blog background
 
Zbawienie-przez-Boga-Wszechmogacego: Zbawienie-przez-Boga-Wszechmogacego
Kościół Boga Wszechmogącego,Bóg Wszechmogący,Błyskawica ze wschodu,Bóg,Jezus
metka_epoznan
Pan obiecał, że powróci, by zabrać nas do królestwa niebieskiego, a jednak jesteście świadkami tego, że Pan już stał się ciałem, by wykonać dzieło sądu dni ostatecznych. Zgodnie z proroctwem biblijnym Pan nadejdzie na chmurach, pełen mocy i chwały: dlacz
ok
0
not ok
0
liczba odsłon: 27

Pytanie 1: Pan obiecał, że powróci, by zabrać nas do królestwa niebieskiego, a jednak jesteście świadkami tego, że Pan już stał się ciałem, by wykonać dzieło sądu dni ostatecznych. Zgodnie z proroctwem biblijnym Pan nadejdzie na chmurach, pełen mocy i chwały: dlaczego różni się to od sekretnego nadejścia Pana poprzez wcielenie, którego byliście świadkami?
Odpowiedź: Powiedział pan, że Pan obiecał ludziom, że nadejdzie ponownie, aby zabrać człowieka do Królestwa Niebieskiego. To pewne. Możemy ufać Panu. Z pewnością dotrzyma danej obietnicy. Ale musimy najpierw zrozumieć – to, że Pan nadejdzie znowu poprzez wcielenie w dniach ostatecznych, aby dokonać dzieła osądzania, jest bezpośrednio związane z tym, jak zostaniemy pochwyceni do Królestwa Niebieskiego. Jeśli uważnie przeczytamy Biblię, bez trudu znajdziemy dowody. W wielu fragmentach Biblii znajdziemy proroctwo, że drugie nadejście Boga nastąpi poprzez wcielenie. Na przykład: „Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie”. (Ew. Łukasza 12:40). „Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i z Synem Człowieczym w jego dniu. Ale najpierw musi wiele cierpieć i zostać odrzucony przez to pokolenie”. (Ew. Łukasza 17:24-25). Wszystkie te proroctwa głoszą: „Syn Człowieczy”, „Syn Człowieczy nadchodzi”. Określenie „Syn Człowieczy” odnosi się do kogoś, kto się narodził wśród ludzi i kto posiada zwykłe człowieczeństwo. Ducha nie można nazwać Synem Człowieczym. Przykładowo Bóg Jahwe jest Duchem i nie można Go nazwać Synem Człowieczym. Niektózry ludzie widzieli anioły. Anioły to istoty duchowe – nie można ich nazwać Synami Człowieczymi. Istoty podobne do ludzi, ale zbudowane z materii duchowej nie będą nazywane „Synami Człowieczymi”. Wcielony Pan Jezus nazywany był „Synem Człowieczym” albo Chrysusem, ponieważ był wcielonym Duchem Bożym. Stał się pospolitym, normalnym człowiekiem, żyjącym wśród innych ludzi. Jeśli zatem Pan Jezus powiedział: „Syn Człowieczy”, „Syn Człowieczy nadchodzi”, miał na myśli Boga przychodzącego w dniach ostatecznych poprzez wcielenie. Co ważne, powiedział: „Ale najpierw musi wiele cierpieć i zostać odrzucony przez to pokolenie”. To jeszcze dobitniej dowodzi tego, że kiedy Pan znowu nadejdzie, zrobi to pod postacią cielesną. Gdyby miał nadejść pod postacią duchową, a nie cielesną, na pewno nie doświadczyłby cierpienia. Z pewnością nie byłby odrzucony przez to pokolenie, to nie ulega wątpliwości. Zatem powrót Pana Jezusa odbędzie się na pewno poprzez wcielenie. Nadejdzie On, by dokonać dzieła osądzania w dniach ostatecznych.

Wielu ludzi pyta: czy Pan nie obiecał, że wróci i zabierze nas do Królestwa Niebieskiego? Dlaczego, gdy nadejdzie, ma jednak dokonać dzieła osądzania, zaczynając od Domu Bożego? Tak się składa, że Pan dokonuje dzieła osądzania, by stworzyć zwycięzców, to znaczy – przeprowadzić pochwycenie świętych. Jeśli się przyjrzymy, znajdziemy w Biblii mnóstwo fragmentów tłumaczących, dlaczego Pan, przychodząc w dniach ostatecznych, musi dokonać dzieła osądzania. Proroctwo, że Bóg nadejdzie ponownie w dniach ostatecznych, aby dokonać dzieła osądzania, pojawia się w Biblii częściej niż jakakolwiek inna zapowiedź. W ponad dwustu miejscach! Są też inne pisma, które przepowiadają wcielenie Boga dokonujące dzieła osądzania. Na przykład: „On będzie sądził wśród narodów i karcił wielu ludzi”. (Księga Izajasza 2:4). „Przed PANEM, bo przychodzi, by sądzić ziemię. Będzie sądził świat sprawiedliwie i narody według słuszności”. (Księga Psalmów 98:9). „Mówiącego donośnym głosem: Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, bo przyszła godzina jego sądu”. (Objawienie Jana 14:7). „Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sprawiedliwie sądził cały świat przez człowieka, którego do tego przeznaczył […]”. (Dzieje Apostolskie 17:31). „I dał mu władzę wykonywania sądu, bo jest Synem Człowieczym”. (Ew. Jana 5:27). „Bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały sąd dał Synowi”. (Ew. Jana 5:22).„ Kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów, ma kogoś, kto go sądzi: słowo, które ja mówiłem, ono go osądzi w dniu ostatecznym”. (Ew. Jana 12:48).„ Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego”. (1 List Piotra 4:17). Jest też wiele innych przykładów. Te świadectwa pokazują jasno, że Bóg wcielony nadejdzie w dniach ostatecznych, by dokonać dzieła osądzania.

Wcielenie Boga w dniach ostatecznych dokonuje swego dzieła, wyrażając swoje słowa, zapowiadające, że osądzi, oczyści i zbawi ludzkość. Wszyscy ci, którzy usłyszą głos Pana Jezusa, który powrócił, którzy będą Go szukać i przyjmować, będą pannami mądrymi, które podążą z Nim na ucztę weselną. Tak wypełni się proroctwo Pana Jezusa: „O północy zaś rozległ się krzyk: Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” (Ew. Mateusza 25:6). Panny mądre słyszą głos Pana i idą Go powitać. W następnej chwili zostają pochwycone przez Pana przed Jego tron i stają z nim twarzą w twarz. Przyjmują Boży sąd, obmywanie i udoskonalenie w dniach ostatecznych. Wreszcie, poprzez osądzenie zawarte w Bożych słowach, ich zepsute usposobienie oczyszcza się. Stają się zwyciężczyniami. Jak widzisz, jeśli chcemy osiągnąć to, co obiecał Pan, musimy najpierw stanąć przed Chrystustem dni ostatecznych, Bogiem Wszechmogącym, przyjąć Boży sąd i skarcenie w dniach ostatecznych, doświadczyć ich, poddać się oczyszczeniu i udoskonaleniu przez Boga. Jeśli tego nie zrobimy, nie zaliczymy się do porwanych do królestwa niebieskiego. Gdyby nie dzieło Boże w dniach ostatecznych, nikt by nie rozumiał, jak wypełniają się proroctwa Pisma. Tak, wcielenie Boga w dniach ostatecznych jako Syna Człowieczego dokonującego dzieła sądzenia to prawdziwe wypełnienie obietnic z Pisma Świętego. Bóg Wszechmogący rzecze: „Wiesz tylko, że Jezus zstąpi w dniach ostatecznych, ale jak dokładnie to zrobi? Czy grzesznik taki jak ty, który właśnie został odkupiony, a nie został odmieniony ani udoskonalony przez Boga, może być człowiekiem według Bożego serca? W twoim przypadku, ponieważ nadal masz starą osobowość, to prawda, że zostałeś zbawiony przez Jezusa i że nie jesteś zaliczany do grzeszników z uwagi na zbawienie przez Boga, ale to nie dowodzi, że nie jesteś grzeszny i że nie jesteś nieczysty. Jak możesz być święty, jeśli nie zostałeś odmieniony? Wewnątrz jesteś nękany nieczystością, samolubny i złośliwy, ale nadal chcesz zstąpić z Jezusem. Możesz o tym tylko pomarzyć! Pominąłeś pewien krok w wierze w Boga: zostałeś jedynie odkupiony, ale nie zostałeś odmieniony. Abyś mógł być człowiekiem według Bożego serca, Bóg musi osobiście dokonać dzieła przemiany i obmycia ciebie. Jeśli jesteś tylko odkupiony, nie będziesz w stanie osiągnąć świętości. Dlatego nie będziesz się kwalifikować do udziału w błogosławieństwach Bożych, ponieważ pominąłeś ten krok w Bożym dziele zarządzania człowiekiem, który jest kluczowym krokiem do zmiany i udoskonalenia. Dlatego ty, jako grzesznik, który właśnie został odkupiony, nie jesteś w stanie bezpośrednio odziedziczyć dziedzictwa Bożego”. (z rozdziału „O nazwach i tożsamości” w książce „Słowo ukazuje się w ciele”). „Chrystus dni ostatecznych przynosi życie i przynosi trwałą i wieczną drogę prawdy. Prawda ta jest drogą, przez którą człowiek zyska życie i jedyną drogą, przez którą człowiek pozna Boga i zyska aprobatę Boga. Jeśli nie szukasz drogi życia zapewnianej przez Chrystusa dni ostatecznych, to nigdy nie uzyskasz aprobaty Jezusa i nigdy nie będziesz uznany za godnego przejścia przez bramę królestwa niebios, bo jesteś zarówno marionetką, jak i więźniem historii”. (z rozdziału „Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia” w książce „Słowo ukazuje się w ciele”). „Ci, którzy chcą zyskać życie bez polegania na prawdzie głoszonej przez Chrystusa, są najbardziej niedorzecznymi ludźmi na ziemi, a ci, którzy nie akceptują drogi życia przyniesionej przez Chrystusa, gubią się w mrzonkach. Dlatego mówię, że ludzie, którzy nie akceptują Chrystusa dni ostatecznych, będą na zawsze wzgardzeni przez Boga. Chrystus jest bramą człowieka do królestwa w dniach ostatecznych, której nikt nie może pominąć. Nikt nie może być doskonalony przez Boga inaczej niż poprzez Chrystusa”. (z rozdziału „Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia” w książce „Słowo ukazuje się w ciele”). Słowa Boga Wszechmogącego już wskazują drogę do królestwa niebieskiego. Chrystus dni ostatecznych jest bramą do królestwa niebieskiego. Jeśli człowiek nie doświadczy dzieła osądzania Chrystusa w dniach ostatecznych, nie będzie mógł dostąpić oczyszczenia i udoskonalenia, więc nigdy nie wejdzie do królestwa Bożego. Oto władza, która przejawia się we wcieleniu Boga. To dowód na to, że podczas drugiego przyjścia Pan stanie się ciałem, by dokonać dzieła osądzania w dniach ostatecznych. Bóg osiągnął już tak wiele. Jeśli nadal istnieją ludzie, którzy myślą, że mogą być pochwyceni do królestwa niebieskiego, nie doświadczając dzieła Bożego w dniach ostatecznych, to znak, że żyją własnymi koncepcjami i złudzeniami. Ich wizja nigdy się nie spełni.

Jeśli Pan naprawdę nadejdzie jako wcielenie, to dlaczego tyle wersetów Biblii mówi, że Bóg zstąpi na ziemię na obłoku, na oczach wszystkich? Jak to wyjaśnicie? Podjął pan temat, że w Biblii jest kilka przepowiedni mówiących, że Pan zstąpi na obłoku pełen mocy i w wielkiej chwale. To prawda. Ale jeszcze więcej fragmentów w Biblii przepowiada, że Bóg przybędzie w tajemnicy. Na przykład: „[…] przychodzę jak złodziej”. (Objawienie 16:15). „[…] Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie”. (Ew. Mateusza 24:44). „Lecz o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie, którzy są w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”. (Ew. Marka 13:32). Jak widzicie, Pan powraca na dwa sposoby. Po pierwsze – otwarcie, a po drugie – w tajemnicy. Dzieło osądzania wcielonego Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych, o którym dzisiaj składaliśmy świadectwo, to właśnie działanie Pana nadchodzącego w tajemnicy. Bowiem Bóg wcielony wszedł między ludzi jako zwykły, przeciętny człowiek. Objawia się ludziom w tajemnicy. Nikt nie wie, że jest On Bogiem. Nikt nie zna Jego prawdziwej tożsamości. Dopiero gdy Syn Człowieczy zaczyna działać i przemawiać, ci, którzy rozpoznają Jego głos, zaczynają Go rozpoznawać. Ci zaś, którzy nie rozpoznają Jego głosu, oczywiście potraktują Go jak zwykłego człowieka, odrzucą Go i odepchną. Tak samo było, gdy wcielony Pan Jezus dokonywał swojego dzieła. Z pozoru z wyglądu wydawał się pospolitym, zwykłym człowiekiem. Dlatego większość ludzi Go odrzucała, opierała się Mu i potępiała Go. Jednak inni, poprzez słowa i dzieła Pana Jezusa, poznali w Nim wcielonego Chrystusa, Boga, który się ukazał. Teraz przyszedł moment, w którym Bóg Wszechmogący przychodzi w sekrecie, aby dokonać swego dzieła i zbawić ludzkość. Obecnie zajęty jest wyrażaniem swego słowa, aby osądzić, oczyścić i udoskonalić ludzkość. Na tym etapie człowiek z pewnością nie zobaczy Pana pojawiającego się przed wszystkimi na obłoku. Dopiero kiedy zostanie sformowana grupa zwycięzców, a dzieło wcielonego Boga i jego potajemne pojawienie się wśród ludzi zostanie dokonane, ziemię nawiedzą katastrofy, a Bóg ukarze niegodziwych, zaś nagrodzi sprawiedliwych i ukaże się otwarcie wszystkim narodom na ziemi. Wtedy proroctwo o publicznym zstąpieniu Boga na ziemię zostanie wypełnione. Jak powiedziano w Biblii: „ Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. Wtedy będą lamentować wszystkie ludy ziemi. i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i wielką chwałą”. (Ew. Mateusza 24:30). „Oto przychodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, także ci, którzy go przebili. I będą lamentować przed nim wszystkie plemiona ziemi”. (Objawienie Jana 1:7). Kiedy ludzie zobaczą Pana objawiającego się całej ludzkości na obłoku, teoretycznie powinni być rozradowani. A jednak napisano „i będą lamentować wszystkie ludy ziemi”. Dlaczego? Dlatego, że kiedy Bóg wreszcie objawi się ludziom publicznie, dzieło zbawienia, którego dokonał Bóg wcielony, zstępując między ludzi w tajemnicy, będzie już zakończone. Wtedy Bóg rozpocznie dzieło nagradzania dobrych i karania złych. W tym momencie wszyscy, którzy odrzucili sekretne dzieło Boże, nie będą już mieli szansy na zbawienie. Co zrobią ci, którzy Go zranili, którzy odrzucili i potępili Chrystusa dni ostatecznych, Boga
Wszechmogącego? Będą musieli bić się w piersi z rozpaczy, zawodzić i zgrzytać zębami, wiedząc, że Ten, któremu się opierali i którego potępili, jest powracającym Panem Jezusem. Tak właśnie będzie wyglądała scena „będą lamentować wszystkie ludy ziemi”. Przeczytajmy kolejny fragment słów Boga Wszechmogącego.

Bóg Wszechmogący rzecze: „Wielu ludzi może nie obchodzić to, co mówię, ale nadal chcę powiedzieć każdemu tak zwanemu świętemu, który podąża za Jezusem, że kiedy zobaczycie Jezusa zstępującego z nieba na białym obłoku na własne oczy, będzie to publiczne pojawienie się Słońca sprawiedliwości. Być może będzie to dla ciebie czas wielkiego podekscytowania, jednak powinieneś wiedzieć, że czas, kiedy będziesz świadkiem zstępowania Jezusa z nieba, jest również czasem, kiedy ty zstąpisz do piekła, aby ponieść karę. Będzie to zwiastunem końca Bożego planu zarządzania i czasem, gdy Bóg nagrodzi dobrych i ukarze niegodziwych. Bo sąd Boży skończy się, zanim człowiek zobaczy znaki, ponieważ istnieje tylko wyrażenie prawdy. Ci, którzy przyjmują prawdę i nie szukają znaków, a tym samym zostali oczyszczeni, powrócą przed tron Boży i dostaną się w objęcia Stwórcy. Tylko ci, którzy trwają w przekonaniu, że ‚Jezus, który nie jeździ na białym obłoku jest fałszywym Chrystusem’ podlegają wiecznej karze, bo wierzą tylko w Jezusa, który pokazuje znaki, ale nie uznają Jezusa, który głosi surowy sąd i wskazuje prawdziwy sposób życia. I właśnie dlatego Jezus rozprawi się z nimi, gdy otwarcie powróci na białym obłoku […]. Powrót Jezusa jest wielkim wybawieniem dla tych, którzy są w stanie przyjąć prawdę, natomiast dla tych, którzy nie są w stanie jej przyjąć, jest znakiem potępienia. Powinniście wybrać własną drogę i nie powinniście bluźnić przeciwko Duchowi Świętemu i odrzucać prawdy. Nie powinniście być ignoranckimi i aroganckimi osobami, ale osobami posłusznymi przewodnictwu Ducha Świętego, pragnącymi prawdy i poszukującymi jej – tylko w ten sposób odniesiecie korzyść”. (z rozdziału „Ujrzysz duchowe ciało Jezusa wtedy, kiedy Bóg stworzy na nowo niebo i ziemię” w książce „Słowo ukazuje się w ciele”).

Ze słów Boga Wszechmocnego rozumiemy, że dzieło wcielenia Boga w dniach ostatecznych, po tym, jak zstąpił między ludzi w tajemnicy, to kluczowy etap dzieła Bożego na rzecz ulepszenia człowieka. W Bożym planie zarządzania, który trwa sześć tysięcy lat, doskonalenie człowieka przez Boga stanowi niezmiernie rzadką szansę. Ci, którzy przyjmują tajemnicę Bożego dzieła i są doskonaleni, otrzymują specjalną łaskę Boga i są najbardziej błogosławieni. Jeśli nie wykorzystamy tej niezmiernie rzadkiej okazji, jeśli nie zauważymy, że Bóg za pomocą swego dzieła chce z nas uczynić zwycięzców, będziemy mogli jedynie jęczeć i zgrzytać zębami i popaść w otchłań głębokiej rozpacz.

Źródło artykułu:Kościół Boga Wszechmogącego


 
WASZE KOMENTARZE
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
ZBAWIENIE-PRZEZ-BOGA-WSZECHMOGACEGO
Zbawienie-przez-Boga-Wszechmogacego.epoznan.pl
RSSsend_message
Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego został założony przez samego wcielonego Chrystusa. Tworzą go wszyscy prawdziwi wyznawcy Boga, którzy przyjęli dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych, a także zostali podbici i zbawieni przez słowo Boże. Usłyszeli głos Boga i powrócili przed tron Boży. Jestem pojony i karmiony przez Boga oraz wiem, że Chrystus jest prawdą, drogą i życiem.
POLECANE STRONY
https://pl.kingdomsalvation.org
ARCHIWUM WPISÓW
Filmy religijne„Bóg ma nadzieję, że człowiek nadal będzie żył” (16 paź 2019)
Wypowiedzi Boga Wszechmogącego„Chrystus dokonuje dzieła sądu za pomocą prawdy” (15 paź 2019)
„Rozmowy” Klip filmowy (2) – W jaki sposób chrześcijanie przeciwstawiają się ateistycznemu praniu mózgu KPCh? (14 paź 2019)
„Słodycz w niedoli” Pytania o wiarę (13 paź 2019)
„Moje marzenie o królestwie niebieskim” Powitanie powrotu Pana Jezusa (Dubbing PL) (12 paź 2019)
Powtórne przyjście jezusa chrystusa - W jaki sposób rzeczywiście pojawi się Pan i jakie dzieło wykona, kiedy powróci? (11 paź 2019)
Najlepsze filmy o Bogu - Kto ponownie przybija Boga do krzyża (11 paź 2019)
Powtórne przyjście chrystusa - Tajemnica Wcielenia (1) (9 paź 2019)
„Przesłuchania w szkołach” Prawdziwe historie dziejące się w Chinach (8 paź 2019)
Wypowiedzi Boga Wszechmogącego - Dzieło w Wieku Prawa (7 paź 2019)
Tylko Bóg wcielony może dokonać dzieła osądzania w dniach ostatecznych (6 paź 2019)
Ciernie wspomnień” Klip filmowy (1) (5 paź 2019)
„Boża istota prawdziwie istnieje” Boża autentyczność i piękno (4 paź 2019)
Świadectwo wiary „Bóg jest przy mnie” (4 paź 2019)
Świadectwo wiary „Droga do oczyszczenia” (3 paź 2019)
Świadectwa wiary chrześcijańskiej„Boża łaska wyzwala ją z nieudanego małżeństwa (Część 1)” (2 paź 2019)
„Kto jest moim Panem” Jaki jest związek między Biblią a Bogiem? (1 paź 2019)
„Kto jest moim Panem” Klip filmowy (5) – Jedynie ci, którzy podążają za Bogiem, mogą uzyskać drogę życia wiecznego (29 wrz 2019)
„Kłamstwa komunizmu” Jak chrześcijanie polegają na Bogu, by pokonać szatana? (Dubbing PL) (28 wrz 2019)
„Niebezpieczna Jest Droga Do Królestwa Niebieskiego” Klip filmowy (3) – Odkrycie tajemnicy wcielenia (27 wrz 2019)
Czy jest pewne, że kiedy Pan powróci, to pojawi się w obrębie świata religijnego? Czy pozostanie w kościele oznacza, że będzie się w stanie powitać Pana? (27 wrz 2019)
Pytania o wiarę „W końcu odnalazłam drogę odrzucenia grzechu” (25 wrz 2019)
Świadectwa wiary chrześcijańskiej „Walka” (24 wrz 2019)
Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie […]” (Rz 8:1). Ponieważ wierzymy w Jezusa Chrystusa, już zostało zagwarantowane, że nie zostaniemy potępieni i będziemy mogli wejść do królestwa niebieskiego. (24 wrz 2019)
1. Pan wyraźnie przepowiedział: „Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną” (Obj 3:20). Nie ma wątpliwości, że gdy Pan powróci, przemówi i wypowie swe słowa, a (22 wrz 2019)
Boża wola jest jawną dla wszystkich” Czy rozumiesz wolę Boga? (21 wrz 2019)
Tylko ci, którzy znają Boga i Jego dzieło mogą zadowolić Boga (20 wrz 2019)
„Nadeszły dni Noego” Boże zbawienie w dniach ostatecznych (20 wrz 2019)
Prawda wyrażona przez Boga Wszechmogącego „W odniesieniu do Biblii (1)” (18 wrz 2019)
Słowo Boże na każdy dzień „Bóg jest Panem wszelkiego stworzenia” (17 wrz 2019)
„Przepiękny głos” Klip filmowy (2) – W jaki sposób możemy być pewni, że Pan Jezus już powrócił? (17 wrz 2019)
Wyzwól się z sideł” Klip filmowy (6) – Dlaczego Komunistyczna Partia Chin prześladuje Kościół Boga Wszechmogącego? (15 wrz 2019)
„Westchnienie Wszechmogącego” Słowo Boże | Chrześcijańskie filmy warte obejrzenia (14 wrz 2019)
Co tak naprawdę oznacza dostąpienie zbawienia? A co oznacza dostąpienie pełnego zbawienia? (13 wrz 2019)
„Kłamstwa komunizmu” Jak chrześcijanie polegają na Bogu, by pokonać szatana? (Dubbing PL) (13 wrz 2019)
„Miasto zostanie zburzone” Klip filmowy (2) – Dlaczego obłudni faryzeusze są potępieni? (11 wrz 2019)
Słowo Boże na każdy dzień | Zbawiciel powrócił już na „Białym obłoku” (10 wrz 2019)
Biblia mówi: „Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu” (Rz 10:10). Zostaliśmy już zbawieni przez naszą wiarę w Jezusa. A raz zbawieni – będziemy zbawieni wiecznie. Gdy nadejdzie Pan, z pewnością będ (8 wrz 2019)
„Powinieneś wiedzieć, że Bóg praktyczny jest Bogiem Samym w sobie” Słowo Boże (7 wrz 2019)
Dlaczego Pan Jezus ukazał się ludziom po swoim zmartwychwstaniu? (6 wrz 2019)
„Istotą Chrystusa jest Bóg” Chrystus jest prawdą, drogą i życiem (4 wrz 2019)
Kto jest moim Panem” Klip (4) – jaka jest relacja pomiędzy Bogiem a Biblią (2 wrz 2019)
„Pojawienie się Boga przyniosło nowy wiek” Słowo Boże (1 wrz 2019)
„Boża litość nad ludzkością” Miłość Boga (1 wrz 2019)
Wcielenie: Odkrycie tajemnicy (Część pierwsza)” (30 sie 2019)
Kto jest moim Panem” Klip filmowy (2) – czy całe Boże dzieło i wszystkie słowa Boże znajdują się w Biblii? (28 sie 2019)
„Bóg jest wcielony, by pokonać szatana i zbawić ludzkość” (27 sie 2019)
Wciąż nie ustaliliśmy, czy królestwo Boże jest na ziemi, czy w niebie. Pan Jezus mawiał: „królestwo niebieskie przybliżyło się”, „królestwo niebieskie nadchodzi”. Jeśli to jest „królestwo niebieskie”, powinno być w nieb (26 sie 2019)
Pan powiedział nam dawno temu: „Idę, aby wam przygotować miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście, gdzie ja jestem, i wy byli” (J 14:2-3). Pan Jezus przygotował już dla nas miejsce w niebie (25 sie 2019)
„Nadzór” Dowiedz się, jak wygląda sytuacja osób wierzących w Chinach (24 sie 2019)
„Bóg wraca jako zwycięzca” Wychwalanie zwycięstwa Bożego (23 sie 2019)
Kto jest moim Panem” Klip filmowy (1) – odnowienie opustoszałego kościoła (22 sie 2019)
Pytanie 1: Przez ostatnie kilka lat odczuwamy rosnącą w naszym kościele pustkę. Straciliśmy wiarę i miłość, które mieliśmy na początku, oraz staliśmy się słabsi i bardziej negatywnie nastawieni. Nawet my, którzy nauczamy, czasami odczuwamy mrok i nie wiem (21 sie 2019)
Słowo Boże „Jak człowiek, który zdefiniował Boga według własnych koncepcji, może otrzymywać objawienia Boże?” (20 sie 2019)
Pan obiecał, że powróci, by zabrać nas do królestwa niebieskiego, a jednak jesteście świadkami tego, że Pan już stał się ciałem, by wykonać dzieło sądu dni ostatecznych. Zgodnie z proroctwem biblijnym Pan nadejdzie na chmurach, pełen mocy i chwały: dlacz (19 sie 2019)
Wierzę w Pana przez ponad połowę swojego życia. Niestrudzenie pracuję dla Pana i stale wyczekuję Jego powtórnego nadejścia. Jeśli Pan przyszedł, to dlaczego nie otrzymałem Jego objawienia? Czy Pan mnie odrzucił? Jestem tym bardzo zdezorientowany. Jak byśc (18 sie 2019)
„Zgromadzenie w oborze” Gdzie się podziała wolność wyznania w Chinach? (17 sie 2019)
„Ujawnić tajemnicę Biblii” Ujawnienie tajemnej historii Biblii (Dubbing PL) (16 sie 2019)
„Prawdziwa miłość Boga” Boże osądzenie ocaliło mnie (Dubbing PL) (15 sie 2019)
Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia (14 sie 2019)
„Czas zmiany” Czy znasz drogę do królestwa niebieskiego? (Dubbing PL) (12 sie 2019)
„Pobożne życzenia” Czy zdobyłeś bilet do królestwa niebieskiego? (Dubbing PL) (11 sie 2019)
„Komunistyczna reedukacja w domu” Bóg jest moim Zbawicielem (Dubbing PL) (10 sie 2019)
„Miłość Boga zbliża nas do siebie” (Solo męskie) (9 sie 2019)
„Największe błogosławieństwo, jakim Bóg obdarza człowieka” (7 sie 2019)
„Tajemnica pobożności” Pan Jezus przybył na „białym obłoku” (Dubbing PL) (6 sie 2019)
„Z Bożym błogosławieństwem” Bóg jest moim schronieniem (Dubbing PL) (5 sie 2019)
„Zbawienie” Czy zyskanie zbawienia jest tym samym, co pełne zbawienie? (Dubbing PL) (4 sie 2019)
Prawdziwa historia stojąca za dziełem w Wieku Odkupienia (1 sie 2019)
Projekcja filmu chrześcijańskiego sprawia, że widzowie zaczynają rozmyślać nad tajemnicami życia (29 lip 2019)
Pan puka do drzwi (27 lip 2019)
Lud z królestwa niebieskiego (25 lip 2019)
Doskonała Boża troska nad wszystkim (22 lip 2019)
Tylko Bóg kocha człowieka najbardziej (21 lip 2019)