blog background
 
pneuma: Pasja kapłaństwa
"ksiądz" "kościół" "Bóg" "Jezus" "wilda" "Bóg jest" "wspólnota Św. Jacka"
metka_epoznan
Monty Python o gender ;-) i nie tylko...
ok
34
not ok
95
liczba odsłon: 1591


Czy gender jest ideologią? Opinie specjalistów

Czy gender jest ideologią, która dąży do kulturowej przemiany świata czy jedynie projektem naukowym zwracającym uwagę na kwestię równouprawnienia - to jedno z głównych pytań konferencji "Gender oczami specjalistów".


W zorganizowanej dziś przez KAI debacie uczestniczyli wybitni eksperci różnych dziedzin nauki oraz publicyści. Spotkanie odbyło się w gmachu sekretariatu KEP w Warszawie.


Obrona człowieka a nie Kościoła


Nie chodzi o obronę Kościoła, ale o obronę człowieka i społeczeństwa - podkreślił rozpoczynając konferencję bp Wojciech Polak. Sekretarz generalny KEP odniósł się także do społecznego rezonansu, jaki wywołał list Episkopatu nt. zagrożeń ideologią gender. - Spotkał się on z głosami krytycznymi, nawet z zakwestionowaniem sensowności podejmowania tematyki gender ze strony Kościoła, ale też z licznymi głosami poparcia dla jasnego, jednoznacznie wyrażonego stanowiska - mówił bp Polak.


Zwrócił też uwagę, iż konwencja krótkiego listu pasterskiego nie daje szans na pogłębioną analizę, dlatego ważne jest, by w czasie debat wyjaśnić nie tylko zajmowane stanowiska, ale także fundamenty, na jakich one się opierają.


Przytaczając fragmenty listu Prymasa Polski do minister Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz bp Polak zaznaczył, że "przyjęta przez perspektywę gender droga interpretacji fenomenu płci nie może a priori rościć sobie pretensji do bycia jedyną, i w dodatku jedynie słuszną teorią, aby formułowane przez nią tezy stawały się w sposób bezkrytyczny podstawą tworzenia prawa państwowego czy międzynarodowego".


Dodał, że "wieloaspektowość perspektywy gender, obok słusznych postulatów równouprawnienia płci niesie ze sobą również wiele tez kontrowersyjnych, często kwestionowanych w środowiskach naukowych.


Gender - próba definicji


- Gender to stworzony społecznie konstrukt, który oznacza m.in. zestaw ról, oczekiwań, stereotypów, definiowanych jako męskie lub kobiece, niejako budowanych wokół cech biologicznych - mówiła prof. Małgorzata Fuszara, dyrektor Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Inicjatorka pierwszych gender studies w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wskazała, że Światowa Organizacji Zdrowia (WHO) definiuje gender jako stworzone przez społeczeństwo role, zachowania, aktywności i atrybuty, jakie dane społeczeństwo uznaje za odpowiednie dla mężczyzn i kobiet.


Badaczka mówiła, iż płeć społeczna w odróżnieniu od biologicznej jest kontekstualna, w poszczególnych społeczeństwach kształtowana jest inaczej. - Nie tylko inaczej określone są role, oczekiwania, uprawnienia kobiet i mężczyzn, ale także stroje czy zestaw zachowań - dodała.


Drugą cechą gender, czyli płci społecznie kształtowanej jest - jak mówiła prof. Fuszara - zmienność w czasie. Przykładów mamy mnóstwo - od obowiązującego pod koniec XIX wieku zakazu wyższej edukacji czy praw wyborczych dla kobiet po niedawny jeszcze brak możliwości wzięcia urlopu opiekuńczego przez mężczyznę w Polsce. Ogromne zmiany następują w rolach rodzicielskich, zwłaszcza jeśli chodzi o udział mężczyzn w opiece i porodzie - dodała. Jej zdaniem ta zmiana jest wciąż mało doceniana.


Zdaniem prof. Fuszary, zadziwiające i nietrafne są kierowane pod adresem gender studies zarzuty, iż prowadzą one do nieodróżniania i unifikacji płci lub zacierania różnic płciowych. - Jest zupełnie odwrotnie. Taki zarzut można postawić starej, przedgenderowej nauce, która płeć ignorowała, a co najwyżej traktowała ją jako jedną ze zmiennych społeczno-demograficznych - stwierdziła prelegentka.


W swoim wykładzie prof. Fuszara podkreśliła, iż gender w naukach społecznych to perspektywa, która poszukuje odpowiedzi na to, w jaki sposób płeć wpływa na sytuację grupy kobiet i mężczyzn oraz jednostek, jak kształtuje ich pozycję społeczną, regulacje prawne, status ekonomiczny, twórczość i inne zjawiska społeczno-kulturowe.


- Podstawowe wnioski nauki o społecznej tożsamości płci gender są tak powszechne, że nawet brzmią nawet banalnie: kobiecość i męskość określane są nie tylko przez biologię, ale także przez społeczny i kulturowy kontekst, w którym żyjemy - zauważyła prof. Fuszara.


Ideologia gender?


O tym czy istnieje ideologia gender i jak wygląda obecnie stan dyskusji nad tym między zwolennikami gender a jej krytykami mówił ks. dr Leszek Woroniecki SAC. Ze strony zwolenników gender spotykamy się najczęściej z argumentem, że gender, czyli - jak dodają - gender studies, to nauka, dziedzina naukowa; ideologia gender nie istnieje, a wymyślił ją Kościół katolicki, by zatuszować i odwrócić uwagę od problemu pedofilii w Kościele. Ich zdaniem, Kościół boi się równości kobiet i mężczyzn, dlatego występuje przeciwko gender studies, posługując się językiem nienawiści. Środowiska te posuwają się nawet do tego, że piszą list do papieża, skarżąc się na prześladowanie gender, a na list biskupów reagują, używając wobec jego treści słów: "obelżywe", "bzdury", "polowanie na czarownice".


Przeciwnicy gender z kolei, ci, którzy widzą w nim niebezpieczeństwo, nazywają go ideologią, podkreślają zagrożenia które ze sobą niesie. Są to np. rozkład tożsamości kobiety i mężczyzny, atak na małżeństwo i rodzinę zwaną tradycyjną, czyli złożoną z ojca, matki i dzieci, rozkład społeczeństwa, próby seksualizacji dzieci, wprowadzanie moralnego relatywizmu. Mówią o jego ideowych i historycznych związkach ideologii gender z marksizmem, ostrzegają przed jej "głęboko destrukcyjnym charakterem" "zarówno wobec osoby, jak i relacji międzyludzkich i całego życia społecznego", "próbą zrównania różnego typu związków, która jest de facto poważnym osłabieniem małżeństwa jako wspólnoty mężczyzny i kobiety oraz rodziny na małżeństwie zbudowanej". Jest groźna tym bardziej, że "zdecydowana większość nie wie, czym jest ta ideologia, nie wyczuwa więc żadnego niebezpieczeństwa".


Prelegent zwrócił uwagę na kilka definicji gender, na podstawie których francuski badacz o. Joseph Verlinde rozróżnił kilka różnych znaczeń gender: 1) jako tożsamość płciową, gdzie oznacza on zachowania mężczyzny lub kobiety w relacji z ich płcią biologiczną, w danym kontekście społecznym, w odniesieniu do płci biologicznej; 2) jako "społeczny stosunek płci", czyli relacje płci z uwzględnieniem dominacji jednej płci nad inną; 3) jako tożsamość płciową tworzoną przez każdą jednostkę na podstawie subiektywnego postrzegania własnej płci i orientacji seksualnej, gdzie męskość i kobiecość nie byłyby już oparte na danych biologicznych, ale na subiektywnym przekonaniu, jakie każdy tworzy o własnej tożsamości.


To ostatnie subwersywne (rewolucyjne, wywrotowe) znaczenie jest - jak mówił ks. Woroniecki - częścią ideologii gender. Otwiera możliwość całkowitego rozdzielenia tożsamości płciowej i płci biologicznej: ktoś, kto będąc anatomicznie mężczyzną, przyjął kobiecą tożsamość płciową, miałby być uznany za kobietę; a ktoś, kto będąc biologicznie kobietą, przyjął męską tożsamość płciową, miałby być uznawany za mężczyznę. Jednostka określa się na podstawie własnego wyobrażenia i wybiera swoje zachowania seksualne, niezależnie od swej anatomii.


Mówiąc o ideologii gender musimy pamiętać, że nie jest ona jednolita - podkreślał prelegent. Nie posiada jednorodnego ideologicznego korpusu wyposażonego w jednolitą strategię polityczną. Jest różnorodnym zbiorem refleksji i pozycji. Wynika to już z samego faktu, że tworzy ją wielu aktorów i wiele wpływów, takich jak np: feminizm, który był jej kolebką, środowiska LGBT, marksizm, środowiska lewicowe, lobby walczące o ograniczenie liczby ludności na świecie, itd.


Gender zajmuje się też dekonstrukcją "stereotypów". Poczynając od dekonstrukcji płci biologicznej (kobiety i mężczyźni rodzą się inni, natomiast wszystko, co ma miejsce po narodzeniu ma być wynikiem socjalizacji, wpływu środowiska, rodziny - kultury), przez dekonstrukcję heteroseksualności, rodziny opartej o małżeństwo kobiety i mężczyzny, po dekonstrukcję macierzyństwa (ponieważ kobieta jest dyskryminowana przez macierzyństwo i wychowywanie dzieci, należy ją od tego uwolnić).


Kobieta, Kościół, paradoksy


O paradoksie obecności kobiet w Kościele mówiła Alina Petrowa-Wasilewicz z KAI. Zdaniem długoletniej szefowej Krajowej Rady Katolików Świeckich, dzięki dorobkowi kobiecej tradycji, Kościół jest instytucją, która zrobiła najwięcej dla godności i promocji kobiet. - Jeśli kobietyspotykały się w Kościele z niezrozumieniem, to nie dlatego, że były kobietami, ale że były zbyt nowatorskie, dzieliły więc trudny los pionierów - oceniła prelegentka.


Gdy dyskutuje się, jaki był stosunek Kościoła do kobiet, przytacza się cytaty z listów św. Pawła oraz Ojców i Doktorów Kościoła o ich podrzędności, niedoskonałości, winie za upadek rodzaju ludzkiego i potrzebie bycia poddaną mężom. W Kościele zaś miały milczeć, a nauczanie było im zakazane - mówiła Petrowa-Wasilewicz.


Ta wizja - jak mówiła prelegentka - była powodem dyskryminacji i krzywdy kobiet, za co przepraszał Jan Paweł II w czasie uroczystego nabożeństwa, zorganizowanego z okazji Jubileuszu Roku 2000.


Zwróciła też uwagę, iż kobiety wpływały na podejmowanie najważniejszych decyzji w Kościele (św. Katarzyna ze Sieny przekonała Grzegorza XI do powrotu z Awinionu do Rzymu), inicjowały reformy w Kościele (św. Klara u boku św. Franciszka, św. Teresa z Avili zreformowała Karmel, a w Polsce matka Magdalena Mortęska klasztory benedyktyńskie).


Kobiety odczytywały pioniersko znaki czasu - w Polsce w XIX w. Eleonora Motylowska założyła zgromadzenie dla służących, a Sługa Boża matka Róża Godecka, jako pierwsza na świecie, dla robotnic.


Nie ma wątpliwości, że troska Kościoła o wyeliminowanie dyskryminacji wobec kobiet zbieżna jest z myślą liberalną. Jednak tu zaczyna się spór o metodę i otwiera pole do innej dyskusji. Papież, którego można nazwać także papieżem godności kobiet, widział w tych zabiegach szczególne miejsce dla kobiet. To one, jego zdaniem, powinny stworzyć świat bardziej łagodny, w którym będą chronieni najsłabsi - stwierdziła Petrowa-Wasilewicz.


Konieczna współpraca kobiet i mężczyzn w Kościele


S. Małgorzata Chmielewska ze wspólnoty Chleb Życia przyznała, że "nie wszystko w Kościele gra". - Gdyby mnie ktoś zapytał, czy ja osobiście miałam problemy w Kościele polskim z tego powodu, że jestem kobietą, to odpowiedziałabym, że nie. Nigdy oficjalnie nikt z hierarchów nie krytykował mnie tylko dlatego, że jestem kobietą. Jeśli krytykował, to dlatego, że robię to, co robię, ale nie dlatego, że jestem kobietą - stwierdziła.


S. Chmielewska zwróciła też uwagę na niedocenianie doświadczeń duchowych kobiet. - Kościół liczebnie składa się co najmniej w 50 proc. z kobiet i w 50. proc. z mężczyzn, a patrząc na uczestników Mszy świętych, to nawet jest więcej kobiet - mówiła. Jej zdaniem, bogactwo duchowe i doświadczenie życiowe, jakie niosą te kobiety, które - jak powiedziała - "starają się w zjednoczeniu z Chrystusem być matką, wychowywać dzieci, być jednocześnie profesorem uniwersytetu, sprzątaczką, praczką itd." - nie ma przełożenia na doświadczenie całego Kościoła. - Może dlatego, że nie umiemy siebie słuchać - dodała.


Jej zdaniem, Kościół będzie kaleki wszędzie tam, gdzie nie ma współpracy mężczyzn i kobiet. - Gdybyśmy razem podzielili się naszymi doświadczeniami i nie bali się tego, Kościół byłby znacznie bogatszy, a kobiety nie mówiłyby, że są niedocenione. Tego mi brakuje. Połowa doświadczeń duchowych kobiet jest zapomniana - ubolewała.


Według s. Chmielewskiej problemy te wynikają z dziedzictwa kulturowego, ale tym, co może rzeczywiście pomóc Kościołowi jest powrót do Ewangelii, do tego, żeby każdy dar, zarówno kobiecości jak i męskości rozpatrywać ewangelicznie. Potrzeba harmonii, która musi się objawiać w konkretnych gestach. To nie może być tak, że mówimy: "wszyscy są równi", a jak Episkopat zastanawia się nad rodziną, to w gremiach doradczych - jak się wyraziła - "nie ma żadnej baby, albo pół".


Gender a genetyka i seksuologia


Prof. dr hab. Alina Midro, kierownik Zakładu Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku opowiadała o tym, jak kształtuje się płeć w fazie prenatalnej. Jest ona efektem współpracy wielu genów. I choć warunki zewnętrzne mogą na nie wpłynąć, tworząc mutacje, np. gdy kobieta pije alkohol będąc w ciąży, to jednak nie można wybrać sobie płci, która jest określona na poziomie "oprogramowania" genomu. To "oprogramowanie" jest różne dla mężczyzn i kobiet.


Z kolei prof. Zbigniew Lew-Starowicz, seksuolog, wskazywał, że badania obrazu mózgu pozwalają stwierdzić, że kobiety i mężczyzn dzielą bardzo duże różnice - także pod względem orientacji seksualnej. Podczas gdy orientacja mężczyzny jest zawsze bardzo określona i zdecydowana,kobiety potrafią być pod tym względem bardziej zróżnicowane i zmienne.


Seksuolog przytoczył też wyniki norweskich badań nad rozwojem dzieci, które były obserwowane w przedszkolu. Już od wczesnego etapu dzieciństwa zauważono u nich różnice wynikające z różnicy płci - wybierały inne zabawki, inaczej się zachowywały, używały innego słownictwa. Okazało się, że dzieci identyfikują się z cechami płci w ich tradycyjnym ujęciu, a wiele zjawisk - sny, fantazje, ubiór czy zachowania - jest "zaprogramowanych" biologicznie.


Prof. Lew-Starowicz podzielił się też swoim doświadczeniem z pracy z parami, z małżeństwami. Okazuje się, że te, w których dąży się do zamiany ról - czyli kobieta poświęca się karierze amężczyzna bierze urlop tacierzyński - pojawiają się problemy z pożądaniem.


Gender i prawo


Dr hab. Aleksander Stępkowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris mówił o konsekwencjach przyjęcia norma prawnych sugerowanych przez zwolenników gender.


Jego zdaniem, Konwencja Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet, nie wniesie do polskiego prawa nic nowego oprócz bagażu ideologicznego. Stwierdził, że zbudowana jest na marksistowskim przeświadczeniu, że między męskością a żeńskością trwa permanentny konflikt i że strona żeńska została w nim zdominowana. Przemoc warunkuje płcią i dlatego stara się wprowadzić pewnego rodzaju inżynierię społeczną, by zwalczać stereotypy dotyczące płci.


W świetle założeń Konwencji, nie do przyjęcia jest segregacja chłopców i dziewczynek w edukacji, np. poprzez posyłanie ich do osobnych szkół. - W tym ujęciu, może być problematyczne utrzymanie seminariów duchownych - mówił dr Stępkowski.


Omówił też konsekwencje ewentualnego przyjęcia projektu ustawy o zmianie płci autorstwa Twojego Ruchu. Zwrócił uwagę, że procedura zmiany płci w dokumentach, proponowana w tym projekcie, jest bardzo łatwa, nie wymaga się, by zmianę płci poprzedzała ingerencja hormonalna czy chirurgiczna.


- Oznacza to, że teoretycznie mężczyzna mający wszystkie biologiczne oznaki płci męskiej, może zdobyć prawny dokument zaświadczający, że jest kobietą i zawrzeć związek małżeński z innym mężczyzną, tym samym omijając art. 18. Konstytucji, który mówi, że małżeństwo jest związkiem między kobietą a mężczyzną - powiedział dr Stępkowski.


Warto dyskutować o równości


O potrzebie dyskusji wewnątrz Kościoła mówiła Dominika Kozłowska, redaktor naczelna miesięcznika "Znak". Chrześcijaństwu jest obca każda ideologia, a rolą chrześcijan jest ukazywanie dlaczego każda forma myślenia ideologicznego, które absolutyzuje jakąś teorię i próbuje ją przełożyć na jednoznaczną i zamkniętą wizję konstruowania społeczeństwa, jest szkodliwa. Osobną sprawą i przestrzenią do dyskusji jest rozpoznanie o czym mówimy, gdy mówimy o tzw. ideologii gender - stwierdziła.


Publicystka bazując na obserwacjach społeczeństwa i małżeństw osób wierzących, postawiła tezę, że obecnie nie ma jednego modelu chrześcijańskiej czy katolickiej rodziny. - Owszem, jest "twarde jądro", tzn. wizja tego, czym jest chrześcijańskie małżeństwo, że jest to trwały i nierozerwalny związek kobiety i mężczyzny, oparty na wzajemnej miłości, odpowiedzialności jedno za drugiego i otwartości na dziecko, owoc ich miłości - mówiła, zwracając jednocześnie uwagę, że ta wizja jest realizowana obecnie na różne sposoby.


Wyraziła też przekonanie, że katolików w Polsce czeka bardzo ważna dyskusja dotycząca równości i różności. - Problem w tym, że w minionych wiekach myślenie o różnicy między kobietą a mężczyzną bardzo często w Kościele prowadziło do form patriarchalnej czy hierarchicznej zależności.


Drugie dno gender


Z kolei Kinga Małecka-Prybyło z Fundacji PRO-Prawo Do Życia w swoim wystąpieniu wyartykułowała liczne niepokoje i obawy związane z ideologią gender. - Dąży ona do stopniowego pozbawiania prawa rodziców do decydowania o wychowaniu swoich dzieci i o jego kształcie. To zamach na rodzicielstwo - podkreśliła Małecka-Prybyło. Jednocześnie wyraziła smutek, iż "genderystki pod pozorem troski o równe prawa ukrywają coś innego".


- Ideologia gender to zamach na niewinność naszych dzieci. Nie ma zgody na seksualizację i demoralizację dzieci - podkreśliła w imieniu matek, dodając, że "wdrażanie technik seksualnych do przedszkola naprawdę nie służy dzieciom, podobnie jak wdrażanie programów edukacji seksualnej według WHO nie jest niczym dobrym dla dzieci".


Projekt ideologiczny czy naukowy


O tym, czy gender jest ideologią, która dąży do kulturowej przemiany świata, czy jedynie projektem naukowym zwracającym uwagę na kwestię równouprawnienia zastanawiali się uczestnicy panelu wieńczącego konferencję.


"W teoriach genderowych następuje zdecydowane przewartościowanie pojęcia płci kulturowej nad płcią biologiczną" - ocenił prezes KAI Marcin Przeciszewski. Wskazywał, że chociaż na ten ewidentny przerost wskazują głosy świata nauki, w tym genetyków i lekarzy, to "w oparciu o wnioski genderowe, zdecydowanie podważane przez inne dziedziny nauki, konstruowane są postulaty przebudowy społecznej".


Odnosząc się do niektórych wygłoszonych dziś opinii, prof. Małgorzata Fuszara nie zgodziła się z zarzutem, iż gender prowadzi do wyboru płci. Teorie gender oskarża się o to, że wywołują zmiany w rodzinie, tymczasem one następują, a nauki o rodzinie i nauki gender to opisują - dowodziła profesor UW zarzucając niektórym uczestnikom debaty publicznej "pomieszanie porządków".


Prof. Fuszara powiedziała, iż czuje się zaniepokojona faktem, iż wobec gender dość dowolnie stosuje się zamiennie określenia "ideologia" i "teoria". "Czy dyskutujemy o różnych teoriach gender, czy poszukujemy ideologii i to z takim zabarwieniem, jakby słowo ideologia było samo w sobie obraźliwe czy miało być epitetem?" - pytała profesor UW.


Oceniła też, że oskarżanie gender o związki z marksizmem do niczego nie doprowadzi, bo nauka ta jest wielonurtowa i trudno wyróżniać w niej wyłącznie jeden nurt.


W dyskusjach o gender wywołuje się ducha moralnej paniki i moralnej krucjaty - mówiła prof. Fuszara dodając, że o gender wypowiadają się bardzo często osoby niekompetentne, których celem jest zbijanie kapitału politycznego na straszeniu obco brzmiącym słowem.


Z prof. Fuszarą polemizował red. Marcin Przeciszewski. "Zarzucanie przedstawicielom innych nauk, że mają z gruntu złą wolę jest działaniem skrajnie sprzecznym z regułami nauki - powiedział szef KAI. - Ideologia, to nie jest żaden demon, którym tu obecni straszą innych tu obecnych, lecz jest pojęciem z dziedziny nauki" - dodał.


Z kolei dr hab. Andrzej Stępkowski wskazywał, że nie traktuje marksizmu jako epitetu, natomiast nie można abstrahować od faktów. "Marksizm odwoływał się do przemocy jako do metody regulowania stosunków społecznych i wprowadzania zmiany w społeczeństwie" - przypomniał wykładowca Wydziału Prawa i Administracji UW.


Środowiska naukowe powinny precyzyjnie odpowiedzieć na szereg kwestii o to, co niesie ze sobą gender, np. czy płeć jest w tym nurcie kategorią polityczną, oraz czy w gender chodzi także o władzę - wskazywała red. Alina Petrowa-Wasilewicz.


Badania prowadzone w ramach gender studies są niekiedy bardzo interesujące - przyznała długoletnia szefowa Krajowej Rady Katolików Świeckich. "Pojawiają się jednak ludzie, którzy chcą urządzić życie moje, moich dzieci i wnuków, o nic mnie nie pytając. I wtedy, rzeczywiście wpadam w panikę, bo pamiętam czasy komunizmu" - wyznała.


Prelegentka podkreślała, że "wychowanie następnego pokolenia nie może się odbywać w sposób pokątny, bez konsultacji, bez zaangażowania w ten proces rodziców".


Ks. dr Leszek Woroniecki SAC wskazywał, że teorie obecne w gender stoją za bardzo niebezpiecznymi planami, które są już wcielane w edukację jak i na poziomie prawa. Jako przykład podał tzw. sprawozdania Estreli w sprawie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, który to dokument został ostatecznie przez Parlament Europejski odrzucony ale zaledwie siedmioma głosami. Gdyby tak się nie stało, wskazywał ks. Woroniecki, "władza rodzicielska byłaby w pewnej granicy ograniczona, edukacja seksualna obowiązywałaby od pierwszej klasy szkoły podstawowej, zaś klauzula sumienia uległaby bardzo mocnemu ograniczeniu".


Zaniepokojenie pewnymi tendencjami w przedszkolach i szkołach wyraziła Kinga Małecka-Prybyło z Fundacji PRO - Prawo Do Życia. Wskazywała, że zdarzają się psychologowie, którzy przekonują w szkołach, że wychowanie dzieci w związku homoseksualnym nie jest dla tego dziecka niczym szkodliwym. "Musze się też martwić, kiedy chce się wprowadzić edukację seksualną zamiast wychowania do życia w rodzinie" - mówiła prelegentka. Jej zdaniem edukacja w tej dziedzinie jest potrzebna, ale rodzice powinni mieć na nią wpływ.


Redaktor naczelna miesięcznika "Znak" Dominika Kozłowska wskazywała, że płeć kulturowa nie jest czymś "strasznie rozmytym" lecz czymś jasno zdefiniowanym, co stanowią treść naszej kultury. "Przed nami, chrześcijanami stoi ogromne, pozytywne zadanie zdefiniowania tych wartości naszej kultury, które wnosimy także jako chrześcijanie, gdy rozważamy, co to znaczy być kobietą i mężczyzną" - mówiła Kozłowska.


Na zakończenie konferencji prezes KAI Marcin Przeciszewski zwrócił uwagę, że nie była to debata Kościoła z przedstawicielami nauki, lecz dyskusja wybitnych ekspertów różnych dziedzin nt. ważnego problemu poruszanego w debacie publicznej.


Organizatorem konferencji była Katolicka Agencja Informacyjna.


Artykuł za www.deon.pl


WASZE KOMENTARZE
Autor bloga wyłączył możliwość komentowania tego wpisu
avatar
PNEUMA
pneuma.epoznan.pl
RSSsend_message
Jestem księdzem katolickim od 13 lat, pracującym w parafii Maryi Królowej w Poznaniu na Wildzie. Katechizuję w VIII LO w Poznaniu. A piszę tego bloga, by podzielić się z Tobą radością tego, że Bóg jest i kocha Ciebie bardzo mocno! Ks. Adam Pawłowski

POLECANE STRONY
http://www.youtube.com/user/ksadamp...
http://www.parafia-maryi-krolowej...
http://www.facebook.com/profile.p...
http://www.ewangelizatorzy.pl/
ARCHIWUM WPISÓW
śp. ks. Jan Kaczkowski - Świetny ksiądz! (1 kwi 2016)
Chrześcijaństwo a terroryzm (31 mar 2016)
Jezus ZMARTWYCHWSTAŁ! :-) (30 mar 2016)
Szaleństwo na łyżwach z DA Wilda! :-) (10 lut 2016)
Dziś rusza Akademia Miłości dla Singli - 20.00! :-) (1 lut 2016)
Akademia Miłości dla Singli ONLINE (27 sty 2016)
Jak spaliłem choinkę w Święta!? ;-) (26 gru 2015)
Czuwanie przy śp. Janie Górze... (22 gru 2015)
Gwiezdne wojny i ksiądz! ;-) [filmik] (17 gru 2015)
FRANCJA i terroryzm (16 lis 2015)
Memy katolickie cz.1 :-) (13 lis 2015)
Mistyka cmentarzy, a światy równoległe (5 lis 2015)
Uroczystość Wszystkich Świętych - rozmowa w WTK (3 lis 2015)
Halloween w odwrocie! (1 lis 2015)
Msza Św. z modlitwą o uzdrowienie (28 paź 2015)
Komentarz powyborczy... (26 paź 2015)
Czy UFO istnieje? (19 paź 2015)
Demony a Halloween (16 paź 2015)
Coming out innych księży! :-) (6 paź 2015)
Mój "coming out"... (5 paź 2015)
Płakałem... (30 wrz 2015)
Kazanie o uchodźcach! :-) (28 wrz 2015)
Przyjmiemy uchodźców w naszej parafii! (25 wrz 2015)
Dlaczego naprawdę wierzysz? (23 wrz 2015)
Brazylijczycy poprowadzą rekolekcje dla bezdomnych i na Wildzie! (9 kwi 2015)
CUDA W KATEDRZE!!! :-) (23 mar 2015)
Wzruszyłem się... (9 mar 2015)
Radość głoszenia Ewangelii! :-) (17 lut 2015)
Świadkowie Jehowy odchodza z organizacji!!! :-) (11 lut 2015)
Kazanie o sześciu różach :-) (10 lut 2015)
Dlaczego musimy bronić dzieci przed seksualizacją!? (4 lut 2015)
Dlaczego warto zbierać pierwsze piątki miesiąca? (3 lut 2015)
26 Nawróconych sław dotkniętych przez Boga! (30 sty 2015)
Miłość najbardziej pociąga i przemienia - kazanie (27 sty 2015)
Zawstydziłem się... ;-) (26 sty 2015)
Muzułmnaie masowo przechodzą na chrześcijaństwo dzięki snom i wizjom! (23 sty 2015)
Pigułce wczesnoporonnej "dzień po" mówie stanowcze NIE! (20 sty 2015)
Jak osiągać z Bogiem cele w życiu? - kazanie (16 sty 2015)
Dlaczego mieszkanie przed ślubem prowadzi do tragedii i rozwodów - moje kazanie (13 sty 2015)
Film z Marszu dla życia 2014r. - znajdź siebie! ;-) (12 sty 2015)
Rekolekcje dla małżeństw o Bogu, seksie i finansach - nagrania! :-) (9 sty 2015)
Kazanie o chorobach duchowych w Kościele (5 sty 2015)
Dlaczego ewangelizujemy na ulicach, wśród bezdomnych i pod go-go? (31 gru 2014)
Rekolekcje dla małżeństw 14-17.12.2014r. (13 gru 2014)
Nagrania z rekolekcji: Co nas czeka po śmierci? Posłuchaj! (6 lis 2014)
Co nas czeka po śmierci? (3 lis 2014)
Samobójstwo a Halloween (30 paź 2014)
Jezus na Starym Rynku! :-) (28 paź 2014)
Bóg nie umarł! (23 paź 2014)
Pomoc bezdomnym - Przymierze Miłosierdzia(film) (11 wrz 2014)
Nowe VIII LO (zdjęcia) (9 wrz 2014)
Śluby wieczyste Oblubienic Chrystusa! (foto) (27 sie 2014)
ks. Lemański a Przystanek Jezus (26 sie 2014)
Misja - Tajwan/Korea pd cz.1 - Odlot (3 sie 2014)
Co u mnie słychać...? (26 lip 2014)
Ukraina cz.32 - zdjęcia... (26 lip 2014)
Ukraina cz.31 - Relacja z koncertu (26 lip 2014)
Ukraina cz.30 - Koncert, przybywajcie! (26 lip 2014)
Ukraina cz.29 - Sroga zima (26 lip 2014)
Ukraina cz.28 - Nareszcie! ;-) (26 lip 2014)
Ukraina cz.27 - Wigilia u bezdomnych (26 lip 2014)
Ukraina cz.26 - Boże Narodzenie! (26 lip 2014)
Ukraina cz.25 - Tymek i jego wspomnienia z Ukrainy (26 lip 2014)
Ukraina cz.24 - Odpust w ukraińskiej parafii (video) (25 lip 2014)
Ukraina cz.23 - O nas w ukraińskiej prasie (25 lip 2014)
Ukraina cz.22 - On z nami nieustanie jest! (25 lip 2014)
Ukraina cz.21 - Co najbardziej zapamiętam z Berdiańska (25 lip 2014)
Ukraina cz.20 - Droga powrotna (24 lip 2014)
Ukraina cz.19 - Ostatnie chwile w centrum (23 lip 2014)
Gen. W. Jaruzelski nawrócił się przed śmiercią! (30 maj 2014)
Wyzwolony z alkoholizmu i narkomanii, bo zawierzył życie Jezusowi! (28 maj 2014)
Nowi księża w Poznaniu 2014r (26 maj 2014)
"Być obecnością Boga wśród ludzi"- Grillowanie UAMu, Agronalia, Polibuda... (22 maj 2014)
Marsz dla życia - (filmik) (17 maj 2014)
Warto mieć dużo dzieci! :-) (13 maj 2014)
Uważaj, o co się modlisz... ;-) (8 maj 2014)
NIEBO istniejej naprawdę! (4 maj 2014)
Główna przyczyna ateizmu... (1 maj 2014)
Łyse banie głoszą zmartwychwstanie! (8 kwi 2014)
„Plaga” spowiedzi generalnych (9 mar 2014)
Módlmy się za Ukrainę... (21 lut 2014)
Módlmy się za Ukrainę... (19 lut 2014)
Modlimy się za CIEBIE! Trwa RÓŻAŃCOWE JERYCHO w Poznaniu! (5 lut 2014)
A tak to się robi w Toruniu! :-) (1 lut 2014)
Monty Python o gender ;-) i nie tylko... (29 sty 2014)
Właśnie ktoś włamał się na moje konto na epoznan (28 sty 2014)
Nie wierzysz w Boga...? Ale On wierzy w CIEBIE! (28 sty 2014)
Nawrócenie prześladowcy Kościoła! Ty będziesz następny!;-) (26 sty 2014)
Módlmy się za Ukrainę!!! (24 sty 2014)
BOŻY MARATON! :-) (22 sty 2014)
Gratulacje dla blogera/ki ROZBRAT! ;-) (19 sty 2014)
Kampania Przeciw Królikofobii! - Przyłącz się! (16 sty 2014)
Wiara dla idiotów? (16 sty 2014)
Kościół daje najwięcej na WOŚP! (12 sty 2014)
Kolęda w pijalni wódki, u bezdomnych i Świadków Jehowy;-) (11 sty 2014)
Kocham chodzić po kolędzie! :-) (9 sty 2014)
Tekieli o WOŚP + Juwenalia... ;-) (3 sty 2014)
Jarocin, Woodstock, Owsiak, Wojewódzki, WOŚP... (2 sty 2014)
Różne Kościoły wspólnie o Jezusie w mediach! O to nam chodzi! ;-) (1 sty 2014)
Tańczysz? Robisz to nie tak... ;-) (31 gru 2013)
Duch Święty może wszystko! - kazanie(video) (29 gru 2013)
Proporcje: Ewangelizacja faktyczna a ewangelizacja medialna... (28 gru 2013)
Życzę: JEZUSA! (24 gru 2013)
Tu można komentować ;-) (22 gru 2013)
O co mi chodzi z tymi go-go? Wywiad (20 gru 2013)
Telewizja o naszej ewangelizacji pod klubem Go-Go (19 gru 2013)
Módlmy się i działajmy, by zniknęły kluby go-go z Poznania (16 gru 2013)
Papież Franciszek Człowiekiem Roku, a dla mnie osobiście... (12 gru 2013)
Litza i o.Adam Szustak - DWA WILKI! (10 gru 2013)
Ewangelizacja a kluby GoGo? (9 gru 2013)
Czy gender to dewastacja człowieka i rodziny - ks. prof Paweł Bortkiewicz - cały wykład i incydent (6 gru 2013)
Zobacz wykład ks. prof. Pawła Bortkiewicza o GENDER - oraz prowokatorów (6 gru 2013)
Czystość przedmałżeńska i małżeńska - przyjaciółka bł.Jana Pawła II - dr Wanda Półtawska (5 gru 2013)
Gender to kłamstwo! (4 gru 2013)
Brutalny atak feministek. Katolicy bronią katedry (4 gru 2013)
Mój ulubiony święty - Bł. Karol de Foucauld (1 gru 2013)
Kim jest dla Ciebie Jezus? (28 lis 2013)
Co grozi dzieciom wychowanym przez homoseksualistów? (20 lis 2013)
Tęcza - strategia, cel - adopcja dzieci! :-( (19 lis 2013)
TECHNO a satanizm - super świadectwo! (18 lis 2013)
Pozdrowienia dla Holta! :-) Już nieanonimowego... ;-) (17 lis 2013)
Maraton pokonany! :-) (15 lis 2013)
MARATON - Drużuna Duchownych i Drużyna Jezusa wyrusza do boju! (8 paź 2013)
Wywiad z ks. Gilem - tekst i film... jaka jest prawda? (7 paź 2013)
LITR PALIWA ZAMIAST PIWA! :-) (5 paź 2013)
Nawrócona wiedźma - świadectwo! (3 paź 2013)
Zachwyt Jezusem! (2 paź 2013)
Ukraina cz.18 - Ostatni raz z bezdomnymi (30 wrz 2013)
Ukraina cz.17 - Przedstawienie (30 wrz 2013)
Ukraina cz.16 - Бердянськ (30 wrz 2013)
Ukraina cz.15 - WIELKI MECZ (30 wrz 2013)
Ukraina cz.14 - Przygotowania do meczu (30 wrz 2013)
Ukraina cz.13 - Rapotr kl. Jakuba (30 wrz 2013)
Ukraina cz.12 - Z bezdomnymi... (30 wrz 2013)
Ukraina cz.11 - Dary (28 wrz 2013)
Ukraina cz.10 - Niedzielnie (28 wrz 2013)
Ks.Lemański a Św. o. Pio (24 wrz 2013)
Nocny Maraton Spiningu, Skrzatusz i Licheń - lekcja pokory (16 wrz 2013)
Storczyk – mały „cud” (13 wrz 2013)
Krótki filmik i zdjęcia z konsekracji biskupa Damiana Bryla (11 wrz 2013)
Nowy biskup w Poznaniu - ks. bp dr Damian Bryl (8 wrz 2013)
Czy byłeś ostatnio u kogoś samotnego, cierpiącego, chorego...? (7 wrz 2013)
Promocja homoseksualizmu w przedszkolach!!! (5 wrz 2013)
Piękne świadectwo powołania siostry zakonnej!!! (3 wrz 2013)
Ukraina cz. 9 - Informacje o parafii w Berdiańsku (3 wrz 2013)
Ukraina cz. 8 - Nowi przyjaciele + pantomima... (2 wrz 2013)
Moc wiary w słabości się doskonali... (1 wrz 2013)
Ukraina cz. 7 - Pierwsze prace (29 sie 2013)
Ukraina cz. 6 - Berdiańsk (29 sie 2013)
Ukraina cz. 5 - Pociągiem 22h (29 sie 2013)
Ukraina cz. 4 - Radość powołania misyjnego (29 sie 2013)
Ukraina cz. 3 - Granica i Lwów (29 sie 2013)
Ukraina cz. 2 - Wyjazd (29 sie 2013)
Ukraina cz. 1 - Wolontariusze (29 sie 2013)
Ukraina cz.0 - Projekt wolontariatu misyjnego (29 sie 2013)
Podsumowanie pierwszego tygodnia na Ukrainie (21 sie 2013)
Pozdrawiam z Ukrainy! :-) (19 sie 2013)
Teraz misje na Ukrainie! Módlcie się... (10 sie 2013)
Niezwykłe spotkania na Woodstocku (6 sie 2013)
Głoszenie Jezusa na SUNRISE! :-) (3 sie 2013)
Ks. Oko odpowiada na homo- i genderterroryzm. (1 sie 2013)
Mój pierwszy raz... w WTK! ;-) (29 lip 2013)
Jarocin, Jezus i Harcerze! (25 lip 2013)
Przepiękny wiersz miłosny...! (24 lip 2013)
Czas ruszyć na pielgrzymkę do Częstochowy! :-) (3 lip 2013)
Alicja Keys - po koncercie ewangelizacja! (1 lip 2013)
Małe radości kapłańskie… (28 cze 2013)
In vitro - świadoma manipulacja informacją naukową (27 cze 2013)
"Ślubuję Ci...aż do śmierci" - Rekolekcje dla małżeństw cz.4 "Zjednoczeni duchowo" (26 cze 2013)
"Ślubuję Ci...aż do śmierci" - Rekolekcje dla małżeństw cz.3- "Seks jest ok" (25 cze 2013)
"Ślubuję Ci...aż do śmierci" - Rekolekcje dla małżeństw cz.2- "Dogadajmy się!" (24 cze 2013)
Okazja czyni… spowiedź! (23 cze 2013)
"Ślubuję Ci...aż do śmierci" - Rekolekcje dla małżeństw cz.1 - kazanie (22 cze 2013)
Kocham śluby (18 cze 2013)
Serce Jezusa, a Świadkowie Jehowy - kazanie (15 cze 2013)
Piękne ubóstwo Kościoła - papież Franciszek (14 cze 2013)
Ks. dr Piotr Pawlukiewicz w Poznaniu 13.06-"Małżeńskie zmagania o miłość, która nigdy nie ustaje" (9 cze 2013)
Kolejny maratończyk w sutannie (7 cze 2013)
Cristiada - w imię świeckiego państwa, wymordujmy wierzących! (6 cze 2013)
"Czystość przedmałżeńska i małżeńska" - dr Wanda Półtawska - dziś w Poznaniu na UAM (6 cze 2013)
Zabić księdza! - sycylijska mafia... (5 cze 2013)
Księża naukowcy też mają coś do powiedzenia! (3 cze 2013)
Prawda o Szkole Baletowej (2 cze 2013)
Świadectwo nawróconego księdza! (karateki, zenowca, jogowca) (2 cze 2013)
Juwenalia z księdzem, 11 lat kapłaństwa i Boże Ciało (30 maj 2013)
Cz.3 - Nagrania z rekolekcji przed Zesłaniem Ducha Świętego u dominikanów (28 maj 2013)
Cz..2 - Nagrania z rekolekcji przed Zesłaniem Ducha Świętego u dominikanów (28 maj 2013)
Cz.1 - Nagrania z rekolekcji przed Zesłaniem Ducha Świętego u dominikanów (28 maj 2013)
Nowi księża w Poznaniu! (24 maj 2013)
Chińscy katolicy opanowują Poznań! (23 maj 2013)
Duch Święty - On może wszystko! Posłuchaj! (20 maj 2013)
Homoseksualizm a pedofilia (14 maj 2013)
Rekolekcje przed Zesłaniem Ducha Świętego (13 maj 2013)
Ojciec i syn - historia, która podbija internet (10 maj 2013)
Grillowanie UAM-u z księdzem... (9 maj 2013)
Maturalne małpki (7 maj 2013)
List embriona 108 (30 kwi 2013)
4-1 Lewandowski show!!! (24 kwi 2013)
ARKA NOEGO na Placu Wolności - 14.04.2013r. godz. 15.30 (13 kwi 2013)
Co tydzień 3-4 pastorów chce przyjąć wiarę katolicką! (12 kwi 2013)
Posłuchaj jak bardzo Bóg Cię lubi! (10 kwi 2013)
Drużyna Jezusa - wyniki i zdjęcia :-) (9 kwi 2013)
Półmaraton pokonany!!! ;-) (7 kwi 2013)
Czas na PÓŁMARATON! Drużyna JEZUSA rusza do akcji! ;-) (5 kwi 2013)
Ateista prof. Jacques Testar przeciw IN VITRO (3 kwi 2013)
IN VITRO - negatywne skutki genetyczne... (3 kwi 2013)
Śmigus-dyngus po katolicku! ;-) (1 kwi 2013)
Pascha! (31 mar 2013)
For you... (30 mar 2013)
Święto kapłanów! (29 mar 2013)
MARSZ DLA ŻYCIA! :-) Niedziela - 14.04.2013r. (27 mar 2013)
Clubbing with Jesus! :-) (24 mar 2013)
Od pogardy do Kościoła rzymskokatolickiego do... (23 mar 2013)
Chodzi T.Lisek koło… Kościoła (22 mar 2013)
Papież niewinny! (21 mar 2013)
Noc konfesjonałów (19 mar 2013)
Jak walczyć z szatanem? (18 mar 2013)
Księża, papież, Litza... (17 mar 2013)
Nagrania z rekolekcji dla małżeństw (15 mar 2013)
Ściana z butów, czyli...? (9 mar 2013)
Radość głoszenia Słowa Bożego! (7 mar 2013)
Sekret szczęśliwego małżeństwa... (3 mar 2013)
Śmierć nauczycielką życia... (26 lut 2013)
Walentynki księdza...? (14 lut 2013)
Papież, Nędznicy, Środa Popielcowa i Rekolekcje Wielkopostne (12 lut 2013)
Dobra Nowina dla osób o orientacji homoseksualnej (10 lut 2013)
Pedofilia a prześladowanie Kościoła? (9 lut 2013)
Czy ksiądz może tańczyć? (5 lut 2013)
Kilkuset naukowców protestuje przeciw nagonce na prof.Pawłowicz i przypomina, że "homoseksualizm jest anomalią" (2 lut 2013)
Do Pyry i Holta (1 lut 2013)
Związki partnerskie to chytry podstęp (31 sty 2013)
Chrześcijanie: W jedności siła! - Tydzień Ekumeniczny, Pń 18-25.01.2013r (20 sty 2013)
Krzyż stoi, choć kręci się świat... (16 sty 2013)
Nawrócenie milionera (15 sty 2013)
Do poznaniaka29 - WOŚP... (14 sty 2013)
WOŚP... (12 sty 2013)
XVI DZIEŃ JUDAIZMU w Poznaniu 9-18.01.13 (10 sty 2013)
100 lat Parafii na Świętym Łazarzu (9 sty 2013)
Nawrócenie ateisty i aborcjonisty Bernarda Nathansona (8 sty 2013)
Nasi też tam byli! (6 sty 2013)
Orszak 3 Króli w Poznaniu - 1.6. godz.12 (Plac Wolności) (5 sty 2013)
E-wangelizacja, czyli religia po nowemu. (4 sty 2013)
Hobbit, Tolkien i ... wiara! (31 gru 2012)
Kolęda na wesoło ;-) (29 gru 2012)
40 tys.młodych chrześcijan w Rzymie-w tym 12 tys.Polaków (28 gru 2012)
Dlaczego wyłączyłem komentarze? - W oku cyklony... (27 gru 2012)
Przeżyłem koniec świata, teraz czas na Święta! (23 gru 2012)
Tylko dla inteligentnych... (23 gru 2012)
Na zakupy! Zgorszenie księdzem... (22 gru 2012)
Raj i czyściec kapłana... (21 gru 2012)
Rozmawiając o Bogu... (18 gru 2012)
Specjalnie dla czytających i komentujących (16 gru 2012)
Z przymrużeniem oka... ;-) (13 gru 2012)
Wierzysz...? Nie jesteś sam! (12 gru 2012)
Wiara i rozum - ks. prof. Michał Heller (10 gru 2012)
Ksiądz na lodowisku... i bezdomni (9 gru 2012)
Perły Kościoła - chorzy! (8 gru 2012)
"Perfidne kłamstwo zalewa nas ze wszystkich stron..." (7 gru 2012)
Kościół 500 mln dostaje, a 3-4 mld daje! (6 gru 2012)
Piękno zbawi świat! (4 gru 2012)
RORATY o smaku kawy... (3 gru 2012)
Księża "hardkorowcy" u ks.abp. S. Gądeckiego (3 gru 2012)
Dla zapracowanych? - Klasztor! (2 gru 2012)
Dlaczego chrzcimy dzieci? (25 lis 2012)
Impreza - okazja czyni chrzest! (24 lis 2012)
In vitro czy naprotechnologia? (22 lis 2012)
6 mln muzułmanów rocznie prosi o chrzest! (21 lis 2012)
Celebryci też wierzą - zobacz! (20 lis 2012)
LuxFest czy Lednica - poproszę dar bilokacji! (20 lis 2012)
Lech przegrał... za mało modlitwy? (18 lis 2012)
Cud Anioła Stróża!? (18 lis 2012)
Kontemplacja w Poznaniu (17 lis 2012)
Prześladowanie chrześcijan w Egipcie!!! (15 lis 2012)
Jak księdzu udało się przebiec poznański maraton w sutannie? (15 lis 2012)
Ewangelizacja uliczna z WTK (15 lis 2012)