blog background
 
Zglebij-istote-Kosciola-Boga-Wszechmogacego: Zglebij-istote-Kosciola-Boga-Wszechmogacego
Kościół Boga Wszechmogącego,Bóg Wszechmogący,Błyskawica ze wschodu,Bóg,Jezus
metka_epoznan
1. Świadectwo wiary „Biblia jest tylko zapisem dwóch etapów dzieła Boga w Wieku Prawa i Wieku Łaski; nie jest zapisem całego Bożego dzieła”
ok
0
not ok
0
liczba odsłon: 11

1. Świadectwo wiary Biblia jest tylko zapisem dwóch etapów dzieła Boga w Wieku Prawa i Wieku Łaski; nie jest zapisem całego Bożego dzieła

Wersety biblijne do wykorzystania:

„Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy, i oznajmi wam przyszłe rzeczy” (J 16:12-13).

„Oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawida, aby otworzyć księgę i rozwiązać siedem jej pieczęci” (Obj 5:5).

„Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów” (Obj 2:7).

„I zobaczyłem innego anioła lecącego środkiem nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi, wszystkim narodom, plemionom, językom i ludom” (Obj 14:6).

„Którzy jesteście strzeżeni mocą Boga przez wiarę ku zbawieniu, przygotowanemu do objawienia się w czasie ostatecznym” (1P 1:5).

Ważne słowa Boga:

Musisz wiedzieć, z ilu części składa się Biblia; w skład Starego Testamentu wchodzi Księga Rodzaju, Wyjścia…, a także księgi proroctw spisane przez proroków. Stary Testament kończy się na Księdze Malachiasza. Stanowi on zapis dzieła Wieku Prawa, którym kierował Jahwe. Od Księgi Rodzaju do Księgi Malachiasza rozciąga się obszerny zapis całego dzieła Wieku Prawa. Oznacza to, że Stary Testament zawiera zapis wszystkiego, czego doświadczyli ludzie, którymi kierował Jahwe w Wieku Prawa. (…) biblijny Stary Testament przede wszystkim opisuje dzieło Jahwe polegające na prowadzeniu Izraela, posłużenie się Mojżeszem do wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu, który wyzwolił ich z okowów faraona i wyprowadził ich na pustkowie, po czym wkroczyli do Kanaanu, a późniejsze wydarzenia związane były z ich życiem w Kanaanie. Wszystko oprócz tego jest zapisem dzieła Jahwe w całym Izraelu. Wszystko, co zostało zapisane w Starym Testamencie, jest dziełem Jahwe w Izraelu; jest dziełem, które Jahwe wykonał w kraju, w którym stworzył Adama i Ewę. Od kiedy Bóg oficjalnie zaczął prowadzić lud na ziemi po czasach Noego, wszystko, co jest zapisane w Starym Testamencie, jest dziełem Izraela. A dlaczego nie zapisano żadnego dzieła poza Izraelem? Ponieważ ziemia Izraela jest kolebką ludzkości. Początkowo nie było innych krajów poza Izraelem, a Jahwe nie działał w żadnym innym miejscu. Dlatego to, co jest zapisane w Biblii, jest wyłącznie dziełem dokonanym w Izraelu w tamtym czasie. Słowa proroków, Izajasza, Daniela, Jeremiasza i Ezechiela… przepowiadają Jego inne dzieło na ziemi, przepowiadają dzieło samego Boga Jahwe. Wszystko to pochodziło od Boga, było dziełem Ducha Świętego i oprócz tych ksiąg proroków, wszystko inne jest zapisem doświadczeń ludzi z ówczesnym dziełem Jahwe.


Dzieło stworzenia nastąpiło, zanim powstała ludzkość, ale Księga Rodzaju została spisana dopiero po tym, jak powstała ludzkość; była to księga napisana przez Mojżesza w okresie Wieku Prawa. To jest podobne do rzeczy, które dzieją się dziś między wami: po tym, jak się wydarzą zapisujecie je, aby pokazać je ludziom w przyszłości. Dla tych w przyszłości to, co udokumentowałeś, to rzeczy, które wydarzyły się w czasach minionych – to nic innego, jak historia. Rzeczy zapisane w Starym Testamencie są dziełem Jahwe w Izraelu, a to, co jest zapisane w Nowym Testamencie, jest dziełem Jezusa w okresie Wieku Łaski; dokumentują dzieło dokonane przez Boga w dwóch różnych wiekach. Stary Testament dokumentuje dzieło Boga w okresie Wieku Prawa, a zatem Stary Testament jest księgą historyczną, podczas gdy Nowy Testament jest wynikiem dzieła Wieku Łaski. Kiedy zaczęło się nowe dzieło, także i on przestał być aktualny – a zatem Nowy Testament jest również księgą historyczną. Oczywiście, Nowy Testament nie jest tak drobiazgowy, jak Stary Testament ani nie zapisano w nim tak wielu rzeczy. Wszystkie słowa wypowiedziane przez Jahwe Starego Testamentu zostały zapisane w Biblii, podczas gdy tylko niektóre słowa Jezusa zostały zapisane w czterech Ewangeliach. Oczywiście Jezus również wykonał znaczne dzieło, ale nie zostało ono szczegółowo opisane. To, że mniej jest zapisane w Nowym Testamencie, wynika z tego, jakie dzieło Jezus wykonał; zasięg Jego dzieła przez trzy i pół roku na ziemi oraz dzieła apostołów był o wiele mniejszy niż dzieła Jahwe. Dlatego w Nowym Testamencie jest mniej ksiąg niż w Starym.

Jakiego rodzaju księgą jest Biblia? Stary Testament omawia dzieło Boże z okresu Wieku Prawa. Biblijny Stary Testament stanowi zapis całego dzieła Jahwe w czasie Wieku Prawa i Jego dzieła stworzenia. Wszystko to jest zapisem dzieła wykonanego przez Jahwe, a opis dzieł Jahwe kończy się na księdze Malachiasza. Stary Testament opisuje dwa dzieła dokonane przez Boga: jednym z nich jest dzieło stworzenia, a drugim nadanie dekretów prawa. Jedno i drugie było dziełem Jahwe. Wiek Prawa reprezentuje dzieło pod imieniem Boga Jahwe; jest to całość dzieła wykonanego głównie pod imieniem Jahwe. Tak więc Stary Testament opisuje dzieło Jahwe, a Nowy Testament opisuje dzieło Jezusa; dzieło, które było wykonywane przede wszystkim pod Jego imieniem. Znaczenie imienia Jezusa i dzieła, które On wykonał, zostało zapisane głównie w Nowym Testamencie. czasów czasie Wieku Prawa Starego Testamentu Jahwe zbudował świątynię i ołtarz w Izraelu, kierował życiem Izraelitów na ziemi, udowadniając, że byli Jego ludem wybranym, pierwszą grupą ludzi, którą wybrał na ziemi i w której znajdował upodobanie, pierwszą grupą, której osobiście przewodził, co oznacza, że dwanaście plemion Izraela było pierwszymi wybranymi plemionami Jahwe, a więc zawsze wykonywał On w nich swoje dzieło, aż do zakończenia dzieła Jahwe w Wieku Prawa. Drugim etapem dzieła było dzieło Wieku Łaski ujęte w Nowym Testamencie, które zostało przeprowadzone wśród plemienia Judy, jednego z dwunastu plemion Izraela. Zakres tego dzieła był mniejszy, ponieważ Jezus był Bogiem, który stał się ciałem. Jezus pracował wyłącznie na obszarze Judei i tylko przez trzy i pół roku. Dlatego to, co zapisano w Nowym Testamencie, nie może dorównać zakresowi dzieła opisanego w Starym Testamencie.

z rozdziału „W odniesieniu do Biblii (1)” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele


Biblia nazywana jest również Starym i Nowym Testamentem. Czy wiecie, do czego odnosi się „testament”? „Testament” w Starym Testamencie pochodzi od przymierza zawartego przez Jahwe z ludem Izraela, kiedy to Jahwe wytępił Egipcjan i ocalił Izraelitów przed faraonem. Oczywiście, dowodem owego przymierza była krew baranka, którą pomazano odrzwia i poprzez którą Bóg ustanowił przymierze z człowiekiem. Zostało powiedziane, że na jego mocy ci wszyscy, nad których drzwiami – i po obu ich stronach – widniała krew baranka, byli Izraelitami, wybranym ludem Boga i że Jahwe ów lud ocali (miał On wówczas zabić wszystkich pierworodnych synów Egiptu oraz pierworodne potomstwo owiec i bydła). Przymierze to posiada dwa poziomy znaczenia. Ani pochodzący z Egiptu ludzie, ani żywy inwentarz, nie mieli być ocaleni przez Jahwe; miał On zabić wszystkich pierworodnych i całe pierworodne potomstwo owiec oraz bydła. Dlatego też w wielu księgach prorockich przepowiadano, że w rezultacie zawartego przez Jahwe przymierza Egipcjanie zostaną surowo skarceni. To jest pierwszy poziom znaczenia przymierza. Jahwe wytępił pierworodnych synów Egiptu i pierworodne potomstwo owiec oraz bydła, oszczędzając wszystkich Izraelitów, co oznaczało, że ci wszyscy, którzy pochodzili z Izraela, byli Mu drodzy i mieli zostać ocaleni; Jahwe pragnął dokonać w nich długofalowego dzieła i zawarł z nimi przymierze, czyniąc użytek z krwi baranka. Od tamtego czasu Jahwe nie zabijał Izraelitów, oświadczając, że na zawsze już będą Jego wybrańcami. Pośród dwunastu plemion Izraela Jahwe przystąpił do swego dzieła, mającego trwać przez cały Wiek Prawa. Wszystkie swe prawa objawił Izraelitom i wybrał spośród nich proroków oraz sędziów; znaleźli się oni w centrum Jego dzieła. Jahwe zawarł z nimi przymierze: póki nie zmieni się wiek, będzie pracował jedynie pomiędzy wybranymi. Przymierze Jahwe było niezmienne, przypieczętowano je bowiem krwią, a zawarto je z Jego ludem wybranym. Co jeszcze istotniejsze, wybrał On stosowny zakres i cel, by móc dzięki nim rozpocząć swoje dzieło dla całego wieku, tak więc ludzie postrzegali przymierze jako szczególnie ważne. Taki jest drugi poziom znaczenia owego przymierza. Pomijając Księgę Rodzaju, powstałą przed jego zawarciem, wszystkie księgi Starego Testamentu są świadectwem Bożego dzieła dokonywanego pośród Izraelitów już po zawarciu przymierza. Oczywiście, są jeszcze sporadyczne opisy pogan, zasadniczo jednak Stary Testament jest zapisem dzieła Bożego w Izraelu. Ponieważ Jahwe zawarł przymierze z Izraelitami, księgi napisane w Wieku Prawa nazwane zostały „Starym Testamentem”. Ich nazwa pochodzi od przymierza zawartego przez Jahwe z Izraelitami.

Nazwa Nowego Testamentu pochodzi od krwi przelanej na krzyżu przez Jezusa i od Jego przymierza z tymi wszystkimi, którzy w Niego uwierzyli. Przymierze Jezusa było następujące: ludzie muszą w Niego tylko uwierzyć, a ich grzechy zostaną odkupione dzięki przelanej przez Niego krwi, w ten sposób zostaną oni ocaleni i odrodzą się w Nim oraz nie będą już grzesznikami; ludzie musieli w Niego jedynie uwierzyć, aby otrzymać Jego łaskę; nie mieli też cierpieć w piekle po śmierci. Wszystkie księgi napisane w Wieku Łaski powstały po zawarciu owego przymierza i wszystkie one dokumentują dzieło oraz zawarte w nim wypowiedzi. Księgi te nie wykraczają poza zbawienie dokonane przez Pana Jezusa na krzyżu ani poza przymierze; wszystkie spisane zostały przez braci w Panu, którzy mieli doświadczenia. Tak więc również i one zostały nazwane od przymierza: nazywają się Nowy Testament. Owe dwa testamenty obejmują jedynie Wiek Łaski i Wiek Prawa, nie wiążąc się w żaden sposób z ostatnim wiekiem.

z rozdziału „W odniesieniu do Biblii (2)” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”


Wielu ludzi wierzy, że zrozumienie Biblii i umiejętność jej interpretowania jest tym samym co odnalezienie prawdziwej drogi – ale czy jest to naprawdę takie proste? Nikt nie zna rzeczywistości Biblii: tego, że nie jest ona niczym więcej jak tylko historycznym zapisem dzieła Boga, świadectwem dwóch poprzednich etapów Bożego dzieła, i że nie umożliwia zrozumienia celów Bożego dzieła. Każdy, kto czytał Biblię, wie, że dokumentuje ona dwa etapy urzeczywistniania się Bożego dzieła: w Wieku Prawa i w Wieku Łaski. Stary Testament jest kroniką dziejów Izraela oraz dzieła dokonanego przez Jahwe począwszy od czasów stworzenia aż do kresu Wieku Prawa. Nowy Testament jest zapisem dzieła dokonanego przez Jezusa na ziemi, o czym mowa w czterech Ewangeliach, jak również dzieła Pawła; czyż nie są to świadectwa historyczne? (…) Czytając Biblię, możesz co najwyżej zrozumieć co nieco z dziejów Izraela, dowiesz się czegoś o życiu Abrahama, Dawida i Mojżesza; dowiesz się, że czcili oni Jahwe i że Jahwe płomieniami ukarał tych, którzy mu się sprzeciwiali, a także dowiesz się, jak przemawiał On do ludzi owych czasów. Tak więc poznasz jedynie Boże dzieło z przeszłości. Świadectwo Biblii odnosi się tylko do tego, jak dawny lud Izraela czcił Boga i żył pod przewodnictwem Jahwe. Ponieważ Izraelici byli wybranym ludem Boga, w Starym Testamencie możesz przeczytać o lojalności, jaką cały lud Izraela okazywał Jahwe, oraz o tym, że wszyscy ci, którzy byli Jahwe posłuszni, mogli liczyć na Jego opiekę i błogosławieństwo; ponadto możesz się dowiedzieć, że kiedy Bóg spełniał swe dzieło w Izraelu, przepełniały Go miłosierdzie i miłość, choć miał też na podorędziu niszczycielskie płomienie, a wreszcie że wszyscy Izraelici – od najnędzniejszych do potężnych, czcili Jahwe, tak więc cały kraj miał Boże błogosławieństwo. Oto historia Izraela zapisana w Starym Testamencie.

z rozdziału „W odniesieniu do Biblii (4)” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”


Jeśli chcesz zobaczyć dzieło Wieku Prawa i zobaczyć, jak Izraelici podążali drogą Jahwe, musisz przeczytać Stary Testament; jeśli chcesz zrozumieć dzieło Wieku Łaski, musisz przeczytać Nowy Testament. Jak jednak zobaczyć dzieło dni ostatecznych? Musisz przyjąć obecne przywództwo Boga i dołączyć do obecnego dzieła, bo to jest nowe dzieło i nikt wcześniej nie zapisał go w Biblii. Obecnie Bóg stał się ciałem i wybrał innych wybranych w Chinach. Bóg działa w tych ludziach, kontynuuje swoje dzieło na ziemi, kontynuuje dzieło Wieku Łaski. Dzisiejsze dzieło jest drogą, którą człowiek nigdy nie podążał i drogą, której nikt nigdy nie widział. Jest to dzieło, które nigdy wcześniej nie było wykonywane – jest to najnowsze dzieło Boga na Ziemi. Zatem dzieło, które nigdy wcześniej nie było wykonywane, nie jest historią, ponieważ teraźniejszość dzieje się teraz i jeszcze nie stała się przeszłością. Ludzie nie wiedzą, że Bóg dokonał większego i nowszego dzieła na Ziemi, poza Izraelem, i że to dzieło już wykroczyło poza Izrael i poza przepowiednie proroków, że jest to nowe i cudowne dzieło wykraczające poza proroctwa i nowsze dzieło poza Izraelem oraz dzieło, którego ludzie nie są w stanie dostrzec, ani sobie wyobrazić. W jaki sposób Biblia mogłaby zawierać wyraźny zapis takiego dzieła? Kto mógłby z góry zapisać każdy detal obecnego dzieła, niczego nie pomijając? Kto mógłby spisać to potężniejsze, mądrzejsze dzieło, które wykracza poza konwencję omszałej, starej księgi? Dzieło dnia dzisiejszego nie jest historią i w związku z tym, jeśli chcesz dzisiaj iść nową drogą, to musisz odejść od Biblii, musisz wyjść poza księgi proroctwa lub historię zapisaną w Biblii. Dopiero wtedy będziesz mógł prawidłowo podążać nową ścieżką i dopiero wtedy będziesz mógł wejść do nowego królestwa i dołączyć do nowego dzieła.

z rozdziału „W odniesieniu do Biblii (1)” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”Źródło: Kościół Boga WszechmogącegoZalecenie: Ewangelia na dziś


 
WASZE KOMENTARZE
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
ZGLEBIJ-ISTOTE-KOSCIOLA-BOGA-WSZECHMOGACEGO
Zglebij-istote-Kosciola-Boga-Wszechmogacego.epoznan.pl
RSSsend_message
Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego został założony przez samego wcielonego Chrystusa. Tworzą go wszyscy prawdziwi wyznawcy Boga, którzy przyjęli dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych, a także zostali podbici i zbawieni przez słowo Boże. Usłyszeli głos Boga i powrócili przed tron Boży. Jestem pojony i karmiony przez Boga oraz wiem, że Chrystus jest prawdą, drogą i życiem.
POLECANE STRONY
https://pl.kingdomsalvation.org
ARCHIWUM WPISÓW
Film chrześcijański 2019 „Pochwycenie do nieba zagrożone” Klip filmowy (5) – Jak odróżnić dzieło Boże od dzieła człowieka? Zobacz więcej (1 kwi 2020)
Słowo Boże na dziś „Dzieło Boga i dzieło człowieka” (Część Druga) (1 kwi 2020)
Muzyka uwielbienia „Bóg całkowicie pokłada swą nadzieję w człowieku” (30 mar 2020)
4. Świadectwo wiary „W Biblii nie ma drogi życia wiecznego; jeśli człowiek trzyma się Biblii i czci ją, to nie uzyska życia wiecznego” (28 mar 2020)
Chrzescijanskie filmy | „Zabójcza Niewiedza” Jak zażegnać ignorancję i powitać Pana (zwiastun) (27 mar 2020)
1. Świadectwo wiary „Biblia jest tylko zapisem dwóch etapów dzieła Boga w Wieku Prawa i Wieku Łaski; nie jest zapisem całego Bożego dzieła” (26 mar 2020)
3. Świadectwo wiary „Biblia została zebrana przez człowieka, a nie przez Boga; Biblia nie może przedstawiać Boga (25 mar 2020)
Filmy religijne 2020 | „Pukanie do drzwi” Czy słyszysz pukanie Pana do drzwi? (Dubbing PL) (23 mar 2020)
Dzieło Boże „Czym jest prawdziwa wiara w Boga? Jak należy wierzyć w Boga, aby zyskać Jego uznanie?” (23 mar 2020)
5. Świadectwa wiary chrześcijańskiej „Jak Bóg panuje nad całym światem i zarządza nim?” (18 mar 2020)
Powtórne przyjście Jezusa „związek między każdym z trzech etapów Bożego dzieła” (16 mar 2020)
Słowo Boże na dziś I „adamowi i również jego żonie Bóg Jahwe wykonał okrycia ze skór i przyodział ich” I Świadectwo wiary (15 mar 2020)
Słowo Boże na każdy dzień „Boży nakaz dany Adamowi” (15 mar 2020)
Muzyka do modlitwy 2019 „Prawda o następstwach zepsucia człowieka przez szatana” Błyskawica ze Wschodu (13 mar 2020)
Muzyka uwielbienia 2019 l „Prawda jest najwyższym z życiowych aforyzmów” l Czasy ostateczne (11 mar 2020)
Skecz chrześcijański 2019 | „Policyjne spiski” Tak KPCh prześladuje chrześcijan | Błyskawica ze Wschodu (9 mar 2020)
Filmy o Bogu „Trzymaj się z dala ode mnie” Klip filmowy (1) – Czy traktujemy Błyskawicę ze Wschodu w sposób zgodny z wolą Pana? (9 mar 2020)
Słowo Boże na każdy dzień „Syn Człowieczy bowiem jest też Panem szabatu” (7 mar 2020)
Słowo Boże na dziś „Bóg zamierza zniszczyć świat potopem, poleca Noemu zbudować arkę” (7 mar 2020)
Ewangelia na dziś „Dzieło głoszenia ewangelii jest również dziełem zbawienia ludzkości” Błyskawica ze Wschodu (4 mar 2020)
Piosenki o Bogu | „Hymn Królestwa: Królestwo zstępuje na ziemię” | Chór ewangelii (25 lut 2020)
Muzyka uwielbienia „Bądź kimś, kto przyjmuje prawdę” Błyskawica ze Wschodu (23 lut 2020)
Filmy religijne | „Zabójcza Niewiedza” Klip filmowy – Za czyimi słowami podążać, gdy zgłębiasz prawdziwą drogę? (21 lut 2020)
Filmy o wierze w Boga | „Długo wyczekiwane szczęście” Bóg dał mi szczęśliwe życie (Dubbing PL) (21 lut 2020)
Filmy o Bogu „Ciernie wspomnień” Klip filmowy (2) – Jakie są kryteria umożliwiające wejście do królestwa niebieskiego? (18 lut 2020)
Filmy chrześcijańskie familijne „Wiara w Boga 2 – Po upadku kościoła” | Film oparty na faktach (Zwiastun) (17 lut 2020)
muzyka chrześcijańska utwory | Dramat muzyczny „Każdy naród wielbi Boga Wszechmogącego” (16 lut 2020)
Muzyka uwielbienia | „Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” Muzyka chrześcijańska (Wspaniały Bóg) (15 lut 2020)
Filmy o Bogu | „Kto jest moim Panem” Jaki jest związek między Biblią a Bogiem? (Dubbing PL) (14 lut 2020)
Ewangelia na dziś | „Zepsuty człowiek jest niezdolny do reprezentowania Boga” Słowo Ducha Świętego | Jak poznać Boga (12 lut 2020)
Filmy o Bogu | „Czas zmiany” Czy znasz drogę do królestwa niebieskiego? (Dubbing PL) (12 lut 2020)
Kościół Boga Wszechmogącego – Świadectwo brutalnych prześladowań przez KPCh złożone przez chrześcijankę Zeng Qing (10 lut 2020)
wiadomości chrześcijańskie – Francuskie władze deportują członków Kościoła Boga Wszechmogącego: Współudział w prześladowaniach – Eric Roux (9 lut 2020)
Filmy chrześcijańskie 2019 | „Kłamstwa komunizmu” Jak chrześcijanie polegają na Bogu, by pokonać szatana? (Dubbing PL) (8 lut 2020)
Film o Bogu 2019 | „Pieśń zwycięstwa” Świadectwa zwycięzców (Dubbing PL) (4 lut 2020)
Filmy chrześcijańskie 2019 | „Przepiękny głos” Czy słyszysz, co mówi Duch Święty? (Dubbing PL) (3 lut 2020)
Filmy chrześcijańskie 2019 | „Trzymaj się z dala ode mnie” Duchowe przebudzenie chrześcijan (Dubbing PL) (2 lut 2020)
Najlepsze filmy o Bogu po polsku | „Niebezpieczna jest droga do królestwa niebieskiego” Bóg jest moją skałą (Zwiastun) (1 lut 2020)
Muzyka uwielbienia „Chrystus dni ostatecznych rozpoczął Wiek Królestwa” (30 sty 2020)
Piosenki o Bogu | „Prawdziwa Boża miłość” Wychwalaj Boga Wszechmogącego (29 sty 2020)
Muzyka do modlitwy | „Często przychodźcie przed Boga” Bóg jest ze mną (28 sty 2020)
Świadectwa wiary chrześcijańskiej – Znalazłam prawdziwe szczęście (27 sty 2020)
Świadectwa wiary chrześcijańskiej – chrześcijańskie przebudzenie duchowe (26 sty 2020)
Świadectwa wiary chrześcijańskiej – W końcu odnalazłam drogę odrzucenia grzechu (24 sty 2020)
Pytania o wiarę – Czy Bóg ma konkretną płeć? Odkrywam nową interpretację (Część 2) (24 sty 2020)
Powtórne przyjście chrystusa – Czy Bóg ma konkretną płeć? Odkrywam nową interpretację (Część 1) (22 sty 2020)
3. Świadectwa wiary chrześcijańskiej – Rozpoznawanie różnic między wcielonym Chrystusem a fałszywymi Chrystusami i fałszywymi prorokami (20 sty 2020)
2. Powtórne przyjście chrystusa – Jakie są różnice między dziełem osób używanych przez Boga i dziełem przywódców religijnych? (18 sty 2020)
1. Pytania o wiarę – Jakie są zasadnicze różnice między dziełem Boga a dziełem człowieka? (17 sty 2020)
Świadectwa wiary chrześcijańskiej | Kroniki prześladowań na tle religijnym w Chinach „Długa droga na wygnaniu” (Dubbing PL) (15 sty 2020)
Film chrześcijański 2019 | „Słodycz w niedoli” Pan jest moją skałą i moją siłą (Dubbing PL) (14 sty 2020)
Najlepsze filmy o Bogu | „Pochwycenie do nieba zagrożone” Miałem szczęście powitać powracającego Pana (Dubbing PL) (13 sty 2020)
Piosenki o Bogu „Hymn Królestwa: Królestwo zstępuje na ziemię” Fragment 3: Nowe niebo i ziemia po katastrofie (11 sty 2020)
Piosenka chrześcijańska „Mamy szczęście doświadczać przyjścia Boga” (Oficjalny Teledysk) (9 sty 2020)
2 . Pytania o wiarę – Dlaczego Bóg musi sądzić i karcić ludzi? (9 sty 2020)
1. Świadectwa wiary chrześcijańskiej – Czym jest sąd? (8 sty 2020)
Świadectwa wiary chrześcijańskiej Dlaczego podczas swego drugiego przyjścia Jezus Chrystus ukaże się i dokona swego dzieła w Chinach? (Część 1) (6 sty 2020)
Świadectwa wiary chrześcijańskiej | „Zrozumiałam prawdę dotyczącą rozróżniania między prawdziwym Chrystusem a fałszywymi Chrystusami i powitałam powtórne przyjście Jezusa ”(Część1) (5 sty 2020)
1. Bóg Wszechmogący jest Jedynym Prawdziwym Bogiem, który rządzi wszystkimi rzeczami (4 sty 2020)
Muzyka uwielbienia chóralna „Hymn Królestwa: Królestwo zstępuje na ziemię” Fragment 1: Świętowanie Królestwa | Błyskawica ze Wschodu (4 sty 2020)
Filmy chrześcijańskie familijne | Kroniki prześladowań na tle religijnym w Chinach „Mroczna godzina przed świtem” (Dubbing PL) (2 sty 2020)
Świadectwa wiary chrześcijańskiej | Kroniki prześladowań na tle religijnym w Chinach „Kto jest winowajcą?” (Dubbing PL) (1 sty 2020)
Prześladowanie chrześcijan | „Massimo Introvigne. Część druga: Analiza plotek na temat Kościoła Boga Wszechmogącego rozpowszechnianych przez KPCh” | Błyskawica ze Wschodu (30 gru 2019)
Kościół Boga Wszechmogącego | Skecz chrześcijański | „Prawdziwi nie mogą być fałszywi” Jak odróżnić Chrystusa prawdziwego do fałszywych | Błyskawica ze Wschodu (29 gru 2019)
Kościół Boga Wszechmogącego | Skecz chrześcijański | „Pobożne życzenia” Czy zdobyłeś bilet do królestwa niebieskiego? (Dubbing PL) (28 gru 2019)
Najlepsze filmy o Bogu „Tajemnica pobożności – ciąg dalszy” Klip filmowy (3) – Różnica między normalnym człowieczeństwem Chrystusa a człowieczeństwem zepsutej ludzkości | Błyskawica ze Wschodu (27 gru 2019)
Prześladowanie chrześcijan | „Parlament Europejski: zaniepokojenie o kwestię azylu dla prześladowanych chrześcijan z Kościoła Boga Wszechmogącego” | Błyskawica ze Wschodu (27 gru 2019)
Filmy o bogu „Zerwij kajdany i biegnij” Klip filmowy (3) – Wyjdź poza Biblię, weź udział wraz z Panem w uczcie królestwa niebieskiego (25 gru 2019)
Najpiękniejsze pieśni kościelne | „Skoro Bóg wybawia człowieka, wybawi go w pełni” Miłość Boża jest wszechobecna (24 gru 2019)
Piosenki o Bogu | „Boża litość nad ludzkością” Miłość Boga (23 gru 2019)
Powtórne przyjście chrystusa „Bóg kieruje losem całej ludzkości” (23 gru 2019)
Słowo Boże na każdy dzień „Bóg jest źródłem ludzkiego życia” (22 gru 2019)
3. Świadectwo wiary „Związek między każdym z trzech etapów Bożego dzieła” (22 gru 2019)
2. Powtórne przyjście Jezusa „Cel i znaczenie każdego z trzech etapów Bożego dzieła” (19 gru 2019)
1. Prawdziwa wiara „Cele trzech etapów dzieła Bożego zarządzania ludzkością” (19 gru 2019)
Prawdziwa wiara w Boga „Obwieszczenie siedmiu gromów – proroctwo, że ewangelia królestwa rozpowszechni się po całym wszechświecie” (17 gru 2019)
Świadectwo wiary „Czy jesteś prawdziwie wierzącym w Boga?” (16 gru 2019)
Słowo Boże na dziś | „Tylko ci, którzy znają Boga i Jego dzieło mogą zadowolić Boga” Błyskawica ze Wschodu (15 gru 2019)
Prześladowania religijne | „Naukowcy z Zachodu kontra przedstawiciele KPCh w dyskusji na temat Kościoła Boga Wszechmogącego w Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie”| Błyskawicy ze Wschodu (14 gru 2019)
Film chrześcijański 2018 | „Pragnienie” Bóg odkrywa tajemnicę królestwa niebieskiego (Dubbing PL) (14 gru 2019)
Słowo Boże na każdy dzień | „Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego” (Fragment 1) (12 gru 2019)
Prześladowanie chrześcijan | „Prześladowania Kościoła Boga Wszechmogącego ujawnione na forum ONZ. Dlaczego KPCh prześladuje za poglądy religijne?”| Błyskawica ze Wschodu (10 gru 2019)
Słowo Boże na każdy dzień | „Westchnienie Wszechmogącego” (Fragment 2)| Wola Boża (10 gru 2019)
Film o wierze w Boga po polsku | „Ze szponów śmierci” Prawdziwa historia chrześcijanki (Zwiastun)| Błyskawica ze Wschodu (8 gru 2019)
Muzyka chrześcijańska | „Bóg boleje nad przyszłością człowieka” Tylko Bóg najmocniej kocha człowieka | Błyskawica ze Wschodu (7 gru 2019)
Piosenka chrześcijańska | „Bóg postępuje z człowiekiem jak ze swoją ukochaną” Wielka miłość Boga | Błyskawicy ze Wschodu (5 gru 2019)
Powtórne przyjście jezusa - Wszyscy wierzymy w Pana od wielu lat i w naszej pracy dla niego idziemy śladem apostoła Pawła. Byliśmy wierni imieniu Pana oraz Jego drodze i korona sprawiedliwości na pewno na nas czeka. Dziś musimy się zająć ciężką pracą i wy (4 gru 2019)
Słowo Boże na każdy dzień | „Jak panny głupie są demaskowane i wykluczane?” Błyskawica ze Wschodu (2 gru 2019)
9. Powtórne przyjście Jezusa | „Jak wcielenie Boga, aby wykonać dzieło sądu kładzie kres epoce wiary ludzkości w niejasnego Boga i ciemnemu wiekowi dziedziny szatana?” Błyskawica ze Wschodu (1 gru 2019)
Słowo Boże | „Czy dzieło Boga jest tak proste, jak to wydaje się człowiekowi?” Błyskawicy ze Wschodu (30 lis 2019)
Ewangelia na dziś „Wiara w Boga powinna skupiać się na rzeczywistości, a nie na obrzędach religijnych” Błyskawica ze Wschodu (30 lis 2019)
Prawdziwa wiara | „Jak służyć zgodnie z wolą Boga?” Słowo Boże | Błyskawica ze Wschodu (28 lis 2019)
Ładne piosenki religijne | „Wszyscy ci, którzy szczerze kochają Boga, są uczciwymi ludźmi” Nowe życie królestwa (Taniec dzieci) (27 lis 2019)
Słowo Boże na każdy dzień | „Istota ciała zamieszkana przez Boga” Błyskawica ze Wschodu (26 lis 2019)
Powtórne przyjście Jezusa | „Zepsuta ludzkość jeszcze bardziej potrzebuje wybawienia przez ucieleśnionego Boga” Błyskawica ze Wschodu (26 lis 2019)
7. Prawdziwa wiara w Boga | „Dlaczego mówi się, że dwa wcielenia Boga dopełniają znaczenia wcielenia?” Błyskawicy ze Wschodu (24 lis 2019)
8. Pytania o wiarę | „Jak powinno się rozumieć to, że Chrystus jest prawdą, drogą i życiem?” Błyskawica ze Wschodu (23 lis 2019)
Filmy o bogu | „Tożsamość i pozycja Samego Boga” Bóg jest Królem Wszechświata | Błyskawica ze Wschodu (21 lis 2019)
Świadectwo wiary | „Tajemnica szczęścia świadectwa: Harmonia małżeńska nie jest już dłużej problemem” Bóg jest miłością (19 lis 2019)
Świadectwo wiary | „Moc modlitwy: Cudowne przetrwanie ataku roju os”| Błyskawica ze Wschodu (17 lis 2019)
Prawdziwa wiara | „Miłość Boża przeprowadziła mnie przez próbę choroby” (Część druga) (15 lis 2019)
Prawdziwa wiara w Boga | „Miłość Boża przeprowadziła mnie przez próbę choroby”(Część pierwsza) (14 lis 2019)
Najlepsze filmy o Bogu | „Kto ponownie przybija Boga do krzyża?” Faryzeusze powrócili (Dubbing PL) (14 lis 2019)
Świadectwo wiary | „Zbłąkane serce powraca do domu” (13 lis 2019)
Słowo Boże na każdy dzień | „Poznanie Boga jest ścieżką do tego, by bać się Boga i unikać zła”| Błyskawica ze Wschodu (11 lis 2019)
Prawdziwa wiara „Policja składa noworoczną wizytę” (Dubbing PL) (10 lis 2019)
6. Prawdziwa wiara w Boga | „Dlaczego mówi się, że ludzkość poddana skażeniu jeszcze bardziej potrzebuje wybawienia przez Boga, który stał się ciałem?” | Błyskawica ze Wschodu (9 lis 2019)
5. Prawdziwa wiara | „Zasadnicze różnice między wcielonym Bogiem a tymi, którzy są przez Niego używani”. | Błyskawica ze Wschodu (8 lis 2019)
4.Powtórne przyjście Jezusa | „Dlaczego Bóg nie używa człowieka do wykonywania swojego dzieła sądu w dniach ostatecznych; dlaczego musi się wcielić i wykonać je sam?” |Błyskawica ze Wschodu (7 lis 2019)
Powtórne przyjście Jezusa | „Powinieneś przygotować dostatecznie wiele dobrych uczynków dla swego przeznaczenia”| Błyskawica ze Wschodu (7 lis 2019)
I.Proroctwa biblijne | Pan ukazał się w dniach ostatecznych i wypowiedział swe słowa, by dokonać dzieła osądzania, rozpoczynając od domu Bożego. To całkowicie wypełnia proroctwa biblijne: „Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów” (5 lis 2019)
Kim naprawdę są panny głupie? (4 lis 2019)
Jak panny mądre słyszą głos Boga i witają Pana? (3 lis 2019)
Poezja chrześcijańska „Tylko ci, co zaakceptują prawdę usłyszą głos Boga” (2 lis 2019)
Piosenki o Bogu | „Czy jesteś świadomy swojej misji” Szerzenie ewangelii Pana (2 lis 2019)
Ładne piosenki religijne | „Czy jesteś świadomy swojej misji” Szerzenie ewangelii Pana (31 paź 2019)
Chrześcijański wideo „Jak właściwie przychodzi Pan” Błyskawica ze Wschodu (30 paź 2019)
Chrześcijański wideo | „Tajemnica Bożego imienia” Dlaczego Bóg zmienia imiona? (Przesłuch) (30 paź 2019)
Chrześcijański film dokumentalny | Kroniki prześladowań na tle religijnym w Chinach „Kto zepchnął ją w przepaść?” (Dubbing PL) Błyskawica ze Wschodu (28 paź 2019)
Filmy religijne | „Rozmowy” Bitwa pomiędzy sprawiedliwością i złem (Dubbing PL) (27 paź 2019)
Prześladowanie chrześcijan | „Pozoranci” Złowieszcze taktyki stosowane przez KPCh, by pojmać chrześcijan (26 paź 2019)
Skecz chrześcijański 2019 „Czy możemy wstąpić do królestwa niebieskiego, jeśli zostaniemy zbawieni?” (25 paź 2019)
Ewangelia na dziś | „Wielu jest wezwanych, lecz nieliczni są wybrani” Słowo Boże (24 paź 2019)
Słowo Ducha Świętego „Czy ożyłeś?” (23 paź 2019)
Film ewangelia „Posłaniec ewangelii” Klip filmowy (3) – Jak pastorzy i starsi traktują powrót Pana (23 paź 2019)
„Posłaniec ewangelii” Klip filmowy (2) – Chrystus jest Bogiem wcielonym (21 paź 2019)
Najlepsze filmy o Bogu | „Posłaniec ewangelii” Klip filmowy (1) – Co miał na myśli Pan Jezus, gdy z krzyża rzekł: „wykonało się”? (20 paź 2019)
Filmy o Bogu „Przebudzenie ze snu” Klip filmowy (1) – Czy królestwo Boże znajduje się w niebie czy na ziemi? (19 paź 2019)
Ewangelia na dziś | „Jak Piotr poznał Jezusa” Słowo Ducha Świętego (18 paź 2019)
Słowo Ducha Świętego „Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia” (17 paź 2019)
3. Jakie są różnice między dziełem Boga wcielonego a dziełem Ducha? (16 paź 2019)
„Bóg pragnie, by więcej ludzi dostąpiło Jego zbawienia” Nauki Boże (15 paź 2019)
2. Czym jest wcielenie? Jaka jest istota wcielenia? (14 paź 2019)
„Wcielony Bóg prowadzi ludzkość do nowej ery” Boże zbawienie (13 paź 2019)
1) Pan Jezus sam przepowiedział, że Bóg wcieli się w dniach ostatecznych i pojawi się jako Syn Człowieczy, aby wykonywać dzieło (12 paź 2019)
Pan Jezus powrócił i ma nowe imię: Bóg Wszechmogący. Bóg Wszechmogący wyraził swoje słowa w książce „Słowo ukazuje się w ciele” i jest to głos oblubieńca, a jednak wielu spośród braci i sióstr wciąż nie potrafi odróżnić głosu Boga. Dlatego zap (11 paź 2019)
Tajemnica Wcielenia (4) (10 paź 2019)
„Tajemnica pobożności – ciąg dalszy” Klip filmowy (2) – Jak rozumieć Boga wcielonego (9 paź 2019)
Jak mamy zachować czujność i w jaki sposób czekać, aby być w stanie powitać Pana pojawienie się? (8 paź 2019)
Najlepsze filmy religijne - Wcielenie jest naprawdę niezwykłą tajemnicą. (7 paź 2019)
Tajemnica Wcielenia (3) (6 paź 2019)
„Bóg jest pełen miłosierdzia i wielkiego gniewu” Wychwalaj sprawiedliwe usposobienie Boga (5 paź 2019)
„Błogosławieni, którzy przyjmują nowe dzieło” Dostrzeganie ukazania się Boga (4 paź 2019)
„Bóg w ciele działa po cichu, by zbawić ludzkość” (3 paź 2019)
„Chrzest ognia” Jedyna droga wiodąca do wejścia do królestwa niebieskiego (Dubbing PL) (2 paź 2019)
„Lud z królestwa niebieskiego” Klip filmowy (2) – Jak poradzić sobie z kłamliwością i stać się osobą uczciwą, która przynosi radość (1 paź 2019)
„Pragnienie” Klip filmowy (4) – Czy Królestwo Niebieskie znajduje się w niebie czy na ziemi? (30 wrz 2019)
„Hymn Królestwa: Królestwo zstępuje na ziemię” – Dłuższy zwiastun (29 wrz 2019)
Słowo Boże „Dzieło Boga i dzieło człowieka” (Część Druga) (28 wrz 2019)
Słowo Boże „Dzieło Boga i dzieło człowieka” (Część Pierwsza) (27 wrz 2019)
Słowo Boże „Tylko ci, którzy znają dzisiejsze dzieło Boże, mogą służyć Bogu” (26 wrz 2019)
„Poznawanie Bożego Dzieła w dniu dzisiejszym” Słowo Boże (25 wrz 2019)
„Wyzwól się z sideł” Klip filmowy (7) – Dlaczego pastorzy i rady starszych potępiają Błyskawicę ze Wschodu (24 wrz 2019)
„Wyzwól się z sideł” Klip filmowy (4) – Czy można uzyskać zbawienie poprzez wiarę w Pana w ramach religii? (23 wrz 2019)
„Wyzwól się z sideł” Klip filmowy (5) – Poddajcie się osądowi w dniach ostatecznych i wyswobódźcie się z sidełszatana (22 wrz 2019)
„Słodycz w niedoli” Klip filmowy (1) – Strategia przymusu wobec chrześcijan poprzez grożenie ich rodzinom, stosowana przez Komunistyczną Partię Chin (21 wrz 2019)
Skecz chrześcijański 2019 „Czy okazujesz prawdziwą skruchę?” (Dubbing PL) (20 wrz 2019)
„Elektroniczne oczy w całym mieście” Gdzie panuje wolność wyznania? (19 wrz 2019)
“Lud Boży we wszystkich narodach w jedności wyraża swoje uczucia” Chwalcie Boga (18 wrz 2019)
Tajemnica Wcielenia (2) (17 wrz 2019)
Tajemnica Wcielenia (1) (16 wrz 2019)
„Hymn Królestwa” Pierwszy występ chóru gospel (15 wrz 2019)
Jak panny mądre słyszą głos Boga i witają Pana? (14 wrz 2019)
Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego (13 wrz 2019)
Bóg kieruje losem całej ludzkości (12 wrz 2019)
Bóg kieruje losem całej ludzkości (11 wrz 2019)
W jaki sposób rzeczywiście pojawi się Pan i jakie dzieło wykona, kiedy powróci? (10 wrz 2019)
Hymn słów Boga „Wszyscy ludzie żyją w świetle Boga” (9 wrz 2019)
„Wiara w Boga” Czym jest prawdziwa wiara w Boga? (Oficjalny zwiastun) (8 wrz 2019)
Słowo Boga jest moją siłą (7 wrz 2019)
„Wszyscy ci, którzy szczerze kochają Boga, są uczciwymi ludźmi” (Taniec dzieci) (6 wrz 2019)
Bóg jest przy mnie (5 wrz 2019)
Słowo Boże „Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego” (Fragment 1) (4 wrz 2019)
Słowo Boże „Wierząc w Boga powinieneś być Mu posłuszny” (3 wrz 2019)
„Zerwij kajdany i biegnij” Klip filmowy (2) – Czy wszystko w Biblii to słowo Boże? (2 wrz 2019)
Kościół Boga Wszechmogącego „Ujawniona prawda o zajściu 28 maja w mieście Zhaoyuan” (Dubbing PL) (1 wrz 2019)
Chrześcijański wideo „Nasz pastor powiedział” (Dubbing PL) (31 sie 2019)
Ewangelia na dziś | „Istota ciała zamieszkana przez Boga” Słowo Ducha Świętego (30 sie 2019)
Pieśń chrześcijańska 2018 „Zepsuty człowiek potrzebuje zbawienia Boga wcielonego” (29 sie 2019)
„Moje marzenie o królestwie niebieskim” Powitanie powrotu Pana Jezusa (Dubbing PL) (28 sie 2019)
„Zerwij kajdany i biegnij” Bóg jest moim pasterzem i moją siłą (Zwiastun) (27 sie 2019)
„Niebezpieczna Jest Droga Do Królestwa Niebieskiego” Bóg jest moją siłą (26 sie 2019)
Głos Ducha Świętego „Obwieszczenie siedmiu gromów – proroctwo, że Ewangelia Królestwa rozpowszechni się po całym wszechświecie” (25 sie 2019)
Wiara katolicka: Pan naprawdę powrócił (24 sie 2019)
Piosenka chrześcijańska 2018 „Znaczenie modlitwy” (23 sie 2019)
Wiara katolicka: Pan naprawdę powrócił (22 sie 2019)
Przedmowa (22 sie 2019)
„Szczęście w dobrej ziemi Kanaan” Powitajmy z radością powrót Pana Jezusa (20 sie 2019)
Skecz chrześcijański 2019 „‚Dobre’ chęci pastora” (Dubbing PL) (19 sie 2019)
Słowo Boże „Czy dzieło Boga jest tak proste, jak to wydaje się człowiekowi?” (18 sie 2019)
„Oczekiwanie” Klip (6) – Jak rozpoznać głos Boga? (2) (17 sie 2019)
„Oczekiwanie” Klip (5) – Jak rozpoznać głos Boga? (1) (16 sie 2019)
Represjonowanie i prześladowanie chrześcijan przez rząd Chin: niezbity dowód (15 sie 2019)
„Boże czyny wypełniają bezmiar wszechświata” Chwalcie wielką moc Boga (14 sie 2019)
„Jak szukać śladów Boga” (Oficjalne wideo) (13 sie 2019)
Słowo Boże „Bóg kieruje losem całej ludzkości” (12 sie 2019)
„Dziecko, wróć do domu” Klip filmowy (3) – Szczera wiara w Boga może skutecznie zwalczyć uzależnienie od gier (11 sie 2019)
„Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” | Świadectwo Bożej potęgi (zwiastun) (10 sie 2019)
„Oczekiwanie” Pan Jezus powrócił (Dubbing PL) (9 sie 2019)
Organizatorzy ICFF: Gdzie jest mój dom – film, jakiego świat potrzebuje (8 sie 2019)
Skecz chrześcijański | „Mój Ojciec, Pastor” Burzliwa rozmowa między ojcem a córką (7 sie 2019)
Słowo Boże „Bóg jest Panem wszelkiego stworzenia” (6 sie 2019)
„Prawdziwa modlitwa” Dobry sposób, by być bliżej Boga (5 sie 2019)
Każdy naród wielbi Boga Wszechmogącego (4 sie 2019)
Słowo Ducha Świętego „Bóg jest źródłem ludzkiego życia” (2 sie 2019)
Słowo Ducha Świętego „Bóg jest źródłem ludzkiego życia” (2 sie 2019)
„Pukanie do drzwi” Czy słyszysz pukanie Pana do drzwi? (Dubbing PL) (31 lip 2019)
Pojawienie się Boga zapoczątkowało nowy wiek (29 lip 2019)
„Bóg sprowadził swoją chwałę na Wschód” Bóg nadszedł z „obłokami“ (28 lip 2019)
Słowo Boże „Zbawiciel powrócił już na ‚Białym obłoku’” (26 lip 2019)
Film chrześcijański „Pragnienie” Klip (1) – Oto sposób w jaki powróci Pan (24 lip 2019)
O mój ukochany, proszę poczekaj na mnie (22 lip 2019)
Dwa tysiące lat tęsknoty (20 lip 2019)