blog background
 
Porady Prawnicze: Poznański Blog Prawniczy
prawo, kancelaria, podatki
metka_epoznan
Użytkowanie wieczyste
ok
0
not ok
0
liczba odsłon: 36
Najszerszym prawem dającym uprawnienia podmiotowi w stosunku do rzeczy jest prawo własności. To właśnie o nie najczęściej się zabiega, gdy chce się korzystać w nieograniczony sposób z rzeczy. Istnieją także ograniczone prawa rzeczowe, jak np. użytkowanie (uprawnienie do używania rzeczy i pobierania z niej pożytków), służebność (możliwość korzystania w oznaczonym zakresie z rzeczy) czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Prawem pośrednim pomiędzy własnością a ograniczonymi prawami rzeczowymi jest użytkowanie wieczyste. Wieczysty użytkownik może z wyłączeniem innych osób korzystać i pobierać pożytki z rzeczy. Użytkowanie wieczyste nie jest, w przeciwieństwie do własności nieograniczone czasowo. Trwa ono co do zasady 99 lat. Z ważnych przyczyn można ograniczyć je jednak do 40 lat. Można je także przedłużyć na okres od 40 do 99 lat.
W użytkowanie wieczyste mogą zostać oddane tylko grunty Skarbu Państwa, albo grunty Jednostek Samorządu Terytorialnego. W umowie o ustanowieniu użytkowania wieczystego może być wskazane także jakie obowiązki ma użytkownik wieczysty. W szczególności może to być obowiązek wzniesienia pewnych budynków lub urządzeń. Użytkownik wieczysty nabywa własność takich budynków lub urządzeń. Jest to jednak własność ograniczona w czasie, z powodu jej związania z użytkowaniem wieczystym. Traci się ją w momencie wygaśnięcia użytkowania wieczystego. Jeżeli na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste wzniesione zostały już jakieś inne budynki, osoba nabywająca to prawo nabywa także własność tych budynków. Oczywiście własność ta także jest ograniczona w prawie. Za wzniesienie takich budynków wieczysty użytkownik dostaje wynagrodzenie odpowiadające wartości tych budynków w czasie wygaśnięcia użytkowania wieczystego.
Użytkownik wieczysty obowiązany jest także uiszczać opłatę roczną. Należy także zapłacić pierwszą opłatę, która wynosi od 15% do 25% ceny wartości nieruchomości. Sama cena opłaty rocznej może wahać się od 0,3% do 3% wartości rynkowej nieruchomości z czasu w którym grunt został oddany w użytkowanie wieczyste.
Jest to stosunkowo użyteczne prawo, jednak warto zastanowić się, czy cel w jakim zostanie nabyte jest równomierny do rygorów, które stawia za sobą użytkowanie wieczyste, a które to są wskazane w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz ustawie kodeks cywilny.
WASZE KOMENTARZE
Autor bloga wyłączył możliwość komentowania tego wpisu
Zdjęcie: Marek Barankiewicz