29
not ok
0
liczba odsłon: 434
Przez cały okres międzywojenny Polskę i Rumunię łączył sojusz wojskowy, bardzo dobre stosunki polityczne, a przede wszystkim wspólna granica, która okazała się zbawienna we wrześniu 1939 r. Jednym z licznych gestów przyjaźni ze strony rządu polskiego w stosunku do władz Rumunii, było mianowanie króla Karola II honorowym dowódcą 57. Pułku Piechoty Wielkopolskiej.

Odznaczonemu orderem wojennym Virtuti Militari 57. Pułkowi Piechoty Wielkopolskiej, którego szefostwo przyjął Jego Królewska Mość Karol II Król Rumunii, nadaję, jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych, na postawie art. 63 ust. 1 ustawy konstytucyjnej oraz art. 2 § 1 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 maja 1936 r. o sprawowaniu zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi (Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 286) nazwę „57. Pułk Piechoty Karola II Króla Rumunii”. [podpisano]: Minister Spraw Wojskowych Kasprzycki (generał dywizji) i Prezydent Rzeczypospolitej I. Mościcki. Na mocy tego rozporządzenia znany i zasłużony pułk piechoty z Wielkopolski otrzymał nowego szefa, którym został król Rumunii.


1. Karol II król Rumunii.


W przedwojennym Wojsku Polskim rozróżniano dwa rodzaje szefostw oddziałów wojskowych: rzeczywiste i honorowe. Na szefów rzeczywistych wybierano osoby żyjące, jeśli wyraziły na to zgodę. W drugim przypadku, szefami honorowymi mogły zostać postacie historyczne, oczywiście już nieżyjące, które w jakiś sposób starano się upamiętnić. O wyborze danej postaci historycznej na szefa (właściwie patrona) pułku decydowali oficerowie tej formacji. Szefem honorowym zostawała osoba, której pamięć była kultywowana w oddziale, a jednocześnie mogła ona służyć za wzór żołnierzom tej formacji. Dowództwo pułku, aby otrzymać zgodę na otrzymanie szefa honorowego, wysyłało odpowiednio umotywowany wniosek do właściwej komórki podległej Ministerstwu Spraw Wojskowych, która wydawała stosowną decyzję. Na rzeczywistego szefa pułku, który de facto i tak był szefem honorowym, z reguły powoływano osobę szczególnie zasłużoną dla wojskowości polskiej lub inną postać, którą chciano w ten sposób uhonorować. Z reguły szefami rzeczywistymi zostawali polscy oficerowie, jak choćby Józef Piłsudski. Pierwszym cudzoziemcem, który został szefem polskiego pułku był król Rumunii Karol II, a decyzja o mianowaniu go szefem 57. Pułku Piechoty Wielkopolskiej, była konsekwencją sojuszu wojskowego polsko-rumuńskiego zawartego w 1921 r., który został zacieśniony w drugiej połowie lat trzydziestych. Już w 1922 r. Józef Piłsudski został szefem jednego z oddziałów piechoty armii rumuńskiej, który otrzymał nazwę 16. Regiment Piechoty Rumuńskiej imienia Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Teraz przyszedł czas aby odwzajemnić się Rumunom.  


57. Pułk Piechoty Wielkopolskiej

Historia pułku sięga powstania wielkopolskiego. 17 lutego 1919 r. w Biedrusku pod Poznaniem przystąpiono do formowania 3. Pułku Strzelców Wielkopolskich, a jego zalążki wydzielono z 1. Pułku Strzelców Wielkopolskich. Kadra oficerska złożona była z oficerów dawnych armii państw zaborczych. Jego pierwszym dowódcą został ppłk baron Arnold Szylling, dawny oficer armii carskiej. 


2. Ppłk Arnold Szylling.


29 maja 1919 r. sformowany oddział otrzymał sztandar i wszedł w skład odwodów Frontu Południowego powstania wielkopolskiego. 29 lipca tego samego roku, pułk wyruszył na wschód do walki z Sowietami i wkrótce przeszedł chrzest bojowy, opanowując Ihumeń na dzisiejszej Białorusi, docierając do Berezyny, po czym zajął miasto Berezyna oraz Chołuj i Swisłocz. Następnie zdobył twierdzę Bobrujsk i dokonał wypadów na koncentrujące się siły Armii Czerwonej. 


3. Umocnienia twierdzy Bobrujsk, fot. z 1920 r.


Na początku października, po uzupełnieniu strat, pułk natarł na nieprzyjaciela, którego odrzucił za Ołę, zdobywając jednocześnie pociąg pancerny. W czasie walk o Bobrujsk pułk zmienił nazwę na 57. Pułk Piechoty Wielkopolskiej, walczący w składzie XXVIII Brygady 14 Dywizji Piechoty Wielkopolskiej. Oddział popisał się brawurowym wypadem na wieś Dworzec 24 stycznia 1920 r., gdzie walczył przy 24-stopniowym mrozie, a także w akcji na Żłobin.


4. Sowiecki samochód pancerny zdobyty przez żołnierzy Armii Wielkopolskiej pod Bobrujskiem i nazwany "Poznańczyk".


14 maja 1920 r., kiedy ruszyła sowiecka kontrofensywa, pułk zmuszony był cofnąć się do Bobrujska, a następnie dalej, w kierunku Ihumenia. 23 maja po ciężkich walkach oddział zdobył Bohuszewicze, biorąc licznych jeńców i zdobywając uzbrojenie, ale w wyniku dalszej kontrofensywy Sowietów, musiał się wycofywać. Po walkach nad Bugiem, pułk przerzucono w rejon Dęblina, gdzie włączono go do grupy manewrowej, która miała uderzyć znad Wieprza na tyły Armii Czerwonej. 


5. Polska piechota naciera w bitwie warszawskiej.


Oddział wziął udział w bitwie warszawskiej, wypierając 16 lipca siły sowieckie ze stanowisk pod wsią Swaty, a następnie wziął udział w pościgu za nieprzyjacielem, odrzucając go pod Garwolinem, Kołbielą, Mińskiem Mazowieckim, Janowem i Łomżą. Na początku września 1920 r. pułk wziął udział w bitwie niemeńskiej, zajmując silnie broniony Kobryń w nocy z 11 na 12 września oraz odpierając kontruderzenie Armii Czerwonej pod Muchawcem w nocy z 15 na 16 września. W tej bitwie zginął dowódca pułku, ppłk Arnold Szylling. 


6. Wojciech Kossak "Bitwa niemeńska".


Następnie oddział wziął udział w dalszym pościgu za nieprzyjacielem, zajmując Prużany, Słonim i Baranowicze, aż 14 października 1920 r. do oddziału dotarła wiadomość o podpisaniu układu o zawieszeniu broni, co oznaczało koniec działań pułku w wojnie polsko-bolszewickiej.


Podczas walk z bolszewikami, 57. pp. wziął do niewoli 5380 jeńców, zdobył 186 koni, sztandar nieprzyjacielskiego pułku kawalerii, pociąg pancerny, 21 dział, 3950 karabinów ręcznych i 115 karabinów maszynowych. Podczas walk poległo 7 oficerów pułku, 288 podoficerów i szeregowców, 706 żołnierzy odniosło rany, a 193 uznano za zaginionych. 40 żołnierzy 57. pp. zostało odznaczonych krzyżem srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, a 436 Krzyżem Walecznych. 6 grudnia 1920 r. w Zelewie Wódz Naczelny Józef Piłsudski osobiście udekorował sztandar pułku krzyżem srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari.


7. Dawne koszary 57. pp. przy ul. Szyllinga.


Po zakończeniu działań wojennych, pułk wrócił do Poznania, gdzie zajął dawne koszary 6. Pułku Grenadierów Piechoty, zbudowane w 1880 przy dawnej ul. Koszarowej na Grunwaldzie. 23 maja 1939 r. w związku z obchodami 20-lecia istnienia pułku, nadano ulicy nowego patrona, którym został pierwszy dowódca pułku, ppłk Arnold Szylling, który jest patronem ulicy po dziś dzień. Obecnie w dawnych koszarach 57. Pułku Piechoty mieści się Komenda Miejska Policji.


W czasie przewrotu majowego Józefa Piłsudskiego, pułk, jak duża część wielkopolskich formacji wojskowych, został wysłany do Warszawy na pomoc rządowi i prezydentowi Stanisławowi Wojciechowskiemu. Oddział walczył na ulicach Warszawy przeciw piłsudczykom w dniach 13 i 14 maja 1926 r. Mimo klęski strony rządowej, pułk był owacyjnie witany w Poznaniu i odbył defiladę na placu Wolności. Podczas walk w Warszawie zginęło 3 podoficerów i 10 szeregowców, a 4 oficerów, 4 podoficerów i 2 szeregowców zostało rannych. W 1927 r. ustanowiono dzień 14 lutego świętem pułkowym, jednak rok później zmieniono tę datę na 23 maja. Pułk wziął udział w wojnie obronnej 1939 r., walcząc w składzie Armii „Poznań”.


8. Nieistniejący już pomnik 57. pp. przy dawnych koszarach pułku.


Karol II

Nie będę zbytnio rozpisywał się nad historią Rumunii, bo nie czas i miejsce po temu. Napiszę tylko, że trzon obecnego państwa rumuńskiego tworzyły dobrze znane z historii Polski dwa księstwa (hospodarstwa): Mołdawia i Wołoszczyzna. Kraje te przez wiele lat pozostawały pod zwierzchnictwem Turcji. W 1859 r., księciem (domnitorem) obu państw został Aleksander Jan Cuza. W 1862 r. księstwa zostały formalnie zjednoczone w księstwo Rumunii ze stolicą w Bukareszcie. W 1866 r. Cuza został zmuszony do abdykacji, a na jego miejsce wybrano niemieckiego księcia Karola z rodu Hohenzollern-Sigmaringen, panujący do śmierci w 1914 r. jako Karol I. 


9. Król Karol I.


W 1878 r. w kongres berliński, kończący wojnę turecko-rosyjską, uznał niepodległość Rumunii, a w 1881 r. Karol I został koronowany na pierwszego króla tego kraju. Po śmierci Karola I, jego następcą został bratanek władcy, Ferdynand I (1914 – 1927). Co ciekawe, przyszły król Karol II, został odsunięty od sukcesji, na rzecz swego własnego syna, Michała I, który został królem w 1927 r., w wieku zaledwie 6 lat. Grupa polityków niezadowolonych z regencji w imieniu Michała, wezwała z zagranicy księcia Karola, który objął rządy w 1930 r., odsuwając syna od tronu. Karol II panował do 1940 r., kiedy został zmuszony do abdykacji i wyemigrował do Portugalii. Na tron ponownie wstąpił Michał I, który w 1947 r., pod naciskiem ZSRR, abdykował i udał się na emigrację. Zmarł w Szwajcarii w grudniu 2017 r.


Warto dodać, że 3 marca 1921 r. Rumunia podpisała traktat sojuszniczy w Polską, kolejni władcy tego kraju gościli w naszym kraju, a polscy politycy najwyższego szczebla rewanżowali się składając wizyty w Rumunii. Stosunki polsko-rumuńskie przez cały okres II Rzeczypospolitej były jak najlepsze, a koniec lat trzydziestych, w związku z narastającym zagrożeniem ze strony III Rzeszy i ZSRR, jeszcze bardziej zbliżył te kraje do siebie. Rok 1937 r. był szczególny dla stosunków Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Rumunii.


10. Herb Królestwa Rumunii.


Karol II w Polsce

W dniach od 26 czerwca do 1 lipca 1937 r. bawił w Polsce z oficjalną wizytą król Karol II, któremu towarzyszył jego syn, były i przyszły król Rumunii w jednej osobie, wielki wojewoda książę Michał, minister spraw wewnętrznych Victor Antonescu oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, gen. Aleksander Glatz. Władze polskie postarały się, aby wizyta miała szczególnie uroczystą oprawę. Pobyt króla w Polsce miał stać się manifestacją przyjaźni polsko-rumuńskiej. Król wraz ze świtą został powitany już na granicy polsko-rumuńskiej w Śniatyniu 25 lipca przez kompanię honorową 49. Huculskiego Pułku Strzelców. Następnie przybył do Warszawy, gdzie został powitany przez prezydenta Ignacego Mościckiego, premiera Felicjana Sławoj Składkowskiego, ministra spraw zagranicznych Józefa Becka i marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego. Na Polach Mokotowskich odbył się przegląd i defilada jednostek Wojska Polskiego. 


11. Rewia wojskowa na cześć Karola II na Polach Mokotowskich w Warszawie.


Po serii spotkań, bankietów, pokazów możliwości polskiej armii, król udał się do Poznania, właściwie do Biedruska, gdzie miała odbyć się kulminacyjna część wizyty Karola II w Polsce. Naszym przewodnikiem po uroczystościach w Biedrusku będzie sierżant-podchorąży rezerwy 57. pp. Florian Jernas, który brał udział w tamtych wydarzeniach.


Król wraz ze świtą przybył do Biedruska 28 czerwca. Na dworcu w Bolechowie króla powitała kompania honorowa 57. Pułku Piechoty. Stanęliśmy na peronie w dwuszeregu. W koło krzątali się jeszcze różni organizatorzy przyjęcia królewskiego. Wreszcie po kilkunastominutowym oczekiwaniu wolno wtoczył się na stację pociąg królewski, udekorowany zielenią i chorągwiami. Powitaliśmy Wielkiego Gościa prezentowaniem broni przy dźwiękach hymnu rumuńskiego. Po chwili wyszedł z salonki król z księciem Michałem i stanął na purpurowym dywanie. Po powitaniu się z marszałkiem Edw. Śmigłym-Rydzem wojewoda pułk. Maruszewski, jako gospodarz ziemi wielkopolskiej w kilku pięknych słowach powitał króla, po czym gen. Knoll-Kownacki, d-ca O.K. VII i gen. Wład d-ca naszej dywizji, zdawszy raport przedstawili się królowi. W końcu kpt. Trojanowski, d-ca kompanii honorowej zdał raport, a król, w towarzystwie marszałka Śmigłego, księcia Michała, generalicji i świty królewskiej dokonał przeglądu naszej kompanii. […] Król wraz ze świtą, obejrzał pokazy walki różnych formacji Wojska Polskiego, w tym piechoty, artylerii, czołgów, kawalerii, a nawet lotnictwa.  


12. Defilada polskiej kawalerii przez Karolem II w Biedrusku.


Następnego dnia rano, król przybył ponownie do Biedruska, gdzie miał przejąć dowództwo nad 57. pp. Towarzyszył mu książę Michał, a ze strony polskiej obecny byli: marszałek Rydz-Śmigły, minister spraw wojskowych, gen. dyw. Tadeusz Kasprzycki, szef Sztabu Głównego WP gen. bryg. Wacław Stachiewicz, gen. dyw. Kazimierz Fabrycy, minister spraw zagranicznych Józef Beck i inny wyżsi rangą oficerowie Wojska Polskiego. Na króla czekał już gotowy do przeglądu 57. Pułk Piechoty Wielkopolskiej. Po odebraniu raportu od dowódcy pułku, król pozdrowił żołnierzy. Po przejściu przed frontem pułku, monarcha, stanąwszy na środku szyku wyrzekł czystą i dźwięczną polszczyzną „Czołem żołnierze!”. Gromkie: „Czołem Wasza Królewska Mość!” – zagrzmiało w powietrzu. […]. Następnie odczytano orędzie prezydenta o nadaniu Karolowi II dowództwa nad pułkiem, po czym swoje przemówienie wygłosił dowódca oddziału.


Najbardziej uroczystą chwilą tego dnia, było udekorowanie pułkowego sztandaru orderem Michała Walecznego III klasy, który jest najwyższym wojskowym orderem Rumunii.  


13. Karol II dekoruje sztandar 57. pp. orderem Michała Walecznego.


Sprezentowaliśmy broń, a wówczas adiutant króla pułk. Filitti odczytał po rumuńsku orędzie królewskie o następującej treści: „My Karol II, z Bożej łaski i woli Narodu król Rumunii, wszystkim obecnym i przyszłym pozdrowienie. Nadajemy 57 pułkowi piechoty polskiej order Michała Zwycięscy 3 klasy za waleczność, okazaną w bitwach i za brawurę tego pułku z krwawych bojach pod Warszawą i wreszcie za pościg za nieprzyjacielem w czasie do 18 października 1920 roku to jest do dnia zawieszenia broni – na dowód tego doręczamy mu ten dyplom podpisany przez Nas i opatrzony naszą królewską pieczęcią”. Karol II, król Rumunii. Bezpośrednio po odczytaniu orędzia królewskiego przez pułkownika Filitti’ego – odczytano ten sam rozkaz królewski w języku polskim. Pochylił się sztandar. Król Karol podszedłszy do niego przywiązał do drzewca oznakę orderu „Michała Walecznego” – złotopurpurowy sznur zakończony dwoma bujnymi chwastami.


14. Insygnia orderu Michała Walecznego.


Ok. godziny 12.00 król, ubrany już w mundur polskiego pułkownika, a więc występując już oficjalnie jako dowódca 57. Pułku Piechoty Karola II Króla Rumunii, zjadł uroczyste śniadanie w kasynie pułkowym. Toast wygłosił dowódca Okręgu Korpusu nr VII z siedzibą w Poznaniu, gen. Edmund Knoll-Kownacki. Kolejny toast wzniósł sam król. Po uroczystościach Karol II wraz ze świtą wrócił do Warszawy, a następnie udał się do Krakowa, gdzie był hucznie witany przez mieszkańców. W programie wizyty znalazło się także zwiedzanie Wawelu i złożenie kwiatów na grobie Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na tym skończył się pobyt króla w naszym kraju.  


Na koniec jeszcze krótka historyjka. Kiedy w 1940 r. Karol II został zmuszony do abdykacji i uciekł do Hiszpanii, a później Portugalii, w przekroczeniu granicy hiszpańsko-portugalskiej pomogło mu dwóch Polaków: były attaché ambasady RP w Bukareszcie, płk. Jan Kowalewski oraz mjr Żurawski. Ten ostatni został aresztowany przez policję hiszpańską i stanął przed sądem. Pytany o motywy swego postępowania miał powiedzieć: Król Karol jest honorowym szefem i pułkownikiem jednego z polskich pułków piechoty. Jako również polski wojskowy, moim obowiązkiem było dopomóc memu koledze w potrzebie, co też uczyniłem w miarę swoich możliwości. Mjr Żurawski został oczyszczony z zarzutów i wyszedł na wolność.


15. Pomnik 57. pp. na poznańskiej Cytadeli.


57. Pułk Piechoty Karola II Króla Rumunii nie jest może tak znaną jednostką, jak słynny 15. Pułk Ułanów Poznańskich, ale dzięki osobie honorowego szefa i zasługom z okresu wojny polsko-bolszewickiej i wojny obronnej 1939 roku, zapisał się złotymi zgłoskami w dziejach wojskowości polskiej okresu międzywojennego.


Źródło:


F. Jernas, Wizyta królewska w Biedrusku, Poznań 1938.

„Monitor Polski. Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej”, nr 145, 28 czerwca 1937 r.

A. Smoliński, Nadanie szefostwa króla Rumunii Karola II 57 Pułkowi Piechoty, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, nr 12(63)/1, (234), 2011.


Źródło fotografii:


1.See page for author [Public domain], via Wikimedia Commons

2. See page for author [Public domain], via Wikimedia Commons

3. See page for author [Public domain], via Wikimedia Commons

4. See page for author [Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons

5.By unknown-anonymous (Centralne Archiwum Wojskowe) [Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons

6. Wojciech Kossak [Public domain], via Wikimedia Commons

7. http://fotopolska.eu/803381,foto.html

8. http://fotopolska.eu/Poznan/b84874,Pomnik_Zolnierzowi_57_Pulku_Piechoty.html

<
 
WASZE KOMENTARZE[1]
~Minona: Ciekawa historia. Dziękuję.
dodano: Poniedziałek, 2018.04.16 22:54, IP:77.253.240.XXX
ok
2
not ok
0
odpowiedz|usuń
~: Mój dziadek był oficerem tego pułku , mam zdjecia z Biedruska z tej wizyty , dziadek asystuje przy podpisywaniu przez Króla Karola jakichś dokumentów.. Ta wizyta w Biedrusku zawsze była wspominana w naszej rodzinie.
dodano: Wtorek, 2018.04.17 21:46, IP:46.76.48.XXX
ok
1
not ok
0
odpowiedz|usuń
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
MACIEJ BRZEZIŃSKI
poznanskiehistorie.epoznan.pl
RSSsend_message
Nazywam się Maciej Brzeziński. Z wykształcenia jestem historykiem i wschodoznawcą. Od maja 2011 roku prowadzę tego bloga. Historia Poznania to jedna z moich pasji, ale za to największa, dlatego chcę popularyzować fascynujące dzieje tego miasta. Można mnie znaleźć także pod adresem: www.poznanskiehistorie.blogspot.com oraz na facebooku. Zapraszam więc do lektury.
Mój kontakt: poznanskiehistorie@gmail.com
ARCHIWUM WPISÓW
10 niesamowitych poznańskich pomników (22 sty 2019)
To już sto lat, czyli historia PSS "Społem" (13 sty 2019)
Kaisergarten, czyli niezwykły poznański teatr variete (13 sty 2019)
Od żartu do zwierzyńca, czyli historia ogrodu zoologicznego na Jeżycach (30 lip 2018)
Lokacja Poznania na prawie niemieckim w 1253 r. (14 lip 2018)
Od ewangelickiej "katedry" do katolickiego kościoła (5 lip 2018)
Jerzy Mieloch - motocyklowy mistrz z Poznania (28 cze 2018)
Od osady Piaski do Placu Bernardyńskiego (22 cze 2018)
Poznański zbór Kościoła Zielonoświątkowego (17 cze 2018)
Nowy Ratusz na Starym Rynku (31 maj 2018)
10 łazarskich "perełek" (17 maj 2018)
Wielkopolska Wiosna Ludów (12 maj 2018)
Kościoły międzywojennego Poznania (3 maj 2018)
Zielona dolina Cybiny (26 kwi 2018)
Poznański pułk rumuńskiego króla (14 kwi 2018)
Wielkanoc na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX stulecia (30 mar 2018)
Kino "Słońce" w Poznaniu 1927 - 1945 (17 mar 2018)
Piękno nieodzyskane, czyli 10 obiektów, których już nie znajdziemy w Poznaniu (8 mar 2018)
Maltanka, czyli historia niezwykłej poznańskiej kolejki (16 lut 2018)
Katalog Domu Sportowego Jana Wiencka z 1929 roku (8 lut 2018)
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu (4 lut 2018)
"Portki księdza", czyli historia nieistniejącego kościoła ewangelickiego św. Piotra i jego parafii (26 sty 2018)
Klementyna Śliwińska - pionierka polskiego automobilizmu (21 sty 2018)
Przemysław Garczyński - "Kelner" - recenzja (18 sty 2018)
10 jeżyckich "perełek" (13 sty 2018)
Zupa z konopi, wróżby i gwiazdory, czyli Boże Narodzenie na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX w. (22 gru 2017)
Pierwszy dowódca, czyli opowieść o Stanisławie Taczaku (14 gru 2017)
Katarzyna Marciszewska "Wiedźmy Himmlera" - recenzja (10 gru 2017)
Wielki kryzys 1929 roku w Poznaniu (8 gru 2017)
Pod skrzydłami pegaza (3 gru 2017)
Kaiser Wilhelm-Siedlung, czyli osiedle kolejarzy przy ulicy Hutniczej (16 lis 2017)
Ormianie w dawnym Poznaniu (9 lis 2017)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (3 lis 2017)
10 grunwaldzkich "perełek" (27 paź 2017)
Balony, sterowce, aeroplany, czyli początki lotnictwa w Poznaniu (19 paź 2017)
Krótka historia osiedla Piątkowo-Naramowice (11 paź 2017)
Pogrobowiec, czyli historia króla Przemysła II (5 paź 2017)
Złota Kaplica, czyli cząstka Bizancjum w Poznaniu (28 wrz 2017)
Szkoła Wydziałowa Poznańska (2 wrz 2017)
Ogródki rozrywkowe i wyścigi konne, czyli jak dawniej bawiono się przy Drodze Dębińskiej (21 sie 2017)
10 wildeckich "perełek" (8 sie 2017)
Poznański gotyk, część 2 (23 lip 2017)
Poznański gotyk, część 1 (13 lip 2017)
Bunt wójta Przemka (3 lip 2017)
Sołacz - willowa dzielnica Poznania (15 cze 2017)
Cesarzowa Wiktoria w Poznaniu (9 cze 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 2 (27 maj 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 1 (18 maj 2017)
Zanim powstały Targi Poznańskie, czyli Wystawa Wschodnioniemiecka w 1911 roku. (14 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 2 (4 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 1 (27 kwi 2017)
10 poznańskich "naj..." (18 kwi 2017)
Medycyna i higiena w renesansowym Poznaniu (2 kwi 2017)
Adwentyści Dnia Siódmego w Poznaniu (22 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 2 (9 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 1 (3 mar 2017)
Jeżyckie wille - luksus i elegancja (15 lut 2017)
Legendarni biskupi poznańscy wg Długosza (6 lut 2017)
10 najsłynniejszych poznanianek (II) (22 sty 2017)
Poznaniacy wobec powstania listopadowego (30 lis 2016)
Paganini w Poznaniu (23 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 2 (17 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 1 (9 lis 2016)
Żydzi w międzywojennym Poznaniu (27 paź 2016)
Ks. Józef Rogaliński i starania o uniwersytet w osiemnastowiecznym Poznaniu (19 paź 2016)
10 najpiękniejszych ulic w Poznaniu (13 paź 2016)
Aleksander I w Poznaniu (29 wrz 2016)
Współczesne kościoły Poznania (23 wrz 2016)
Generał Tadeusz Kutrzeba i Armia "Poznań" (14 wrz 2016)
Niegolewski i inni, czyli wielkopolscy szwoleżerowie Napoleona (6 sie 2016)
Początki nowoczesnego sportu w Poznaniu (17 lip 2016)
Od października do czerwca, czyli ogólnopolskie znaczenie Czerwca'56 (7 lip 2016)
Johow-Gelände, czyli urok łazarskich kamienic (23 cze 2016)
Jak bernardyn z franciszkaninem, czyli wojna mnichów w siedemnastowiecznym Poznaniu (16 cze 2016)
95 lat Międzynarodowych Targów Poznańskich (2 cze 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 2 (25 maj 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 1 (19 maj 2016)
Adelajda i Kazimierz, czyli królewski ślub w katedrze poznańskiej (5 maj 2016)
Obchody Millenium Chrztu Polski w Poznaniu w 1966 roku (24 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 2 (16 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 1 (10 kwi 2016)
Socrealizm w Poznaniu (16 mar 2016)
Panowie z Górki (2 mar 2016)
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, czyli namiastka uniwersytetu (25 lut 2016)
Jordan - biskup polski czy poznański? (11 lut 2016)
Zjazd poznański 1530 roku (3 lut 2016)
Architektura międzywojennego Poznania (28 sty 2016)
10 nietuzinkowych poznaniaków (12 sty 2016)
Życie w Poznaniu w pierwszych miesiącach Wielkiej Wojny w świetle "Kuriera Poznańskiego" (15 gru 2015)
Święci patroni Poznania (9 gru 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 2 (24 lis 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 1 (17 lis 2015)
Cmentarz na Górczynie (4 lis 2015)
130 lat komunikacji telefonicznej w Poznaniu (21 paź 2015)
Włosi w dawnym Poznaniu (7 paź 2015)
"Ukochana żona", czyli historia księżnej Ryksy szwedzkiej, żony Przemysła II (12 sie 2015)
10 najpiękniejszych kamienic poznańskiej "belle epoque" (28 lip 2015)
Od Intendentury do Collegium Historicum (14 lip 2015)
"Naród Sobie", czyli narodziny i pierwsze lata Teatru Polskiego w Poznaniu (30 cze 2015)
Rymarze, krawcy i kuśnierze, czyli słów kilka o rzemieślnikach w średniowiecznym Poznaniu (24 cze 2015)
Kulturkampf (9 cze 2015)
Poznańscy muzułmanie (2 cze 2015)
Port rzeczny w Poznaniu (26 maj 2015)
10 osobliwości Poznania (13 maj 2015)
Szkoci w Poznaniu (5 maj 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 2 (27 kwi 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 1 (21 kwi 2015)
Poznańscy reformaci i ich śródecki kościół (24 mar 2015)
Generał Krzyżanowski, czyli jak wielkopolski szlachcic został amerykańskim bohaterem (10 mar 2015)
Ludzie niezwyczajni - o Dezyderym Chłapowskim i księdzu Piotrze Wawrzyniaku słów kilka (3 mar 2015)
10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (17 lut 2015)
Marcin Kasprzak i Róża Luksemburg, czyli socjaliści w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2015)
Wybierzmy 10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (26 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 2 (18 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 1 (11 sty 2015)
Poznańska parafia prawosławna (14 gru 2014)
10 najpiękniejszych i najcenniejszych poznańskich kościołów (30 lis 2014)
"De optimo senatore", czyli międzynarodowa kariera pewnego poznańskiego biskupa (16 lis 2014)
Od Wszystkich Świętych do Andrzejek, czyli listopad w wielkopolskiej tradycji ludowej (2 lis 2014)
Poznań 1146 - Krzyszków 1157 (26 paź 2014)
Historia Folwarku Edwardowo (12 paź 2014)
Targowisko, centrum polskości i miejsce zgromadzeń, czyli Stary Rynek w XIX wieku (9 paź 2014)
10 symboli Poznania (21 wrz 2014)
Ad maiorem Dei gloriam, czyli przybycie jezuitów do Poznania (14 wrz 2014)
Na pensji w Poznaniu dziewiętnastego stulecia (7 wrz 2014)
Dzieje Górczyna (31 sie 2014)
Przerwa wakacyjna (27 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 2 (21 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 1 (13 lip 2014)
10 najsłynniejszych poznanianek (29 cze 2014)
Katedra poznańska królewską nekropolią? (22 cze 2014)
Grecy w Poznaniu (15 cze 2014)
Konstancja z Potockich Raczyńska, czyli żywot kobiety niezwykłej (8 cze 2014)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego (1 cze 2014)
Gniezno czy Poznań? Gdzie znajdowała się pierwsza stolica Polski? (25 maj 2014)
No to mamy już 3 lata! (21 maj 2014)
10 osób, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju Poznania (18 maj 2014)
Co kryje park na osiedlu Czecha? Pruskie umocnienia wśród ratajskich bloków! (11 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 2 (4 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 1 (27 kwi 2014)
Wesołych Świąt! (13 kwi 2014)
Beocja czy Sparta? Jak wykształcił się poznański etos (23 mar 2014)
Reformowany Kościół Katolicki w Polsce i jego poznańska siedziba (16 mar 2014)
Pomniki Wieszcza Adama w Poznaniu (2 mar 2014)
Dominikanie, karmelici, bernardyni, czyli zakony żebracze w średniowiecznym Poznaniu (16 lut 2014)
Od Śluzy Katedralnej do powstania ICHOT (9 lut 2014)
W domu i w kamienicy, czyli jak mieszkali poznaniacy w XIX stuleciu (2 lut 2014)
Od osady Stelmachy do placu Wiosny Ludów (26 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 2 (19 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 1 (12 sty 2014)
Dwa stare forty. Jedna historia, wspólna przyszłość? (5 sty 2014)
Chwała Zwycięzcom! (26 gru 2013)
Wesołych Świąt! (22 gru 2013)
Z Poznania do Hollywood, czyli historia Lilli Palmer (15 gru 2013)
Legenda o trzech skradzionych Hostiach - prawda, czy mit? (8 gru 2013)
Sejm Dzielnicowy w Poznaniu (1 gru 2013)
Panorama renesansowego Poznania (17 lis 2013)
Miejsce kaźni Wielkopolan w okresie II wojny światowej - obóz koncentracyjny w Forcie VII w Poznaniu (8 lis 2013)
Kłopotliwy honorowy obywatel miasta Poznania (3 lis 2013)
Historia Jeżyc, część 2 (27 paź 2013)
Historia Jeżyc, część 1 (20 paź 2013)
Poznań kontra Kraków, czyli jezuickie starania o uniwersytet w Poznaniu w 1611 roku (13 paź 2013)
Doktor Marcin i inni, czyli początki poznańskiej pracy organicznej (29 wrz 2013)
Poznań w oparach czarnej magii (24 wrz 2013)
"W Poznaniu na wygnaniu", czyli poznańskie lata Kazimiery Iłłakowiczówny (15 wrz 2013)
Perły poznańskich podwórek, czyli ul. Ratajczaka 14 - historia zabudowy w podwórzu (8 wrz 2013)
Przerwa wakacyjna (21 lip 2013)
Burzliwe dzieje ratuszowego orła (14 lip 2013)
Podróż sentymentalna kolejką wąskotorową - kiedyś czasy świetności, a dziś pozostałości i wspomnienia (7 lip 2013)
Poznań pod wodą (30 cze 2013)
Wędrujące serce generała (23 cze 2013)
Pancerna Impreza. Fotorelacja z Dnia Otwartych Koszar w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych (16 cze 2013)
Odrodzenie z upadku, czyli działalność Komisji Dobrego Porządku w Poznaniu (9 cze 2013)
Fort VIIa - militarna przeszłość, "biurowa" przyszłość (2 cze 2013)
Od Wszechnicy Piastowskiej do Uniwersytetu Poznańskiego (26 maj 2013)
Książę Przemysł I - ojciec Poznania (19 maj 2013)
Medycyna i higiena w Poznaniu XIX stulecia (12 maj 2013)
28. Dni Ułana 2013 - fotorelacja Agnieszki Wiśniewskiej. (7 maj 2013)
"Błazeńskie urządzenie", czyli historia poznańskich koziołków (28 kwi 2013)
Poznańska Gra Liczbowa "Koziołki" (21 kwi 2013)
Hipodrom Wola - tradycja i teraźniejszość (14 kwi 2013)
Halo, halo, tu Radio Poznań! (7 kwi 2013)
Wesołych Świąt (28 mar 2013)
Książka w renesansowym Poznaniu (24 mar 2013)
Świat, którego już nie ma - Bambrzy na poznańskich Ratajach (17 mar 2013)
"Wichrzyciele i warchoły", czyli Marzec'68 w Poznaniu (10 mar 2013)
Apel (3 mar 2013)
Pozostałości Poznańskiej Twierdzy Fortowej - Fort 1 (3 mar 2013)
Alianckie naloty na Poznań (24 lut 2013)
Budynki pokawaleryjskie w Poznaniu, czyli od koszar do osiedla (17 lut 2013)
Jego Królewska Mość Mikołaj Rychlik (10 lut 2013)
Poznań w latach Wielkiej Wojny (3 lut 2013)
Zachować w pamięci miniony czas, czyli o Muzeum Uzbrojenia na poznańskiej Cytadeli (27 sty 2013)
Konkurs "Blog Roku 2012" (24 sty 2013)
"Piękna Polka", czyli historia królowej Elżbiety Ryksy (20 sty 2013)
Spotkanie z Igorem Janke (15 sty 2013)
Poznańskie stadiony, część 3 - Stadion przy ul. Bułgarskiej (13 sty 2013)
Dwieście lat temu urodził się Hipolit Cegielski! (6 sty 2013)
Wesołych Świąt !!! (19 gru 2012)
Rozrywki dzieci i młodzieży w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (9 gru 2012)
Powojenna odbudowa Starego Rynku (2 gru 2012)
Roman Wilhelmi - wybitny aktor z Poznania (25 lis 2012)
Ponowny pochówek junikowskich kosynierów (21 lis 2012)
Antiqua civitas posnaniensis, czyli dzieje Śródki (18 lis 2012)
Poznań w listopadzie 1918 roku (11 lis 2012)
Poznańska moda w czasach Oświecenia (5 lis 2012)
Odsłonięcie pomnika Romana Wilhelmiego w Poznaniu - fotorelacja (5 lis 2012)
Mały komunikat (5 lis 2012)
Poznańskie stadiony, część 2 - Stadion im. Edmunda Szyca (5 lis 2012)
Legenda polskiej archeologii (21 paź 2012)
Jak budowano Winogrady (14 paź 2012)
Poznaniaków droga ku nowoczesności (8 paź 2012)
Złodziejki, prostytutki, cudzołożnice, czyli kobieca przestępczość w dawnym Poznaniu (30 wrz 2012)
Od mostu Łacina do mostu św. Rocha (23 wrz 2012)
Jak króla Henryka w Poznaniu witano (16 wrz 2012)
Poznańskie stadiony, część 1 - Stadion Lecha na Dębcu (9 wrz 2012)
Budowniczy, uczony, biskup i polityk, czyli opowieść o Janie Lubrańskim (2 wrz 2012)
Pomniki dziewiętnastowiecznego Poznania (26 sie 2012)
Poznańscy ułani (15 sie 2012)
Na scenach kabaretów międzywojennego Poznania (12 sie 2012)
Próby emancypacji poznańskich Żydów w pierwszej połowie XIX wieku (8 sie 2012)
Dzieje "Poznańskiej Wenecji" (5 sie 2012)
Czas na urlop! (17 lip 2012)
Poznański debiut Władysława Hańczy (15 lip 2012)
Najcenniejsza relikwia poznańskiej katedry (11 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 2 (8 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 1 (4 lip 2012)
Poznański romantyk - Ryszard Wincenty Berwiński (28 cze 2012)
Na pomoc Prezydentowi i Rządowi! Poznań wobec przewrotu majowego 1926 roku (24 cze 2012)
Roman May i jego przemysłowe imperium (20 cze 2012)
Poznańskie organy Ladegasta (17 cze 2012)
Książka w średniowiecznym Poznaniu (10 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 2 (6 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 1 (3 cze 2012)
"Echt Poznanioki" kontra "Galicjoki", czyli konflikt swój-obcy w międzywojennym Poznaniu (30 maj 2012)
Królewska Niemiecka Akademia (27 maj 2012)
No to stuknął nam roczek! (20 maj 2012)
Pierwszy polski podręcznik savoir-vivre (16 maj 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 2 (13 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 2 (9 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 1 (6 maj 2012)
Poznań a Konstytucja 3 Maja (3 maj 2012)
Rowerem przez Afrykę (29 kwi 2012)
Rycerze św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu (25 kwi 2012)
Czy w Poznaniu strzelano do cara? (15 kwi 2012)
Początki poznańskiej kinematografii (11 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 2 (1 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 1 (28 mar 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 1 (25 mar 2012)
Ostatnia publiczna egzekucja w Polsce (21 mar 2012)
Poznańskie duchy i zjawy (18 mar 2012)
Szermierz poznańskiej kontrreformacji (14 mar 2012)
Moda renesansowego Poznania (11 mar 2012)
Związki Józefa Ignacego Kraszewskiego z Poznaniem (7 mar 2012)
Edukacja regionalna - czy jest obecna w szkole? (4 mar 2012)
O profesji kata w dawnym Poznaniu (29 lut 2012)
Ferdinand Foch w Poznaniu (26 lut 2012)
Najstarsza poznańska nekropolia (22 lut 2012)
O poznańskich łaźniach (19 lut 2012)
Ustrój renesansowego Poznania (15 lut 2012)
Tragiczna historia Ludgardy (12 lut 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 3 (8 lut 2012)
Perły Starego Rynku, część 4 (5 lut 2012)
Matka, żona i nauczycielka, czyli pozycja kobiet w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2012)
Ze wspomnień poznańskiego architekta (29 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 2 (25 sty 2012)
Między lojalnością a kontestacją. Mniejszość niemiecka w międzywojennym Poznaniu (22 sty 2012)
Poznań w Prusach Południowych 1793 - 1806 (17 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, część 1 (15 sty 2012)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania, część 2 (12 sty 2012)
Pomnik Powstańców Wielkopolskich (10 sty 2012)
Kawiarnia, teatr i karty, czyli kilka słów o rozrywkach osiemnastowiecznego Poznania (8 sty 2012)
Z Rogalina przez Francję i Holandię, do Brazylii (5 sty 2012)
Bale w hotelu Bazar (3 sty 2012)
Świąteczny komunikat (20 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 2 (18 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 1 (15 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 3 (13 gru 2011)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania (11 gru 2011)
Prezydent "Rzeczpospolitej Polskiej Poznańskiej" (5 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 2 (4 gru 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 7 (1 gru 2011)
Most znany i nieznany (29 lis 2011)
Romantycy i spiskowcy, czyli próba wywołania powstania w 1846 roku w Poznaniu (27 lis 2011)
Mentalność mieszkańców dawnego Poznania (24 lis 2011)
Perły Starego Rynku, część 1 (22 lis 2011)
Elegantki i modnisie dwudziestolecia międzywojennego (20 lis 2011)
Prezydent-legenda, czyli opowieść o Cyrylu Ratajskim (17 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 2 (15 lis 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 6 (13 lis 2011)
Patron najsłynniejszej ulicy w Poznaniu (10 lis 2011)
Miłość i polityka (8 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 1 (6 lis 2011)
Jak budowano Rataje (3 lis 2011)
Cmentarze na poznańskiej Cytadeli (1 lis 2011)
Muzyka w dawnym Poznaniu (30 paź 2011)
Polacy i Niemcy w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (27 paź 2011)
Dyplomata - arcybiskup - więzień - kardynał (25 paź 2011)
To już niemal sto lat, czyli historia Warty Poznań (23 paź 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów osiemnastowiecznego Poznania (20 paź 2011)
Tramwaje konne w Poznaniu (18 paź 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 6 (16 paź 2011)
Religijność w barokowym Poznaniu (13 paź 2011)
Twórca poznańskiego ratusza (11 paź 2011)
Dzieje poznańskiej sceny operetkowej (9 paź 2011)
Poznańskie wiosła (6 paź 2011)
Rozrywki mieszkańców renesansowego Poznania (4 paź 2011)
Administracja niemiecka w okupowanym Poznaniu 1939-45 (2 paź 2011)
Doktor Marcin (29 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 5 (27 wrz 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 5 (25 wrz 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów siedemnastowiecznego Poznania (22 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 2 (20 wrz 2011)
Od miasta-twierdzy do nowoczesnej metropolii. Rozwój Poznania w 1 poł. XX wieku. (18 wrz 2011)
Ludność żydowska w średniowiecznym i nowożytnym Poznaniu (15 wrz 2011)
Filolog i fabrykant. Opowieść o Hipolicie Cegielskim (13 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 1 (11 wrz 2011)
Pomnik Armii "Poznań" (9 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 2 (6 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 4 (4 wrz 2011)
Wrzesień 1939 roku w Poznaniu (2 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 1 (31 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 4 (29 sie 2011)
Most Królowej Jadwigi (27 sie 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów szesnastowiecznego Poznania (25 sie 2011)
Poznańska Georges Sand (23 sie 2011)
Bułgarzy w Poznaniu (21 sie 2011)
Kolegium Jezuickie w Poznaniu (19 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 3 (17 sie 2011)
Występy Heleny Modrzejewskiej na scenach poznańskich teatrów (15 sie 2011)
Komunikat (30 lip 2011)
Przybycie Bambrów do Poznania (28 lip 2011)
Edward hr. Raczyński (1786 - 1845) (26 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 3. Czas pracy i odpoczynku. (25 lip 2011)
Edukacja dziewcząt w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (24 lip 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów średniowiecznego Poznania (22 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 2 (22 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 2 (21 lip 2011)
Mikołaj Skrzetuski (ok. 1610 - 1673) (19 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 1 (18 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 1 (17 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 3 (16 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 2 (15 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 1 (14 lip 2011)
Inteligencja polska w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (13 lip 2011)
Biskup Andrzej Bniński (1396 - 1479) (12 lip 2011)
Perypetie z pomnikiem Bamberki (11 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 2 (10 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 1 (9 lip 2011)
Biblioteka Raczyńskich (8 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 2 (7 lip 2011)
Antoni Pfitzner i jego firma (5 lip 2011)
Krótka historia Łazarza (4 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 1 (3 lip 2011)
Przyjęcia u prezydenta Ratajskiego (2 lip 2011)
Emilia Sczaniecka (1804 - 1896) (1 lip 2011)
Zajezdnia tramwajowa przy ulicy Gajowej (30 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 2 (29 cze 2011)
Pomnik Poznańskiego Czerwca'56 (28 cze 2011)
Poznański Czerwiec 1956 (27 cze 2011)
Przemysł piwowarski w Poznaniu w XIX i na początku XX wieku (26 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 1 (25 cze 2011)
Pomnik Bismarcka w Poznaniu (24 cze 2011)
Akademia Lubrańskiego (23 cze 2011)
Kościół św. Wojciecha (22 cze 2011)
Antoni Radziwiłł 1775 - 1833 (21 cze 2011)
Ustrój średniowiecznego Poznania (20 cze 2011)
Fortyfikacje Twierdzy Poznań - bariera w rozwoju miasta w XIX wieku (19 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 5 (18 cze 2011)
Pałac Górków (16 cze 2011)
Józef Struś 1510 - 1568 (15 cze 2011)
Brytyjski nalot na Poznań (14 cze 2011)
Krótka historia Wildy (13 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 2 (12 cze 2011)
Więzienia w Poznaniu (10 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 4 (9 cze 2011)
Pożary i powodzie w renesansowym Poznaniu (8 cze 2011)
Perła poznańskiego baroku (7 cze 2011)
Twórca praskiego golema był Poznaniakiem (6 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 3 (5 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 1 (4 cze 2011)
Pręgierz (3 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 2 (2 cze 2011)
Paweł Edmund Strzelecki 1797 - 1873 (1 cze 2011)
Zamek Wilhelma II (31 maj 2011)
Poznańskie czarownice i ich obrońcy (30 maj 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 1 (29 maj 2011)
Poznaniak wśrod pionierów pediatrii (27 maj 2011)
Poznaniak współtwórcą wielkich odkryć geograficznych (26 maj 2011)
Sytuacja kobiet w renesansowym Poznaniu (25 maj 2011)
Zamek Przemysła (24 maj 2011)
Dopisek (23 maj 2011)
Napoleon w Poznaniu (23 maj 2011)
Herb miasta Poznania (22 maj 2011)
Skąd się wzięła nazwa "Poznań"? (21 maj 2011)
Witam wszystkich i zapraszam do lektury. (20 maj 2011)
Zdjęcie: Marek Barankiewicz