blog background
 
Porady Prawnicze: Poznański Blog Prawniczy
prawo, kancelaria, podatki
metka_epoznan
Pomówienie a zniesławienie - jakie są różnice wg prawa?
ok
0
not ok
0
liczba odsłon: 38

Pomówienie oraz zniesławienie są czynami, które są od siebie odrębne. Prawo czyn pomówienia oraz zniesławienia oddziela. Kodeks karny głównie rozdział pod tytułem Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej mówi o pomówieniu oraz zniesławieniu. 

Czym jest pomówienie?

Pomówienie oznacza, że ktoś pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o taki czyn, który może spowodować poniżenie osoby, instytucji lub jednostki lub narazić na utratę zaufania. Osoba, która dokonuje pomówienia może zostać ukarana karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. W sytuacji pomówienia z wykorzystaniem środków masowego przekazu, czyli radio, prasa, telewizja, publikacje książkowe, nagrania elektroniczne i internet osoba dokonująca pomówienia może zostać ukarana wyższą kara. Pamiętajmy, że sąd może orzec odszkodowanie pieniężne na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża lub na inny cel społeczny, który został wskazany przez pokrzywdzonego. Pomówieniem nie jest sytuacja, w której osoba pokrzywdzona nie reaguje na nieprawdziwe zarzuty.Pamiętajmy też, aby nikogo nie pomawiać, czyli nie zarzucać nikomu czynów w sposób bezpodstawny. 

Czym jest zniesławienie?

Zniesławienie to czyn, który polega na tym, że dana osoba godzi w dobre imię innej osoby. Ważne jest, że dane słowa były obraźliwe i bez znaczenia jest to czy miały one jakiś skutek. Osoba, która popełnia ten czyn może zostać ukarana karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności. W przypadku zniesławienia z wykorzystaniem środków masowego przekazu osoba popełniająca ten czyn może otrzymać wyższą karę. Sąd może orzec odszkodowanie pieniężne na rzecz osoby pokrzywdzonej, Polskiego Czerwonego Krzyża lub na inny cel społeczny wskazany przez osobę pokrzywdzoną. W odpowiedzialności karnej za czyn zniesławienia ważne jest czy zniesławienie było publiczne czy niepubliczne. Za publiczne zniesławienie sprawca ponosi pełną odpowiedzialność bez znaczenia czy zarzut był prawdziwy czy nie. Nie popełnia przestępstwa osoba, która publicznie podniesie zarzut odnoszący się do postępowania osoby, która pełni funkcję publiczną lub służący obronie społecznie uzasadnionego interesu.  

Tryb ścigania osoby, która dokonała pomówienia lub zniesławienia.

Pomówienie oraz zniesławienie jest czynem, który ścigany jest z trybu oskarżenia prywatnego. Dlatego to od osoby pokrzywdzonej zależy czy dana sprawa będzie miała swój bieg w postępowaniu karnym. W przypadku złożenia złożenia oskarżenia prywatnego to prokurator wszczyna postępowanie karne lub wstępuje do postępowania karnego już wszczętego. 

WASZE KOMENTARZE
Autor bloga wyłączył możliwość komentowania tego wpisu
Zdjęcie: Marek Barankiewicz